Högre utbildning och forskning

Människors möjligheter att studera ska inte vara beroende av individens ekonomi.

Människors möjligheter att studera ska inte vara beroende av individens ekonomi.

F! arbetar för att:

 • Genomföra en total översyn av resurstilldelningssystemet för högre utbildning ur ett könsmaktsperspektiv.
 • Genomföra en total översyn av det befintliga studiefinansieringssystemet ur ett könsmaktsperspektiv, som syftar till att det på sikt ersätts med studielön. Det nya systemet ska utformas så att alla studenter ska ha tillgång till de sociala trygghetssystemen. Till exempel ska studenter kunna kombinera föräldraskap med heltidsstudier och de omfattande bristerna i sjukförsäkringssystemet ska åtgärdas.
 • Översynen även ska syfta till att vuxenutbildningssystemet, för människors potentiella utveckling, och studiefinansieringen inte motverkar varandra.
 • Den högre utbildningen genomsyras av ett könsmakts-, funktionalitets- och hbtq-perspektiv och antirasistiskt perspektiv.
 • Den högre utbildningen genomförs med inslag av normkritisk pedagogik.
 • Utbildningen på högskolor innehåller miljö- och klimatkunskap och att verksamheten bedrivs med hänsyn till miljön.
 • Obligatoriska moment rörande perspektiv på genus, funktionalitet, hbtq och antirasism införs i klientorienterade yrkesutbildningar.
 • Könspyramiden inom akademin bryts. Det ska vara minst hälften kvinnor på alla poster och på alla nivåer inom akademin.
 • Varje doktorand ska ha rätt till en bihandledare.
 • Göra individuell karriärplanering till norm inom forskarutbildningen.
 • Alla doktorander ska ha tillgång till en mentor under sin forskarutbildningstid.
 • Den högre utbildningen är avgiftsfri för alla studenter, även för utomeuropeiska studenter.
 • Forskarutbildningen fortsättningsvis ska vara fyra år.
 • Forskningsmedel som öronmärkts för genusforskning ska utgå till projekt där genus är i centrum för forskningen.
 • Personer som har avlagt doktorsexamen ska kunna ansöka om forskningsmedel hos statliga forskningsråd (som VR, FAS, Riksbanken) utan att behöva bifoga en signerad bekräftelse från prefekten för forskningsinstitutionen.
 • Stärka samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning, samt att båda dessa kunskapsområden integreras i samtliga former av eftergymnasial utbildning, inklusive yrkesutbildningar.
 • Stärka intersektionalitetsperspektivet i tilldelningen av forskningsmedel.
 • Alla studenter får nyttja kollektivtrafik utan kostnad oavsett avstånd till skola eller universitet.
 • Sveriges universitet och högskolor ska drivas i statlig offentlig regi, inte som privata stiftelser eller dylikt.
 • Fler lärosäten ska ge möjlighet till en alternativ urvalsprocess vid antagningar till utbildningsplatser.
 • Arbetslivserfarenhet ska inkluderas i meritvärdet vid antagning till högre utbildning.
 • Validerade utländska akademiska meriter ska erkännas och jämställas med de svenska
 • Studenter ska erbjudas fullvärdig finansiell ersättning vid deltidssjukskrivning.

Akademin behöver bryta med sina maktstrukturer

Högre utbildning ska vara avgiftsfri och tillgänglig för alla. Människors möjligheter att studera ska inte vara beroende av individens ekonomi, hälsa, familjesituation, etnicitet eller funktionalitet. Studiemedelssystemet ska likställas med arbete i förhållande till sociala trygghetssystem, förmåner och status. Likaså är utbildning ingen handelsvara och vi vill verka mot en kommersialisering av högre utbildning. För att säkra en hög kvalitetsnivå i den högre utbildningen bör genus-, funktionalitets-, antirasistiska och normkritiska perspektiv genomsyra utbildningarna. Dessa perspektiv måste också genomsyra akademin i sig för att bryta de maktstrukturer som finns inom akademin idag.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.