Grundskola

Utbildningen ska ha ett obligatoriskt könsmakts-, funktionalitets-, hbtq-, antirasistiskt perspektiv.

Utbildningen ska ha ett obligatoriskt könsmakts-, funktionalitets-, hbtq-, antirasistiskt perspektiv.

F! arbetar för att:

  • Utbildningen i grundskola ska ha ett obligatoriskt könsmakts-, funktionalitets-, hbtq-, antirasistiskt perspektiv.
  • Vi vill stryka meningen ”i överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism” som finns i Läroplanen.
  • All skolundervisning i såväl kommunala som friskolor blir vetenskapligt grundad, konfessionslös och sekulär samt inkluderar olika lärstilar.
  • Alla elever i grundskolan får gratis kollektivtrafik oavsett avstånd till skola.
  • Barn med annat modersmål än svenska ska få undervisning från genom hela skoltiden, både i och på sitt modersmål samt i och på svenska, på normal skoltid.
  • Elever ska kunna få utbildning på sin hemort och få de individuella stödåtgärder som krävs.
  • För max sex timmars skoldag.
  • För att sex- och samlevnadsundervisningen är obligatorisk för alla elever.
  • Läxfri och betygsfri grundskola.
  • Ska erbjuda ett veganskt alternativ till alla som önskar detta, samt att alla skolor inför köttfria måndagar.

En gemensam och jämlik skola

Normkritisk pedagogik har sedan mitten av 2000-talet utvecklats som en pedagogisk metod för att utveckla det förebyggande arbetet kring kränkningar i skolan. Den normkritiska pedagogiken lyckas till skillnad från t. ex. genuspedagogik och andra likabehandlingsmetoder synliggöra flera normer och maktstrukturer som ligger till grund för kränkande behandling. Normkritik handlar om att, istället för att prata om ”tolerans” gentemot utsatta grupper, förstå varför människor diskrimineras och få verktyg att bryta de strukturer som skapar maktobalans i samhället. Genom att se mekanismerna bakom diskriminering kan vi även se hur olika maktstrukturer samverkar och förstärker varandra. Genom att veta varför diskriminering sker istället för att bara konstatera den, har normkritisk pedagogik förutsättningar att hjälpa oss att förändra samhället i grunden. Vi ska verka för att utbildningen i grundskolan genomförs med inslag av normkritisk pedagogik. Vi vill också att utbildningen i grundskolan innehåller klimatkunskap och att verksamheten bedrivs med hänsyn till miljön.

Feministiskt självförsvar och konfliktlösning

Vi vill att feministiskt självförsvar och utbildning om hur normer och föreställningar om manlighet bidrar till att begränsa kvinnor och flickors utrymme i det offentliga rummet erbjuds på samtliga skolor. Konfliktlösning byggd på icke-våldsprincipen ska genomsyra grundskolans utbildning. Vidare ska personal och elever utbildas om hur normer, maktstrukturer och föreställningar om manlighet till att begränsa individers utrymme i det offentliga rummet.

För en inkluderande skola!

Barn och ungdomar i behov av särskilt stöd ska prioriteras och ges tillräckligt med resurser. Forskningen om och användningen av alternativ pedagogik ska stärkas. För att elever med rörelsehinder ska ha rätt till prao, feriearbeten eller annan arbetslivserfarenhet. Friskolor inte ska få neka personer med funktionsnedsättning plats och stöd. Friskolorna ska vara öppna för alla och ingen ska nekas på grund av särskilda stödbehov.

Statligt ansvar och fler vuxna i skolan

Vi anser att staten ska ta över ansvaret för grundskolan igen och att de ökade krav och arbetsuppgifter på skolan alltid ska gå hand i hand med ökade resurser. Alla skolor och alla elever ska ha tillgång till heltidsanställd kurator, skolsköterska, psykolog, studievägledare samt social- och specialpedagog. Vi vill ha mindre gruppverksamhet ska finnas tillgänglig på alla skolor. Grupperna ska ledas av särskilt utbildade ledare med kompetens om genus, funktionalitet, hbtq, antirasism, klimat, miljö och demokrati. Vi ska också verka för att varje skola ska ha en anställd diskrimineringskontaktperson som ska arbeta med diskrimineringsfrågor.

Fördjupning

Ladda ner ”Grundskolan”

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.