Gymnasium

Studievägledare utbildas i antidiskriminering för att bryta segregerade utbildnings- och yrkesval.

Studievägledare utbildas i antidiskriminering för att bryta segregerade utbildnings- och yrkesval.

F! arbetar för att:

 • Elever får rätt till information om sina rättigheter i skolan och att detta stadgas i Skollagen.
 • Elevers inflytanderätt över utvärderings-, kvalitets-, likabehandlings- och arbetsmiljöarbetet framgår i 4 kap 9 § Skollagen.
 • Huvudmän som inte fullföljer sitt inflytandeuppdrag eller stödjer elevers sammanslutningar föreläggs med vite.
 • Elevers sammanslutningar ska ges rätt till lokaler, och material från skolledningen.
 • Utbildningen i gymnasieskolan får ett obligatoriskt könsmakts-, funktionalitets- och hbtq-perspektiv och antirasistiskt perspektiv.
 • Utbildningen i gymnasieskolan genomförs med inslag av normkritisk pedagogik.
 • Utbildningen i gymnasieskolan innehåller miljö- och klimatkunskap och att verksamheten bedrivs med hänsyn till miljön.
 • Feministiskt självförsvar, och utbildning om hur normer och föreställningar om manlighet bidrar till att begränsa kvinnor och flickors utrymme i det offentliga rummet, erbjuds på samtliga skolor.
 • Alla huvudmän särredovisar hur de arbetat med formuleringarna om jämställdhet i gymnasieskolans läroplan. Skolverket bör också få ökade sanktionsmöjligheter mot huvudmän som inte kan redovisa måluppfyllelse och utvecklingsarbete.
 • Elevperspektivet i arbetsmiljöarbetet stärks. Fi ska verka för att elever ska ges rätt att anmäla arbetsmiljöproblem i gymnasieskolan till Arbetsmiljöverket.
 • Konfliktlösning byggd på icke-våldsprincipen ska genomsyra gymnasieskolans utbildning. Vidare ska lärargrupperna, övrig skolpersonal och elever utbildas om hur normer, maktstrukturer och föreställningar om manlighet bidrar till att begränsa individers utrymme i det offentliga rummet.
 • All skolundervisning, i såväl kommunala som friskolor, blir vetenskapligt grundad, konfessionslös och sekulär, samt inkluderar olika lärstilar.
 • Alla elevers rätt till professionell vägledning genomsyrad av genus-, funktionalitets-, antirasistiskt och normkritiskt perspektiv. Dagens samhälle förändras snabbt när det gäller utbildning/yrken/arbetsmarknad samtidigt som vi fortfarande har en könssegregerad arbetsmarknad.
 • Elever med rörelsehinder ska ha rätt till prao, feriearbeten eller annan arbetslivserfarenhet. Syo-vägledare ska ha kunskap om hur det är att leva med rörelsehinder så att de kan stödja ungdomar i deras yrkesval utifrån intressen och resurser.
 • En översyn av gymnasiala program för att ge elever möjlighet att upptäcka nya och andra aspekter inom sina intresseområden. Programmens konstruktion ska inte upprätthålla eller förstärka könsbundna eller klassbundna yrkesval.
 • Alla gymnasieelever ska få gratis kollektivtrafik oavsett avstånd till skola eller universitet.
 • Vegetabilisk kost blir norm i alla gymnasium genom att erbjuda minst ett fullvärdigt, vegetabiliskt måltidsalternativ varje dag. Alla gymnasium ska även införa helt vegetabiliska dagar.
 • Alla gymnasieskolor ska erbjuda frukost och eftermiddagsmål till sina elever.
 • Samtliga gymnasieskolor ska erbjuda kostnadsfri lunch.
 • Skapa en inkluderande skola. Ungdomar i behov av särskilt stöd ska prioriteras och ges tillräckligt med resurser. Forskningen om och användningen av alternativ pedagogik ska stärkas så att Gymnasiesärskolan på sikt kan fasas ut.
 • Samtliga gymnasieskolor ska vara tillgängliga. Elever ska kunna få utbildning på sin hemort och få de individuella stödåtgärder som krävs.
 • Friskolor inte ska få neka personer med funktionsnedsättning plats och stöd. Friskolorna ska vara öppna för alla och ingen ska nekas på grund av särskilda stödbehov.
 • Riksgymnasierna för elever med rörelsehinder ska avvecklas.
 • Staten åter tar över ansvaret för gymnasieskolan.
 • Förbjuda mot vinstutdelning inom gymnasieskolan.
 • Alla gymnasieskolor och alla elever ska ha tillgång till heltidsanställd kurator, skolsköterska, psykolog, studie- och yrkesvägledare, social- och specialpedagog samt skolbibliotekarie.
 • Mindre gruppverksamhet ska finnas tillgänglig på alla skolor. Grupperna ska ledas av särskilt utbildade ledare med kompetens om genus, funktionalitet, hbtq, antirasism, klimat, miljö och demokrati.
 • Både yrkes- och högskoleförberedande program i gymnasieskolan (GY11) ska garantera grundläggande behörighet till högskolestudier.
 • Estetisk kommunikation blir gymnasiegemensamt ämne.
 • Varje gymnasieskola ska ha en anställd diskrimineringskontaktperson som ska arbeta med diskrimineringsfrågor.
 • Införa max sex timmars skoldag.
 • Lärargrupperna ska ges ordinationsrätt.
 • Papperslösa barn som går i gymnasiet ska ha fredad väg till och från skolan, att polisen inte ska ha rätt att gripa dessa elever under deras väg till och från skolan.
 • Fler lärosäten ska ge möjlighet till en alternativ urvalsprocess vid antagningar till utbildningsplatser.
 • Skolplikten ska förlängas till gymnasiet.

Eleverna har rätt till informationen om sina rättigheter i skolan

Ett mål för den feministiska politiken är att bryta segregeringen på arbetsmarknaden. Elevernas val efter den obligatoriska grundskolan är idag i hög grad könsbundna, men elever påverkas även av faktorer knutna till klass, funktionalitet, etnicitet och religiös tillhörighet. Det är därför viktigt att studie- och yrkesvägledande personal utbildas i frågor kring antidiskriminering och medverkar till att bryta segregerade utbildnings- och yrkesval.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.