Utbildning och kultur

Gör de estetiska ämnena i gymnasiet obligatoriska igen.

Gör de estetiska ämnena i gymnasiet obligatoriska igen.

F! arbetar för att:

  • Estetisk kommunikation blir gymnasiegemensamt ämne.
  • Skapande skola görs likvärdig över hela landet och att verksamheten kontinuerligt följs upp.
  • Kulturskolan har platsgaranti och görs avgiftsfri överallt.

Kulturen bör vara ständigt närvarande, inte på tillfälligt besök

Skolan är en mycket viktig kulturinstitution. Kultur för barn och unga ska vara likvärdig och tillgänglig för alla. Såväl möten med professionell kultur och amatörkultur, samt elevernas egna skapande är nödvändiga delar av skolans innehåll. Det är inte bara viktigt att ha tillgång till en viss kvantitet av kulturaktiviteter, utan även att säkerställa tillgång till en mångfald av estetiska kvaliteter och praktiker. Kulturens betydelse för skolarbetet behöver föras fram av både skol- och kulturpolitiken. Estetiska ämnen ska ses som kunskapsområden i sin egen rätt, samtidigt som det blir tydligare att kultur bidrar till skolans läroplan och till elevernas skolresultat. Kulturen ska inte vara på tillfälligt besök utan ingå som en integrerad del i skolans arbete. Vi anser därför att de estetiska ämnena i gymnasieskolan ska göras obligatoriska igen.

Projektet Skapande skola når drygt hälften av alla skolbarn i Sverige. Verksamheten fungerar bra där även övrig verksamhet fungerar bra, men det finns svårigheter för professionella kulturarbetare och representanter från skolan att mötas. Feministiskt initiativ anser att om Skapande skola fortsatt ska vara en bärande del av politiken för kultur i skolan, måste resultaten vad gäller jämnt fördelade resurser och likvärdigt utfall förbättras avsevärt. Administrationen kring ansökningar måste underlättas så att skolor med mindre kapacitet kan ta del av medlen fullt ut. Sammanhållen statistik över utfallet behöver kontinuerligt tas fram tillsammans med förslag på åtgärder. Även den frivilliga Kulturskolan måste stärkas ytterligare och vara likvärdig över hela landet. Den ska också vara avgiftsfri och ha platsgaranti. Feministiskt initiativ ser positivt på ett tätare samarbete mellan Skapande skola och Kulturskolan.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.