Skolans elevhälsoarbete

Resurser måste finnas för att möta elevernas enskilda behov.

Resurser måste finnas för att möta elevernas enskilda behov.

F! arbetar för att:

  • Alla skolor ska ha tillgång till en skolkurator som täcker elevernas behov utifrån elevantal, vilket är högst 300-400 elever per heltidsanställning.
  • Skolsköterskan ska ha möjlighet att utöver sina fasta arbetsuppgifterna ha tid och möjlighet att möta elever och föräldrar enskilt.
  • Tillgången till skolsköterska anpassas efter skolornas socioekonomiska upptagningsområde.
  • Kommuner och friskolor ska ha god tillgång till skolpsykologer för konsultation, utredningsstöd, tester och deltagande i skolornas förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete.
  • Alla elever på högstadiet och på gymnasiet garanteras de samtal de behöver med studie- och yrkesvägledare, att SYV finns tillgänglig som stöd för lärarna i deras studie- och yrkesvägledande arbete i de lägre stadierna, samt att studie- och yrkesvägledare deltar i elevhälsoarbetet för övrigt.
  • Skolorna ska ha resurser att anställa till exempel socialpedagoger, för att stärka och stödja eleverna i deras dagliga psykosociala lärande och i deras lekmiljö.
  • Alla skolor ska få de resurser som krävs för att anställa specialpedagoger/speciallärare på skolorna för att möta elevernas enskilda behov i deras lärande.
  • Det ska finnas en central stab av specialpedagoger med spetskompetenser när det gäller till exempel förskolebarn, barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättning samt barn med syn- och hörselnedsättningar, som en resurs för skolorna utifrån de behov som finns.
  • Rektorer och skolledare på alla nivåer har kunskap om hur de bäst arbetar med elevhälsofrågorna och tillvaratar de olika kompetenserna i Elevhälsoteamet (EHT) på bästa sätt utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

Elevernas välmående måste främjas

Enligt de rekommendationer som finns, bland annat från Svensk kuratorsförening, ska alla skolor ska ha tillgång till en skolkurator som täcker elevernas behov utifrån elevantal vilket är högst 300–400 elever per heltidsanställning. På högstadiet har eleverna större behov av samtal på egna initiativ och där bör elevantalet per skolkurator vara lägre. Vid speciella tider, som vid flyktingkrisen i Syrien då många traumatiserade barn och unga kommit till Sverige, bör huvudmännen anställa flera kuratorer för att möta elevernas behov, och tillgången bör anpassas efter skolornas socioekonomiska upptagningsområde. Skolkuratorn ska ha socionomexamen eller likvärdig utbildning.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.