Förskoleklass och grundskola inklusive fritidshem

Skolan ska ledas av likvärdiga livschanser och jämlikhet.

Skolan ska ledas av likvärdiga livschanser och jämlikhet.

F! arbetar för att:

 • Det fria skolvalet avvecklas till förmån för likvärdiga livschanser och jämlikhet.
 • Elever får rätt till information om sina rättigheter i skolan och att detta stadgas i Skollagen.
 • Elevers inflytanderätt över utvärderings-, kvalitets-, likabehandlings- och arbetsmiljöarbetet framgår i 4 kap 9 § Skollagen.
 • Huvudmän som inte fullföljer sitt inflytandeuppdrag eller stödjer elevers sammanslutningar föreläggs med vite.
 • Elevers sammanslutningar ges rätt till lokaler, och material från skolledningen.
 • En statlig satsning görs på större jämförande studier kring hur förutsättningarna som barngruppers storlek, lärartäthet samt personalens kompetens påverkar fritidshemmens måluppfyllelse, samt forskning kring fritidshemmens betydelse för nyanlända, samt andra studier som syftar att se hur fritidshemmen kan utvecklas än mer.
 • Utbildning till grundlärare och arbete vid fritidshem bör motsvara utbildning till förskollärare eller grundskoleärare; en satsning på fritidspedagogers löner bör göras, inklusive en extra satsning på löner i socioekonomiskt utsatta områden.
 • Utbildningen i grundskolan får ett obligatoriskt könsmakts-, funktionalitets- och hbtq-perspektiv och antirasistiskt perspektiv.
 • Utbildningen i grundskolan genomförs med inslag av normkritisk pedagogik.
 • Utbildningen i grundskolan innehåller miljö- och klimatkunskap och att verksamheten bedrivs med hänsyn till miljön.
 • Feministiskt självförsvar, och utbildning om hur normer och föreställningar om manlighet bidrar till att begränsa kvinnor och flickors utrymme i det offentliga rummet, erbjuds på samtliga skolor.
 • Alla huvudmän särredovisar hur de arbetat med formuleringarna om jämställdhet i grundskolans läroplan. Skolverket bör också få ökade sanktionsmöjligheter mot huvudmän som inte kan redovisa måluppfyllelse och utvecklingsarbete.
 • Skola och fritidsverksamhet rustas upp, samt för högre personaltäthet och mindre barngrupper i skola och fritidsverksamhet. Som riktmärke föreslås en gruppstorlek på högst 20 barn i grundskolan.
 • Barnperspektivet i arbetsmiljöarbetet stärks. Fi ska därför verka för att föräldrar ska ges rätt att anmäla arbetsmiljöproblem i skolan till Arbetsmiljöverket.
 • Konfliktlösning byggd på icke-våldsprincipen ska genomsyra grundskolans och fritidsverksamhetens utbildning. Vidare ska lärargrupperna och övrig skolpersonal samt elever utbildas om hur normer, maktstrukturer och föreställningar om manlighet begränsar individers utrymme i det offentliga rummet.
 • Barn med annat modersmål än svenska ska få undervisning både i och på sitt modersmål, samt i och på svenska, genom hela skoltiden, så långt som möjligt under skoltid.
 • Alla skolor ska ha sex- och samlevnadsundervisning på modersmål.
 • Meningen ”i överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism” som finns i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet ska strykas.
 • All skolundervisning i såväl kommunala som friskolor blir vetenskapligt grundad, konfessionslös och sekulär samt inkluderar olika lärstilar.
 • Inrätta en nationell ekonomisk handlingsplan med mål att stoppa segregationen mellan skolor.
 • Alla elever ska ha rätt till professionell vägledning genomsyrad av genus- och funktionalitetsperspektiv, antirasistiskt och ett normkritiskt perspektiv. Dagens samhälle förändras snabbt när det gäller utbildning/yrken/arbetsmarknad samtidigt som vi fortfarande har en könssegregerad arbetsmarknad.
 • Alla elever i grundskolan ska få gratis kollektivtrafik oavsett avstånd till skola.
 • Driva en inkluderande skola. Barn och ungdomar i behov av särskilt stöd ska prioriteras och ges tillräckligt med resurser. Forskningen om, och användningen av, alternativ pedagogik ska stärkas.
 • Samtliga grundskolor ska vara tillgängliga. Elever ska kunna få utbildning på sin hemort och få de individuella stödåtgärder som krävs.
 • Staten åter tar över ansvaret för grundskolan.
 • Friskolor inte ska få fördelar gentemot kommunala grundskolor.
 • Förbjuda vinstutdelning inom grundskolan.
 • Ökade krav och arbetsuppgifter på skolan alltid ska gå hand i hand med ökade resurser.
 • Elever med rörelsehinder ska ha rätt till prao, feriearbeten eller annan arbetslivserfarenhet.
 • Mindre gruppverksamhet ska finnas tillgänglig på alla skolor. Grupperna ska ledas av särskilt utbildade ledare med kompetens om genus, funktionalitet, hbtq, antirasism, klimat, miljö och demokrati.
 • Ge möjlighet till ett kommunalt veto vid etablering av nya friskolor.
 • Friskolor inte ska få neka personer med funktionsnedsättning plats och stöd. Friskolorna ska vara öppna för alla och ingen ska nekas på grund av särskilda stödbehov.
 • Vegetabilisk kost blir norm i alla grundskolor genom att erbjuda minst ett fullvärdigt, vegetabiliskt måltidsalternativ varje dag. Alla grundskolor ska även införa helt vegetabiliska dagar.
 • Varje skola ska ha en anställd diskrimineringskontaktperson som ska arbeta med diskrimineringsfrågor.
 • Införa max sex timmars skoldag.
 • Föra en läx- och betygsfri grundskola.
 • Sex- och samlevnadsundervisningen är obligatorisk för alla elever.
 • Digitalisering– och programmeringskunskaper ska ingå i läroplanen för grundskolan.
 • Lärargrupperna ges ordinationsrätt.
 • Grundskolan ska vara avgiftsfri. Garanterad plats i fritidshem ska gälla från 6 till 12 års ålder.
 • Papperslösa barn som går i grundskolan ska ha fredad väg till och från skolan, att polisen inte ska ha rätt att gripa dessa elever under deras väg till och från skolan.
 • Estetiska ämnen får större plats i förskolan, förskoleklassen och grundskolan inklusive fritidshemmet.
 • Alla grundskolor ska erbjuda frukost och eftermiddagsmål till sina elever.

Kommunaliseringsutredningen 2013, OECD och Pisa-undersökningen 2016 har visat att det fria skolvalet ökat segregation och ojämlikheten inom utbildningssystemet och resten av samhället.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.