Skolbibliotek

Skolbiblioteket ska vara en integrerad del av skolverksamheten.

Skolbiblioteket ska vara en integrerad del av skolverksamheten.

F! arbetar för att:

  • Alla skolor ger sina elever tillgång till ett fysiskt, såväl som ett digitalt, skolbibliotek.
  • De statliga bidragen till utökning av personal på skolbiblioteken stärks så att alla skolor får möjlighet att anställa professionellt utbildade skolbibliotekarier.
  • Statliga bidrag ges till upprustning av skolbibliotekslokaler.
  • Statliga bidrag ges till till uppbyggnad av digitala skolbibliotek med gemensamma kommunala datorsystem för att främja överblick av resurser och material.
  • Olika sorters bibliotek uppmuntras till att samverka så att gemensamma resurser utnyttjas på bästa sätt.
  • Staten ställer krav på att kommunerna upprättar en handlingsplan för skolbibliotekens utveckling och att varje skolbibliotek kontinuerligt följs upp och utvärderas.
  • Skolbibliotekens pedagogiska roll ska tas upp i form av en obligatorisk kurs under lärarutbildningen och den statliga rektorsutbildningen.
  • Skolbiblioteken blir en integrerad del av skolans pedagogiska verksamhet och att skolbibliotekarier får möjlighet att undervisa elever.
  • Lärarbibliotekarier ges regelbunden fortbildning inom skolbiblioteksområdet.

Bibliotekarier i skolan ska få undervisa inom deras kompetens

Av alla olika former av bibliotek, har skolbiblioteken generellt haft den minst gynnsamma utvecklingen. 2011 blev tillgången till skolbibliotek obligatorisk, men enligt Kungliga bibliotekets statistik från 2014 saknar fortfarande en femtedel av eleverna i Sverige ett skolbibliotek, och hälften saknar ett bemannat bibliotek. Skolbiblioteken befinner sig i skärningspunkten mellan utbildning och kultur. Det har varit otydligt vem som egentligen har ansvaret, folkbiblioteken eller skolan, vilket i många fall lett till att frågan fallit mellan stolarna.

Feministiskt initiativ anser att skolbibliotekens särart och roll som pedagogisk resurs måste poängteras. Under ledning av välutbildade skolbibliotekarier får elever undervisning i medie- och informationskunnighet. Även det läsfrämjande arbetet är oerhört viktigt: att kunna läsa längre texter är en färdighet som hela tiden behöver tränas, och läsning stimulerar fantasi och gynnar språkutveckling. Att göra skolornas samlingar sökbara ger en bättre överblick och leder till mer effektivt resursutnyttjande. Olika sorters bibliotek tjänar på att samverka och avtala om resursfördelning och användning av personal.

Sammanfattningsvis är de skolbibliotekslösningar som finns högst varierande. På en del håll finns väl fungerande skolbibliotek, på andra håll är resursbristen uppenbar. I de flesta kommuner är skolbiblioteksverksamheten starkt decentraliserad, vilket underminerar långsiktighet och likvärdighet. För att skolan i Sverige ska bli likvärdig måste staten ta ett större ansvar.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.