Förskola och fritidshem

Utbildningen ska genomsyras av normkritisk pedagogik och platserna ska givetvis vara avgiftsfria.

Utbildningen ska genomsyras av normkritisk pedagogik och platserna ska givetvis vara avgiftsfria.

F! arbetar för att:

  • Förskola och fritidshem ska rustas upp
  • Högre personaltäthet och mindre barngrupper.
  • En avgiftsfri förskola, fritids och fritidshem är självklar
  • Utbildningen i ska ha ett obligatoriskt könsmakts-, funktionalitets-, hbtq- och antirasistiskt perspektiv.
  • Utbildningen ska genomsyras av normkritisk pedagogik
  • Barn i behov av särskilt stöd ska prioriteras och ges tillräckligt med resurser.
  • Förskolor ska erbjuda ett veganskt alternativ till alla som önskar detta, samt att alla förskolor inför köttfria måndagar.
  • Så kallade nattis ska införas i samtliga kommuner.

Vi vill ha en jämlik förskola, med utrymme för pedagogisk utveckling och respekt för varje individs behov och möjligheter att kunna utveckla självständighet i livets alla skeden. Förskolan spelar en viktig roll när det gäller att ge alla barn möjligheter att använda hela sin potential, oavsett kön, könsuttryck, hudfärg, etnicitet, funktionalitet, religiös tillhörighet, sexualitet och klassbakgrund.

Utbildningen i förskolan och fritidshemmen ska ha ett obligatoriskt könsmakts-, funktionalitets-, hbtq- och antirasistiskt perspektiv, samt genomsyras av normkritisk pedagogik. Förskola och fritidshem ska erbjuda litteratur som följer läroplanens riktlinjer för jämlikhet.

Vi vill att att utbildningen i förskolan och fritidshemmen ska innehålla klimatkunskap och att verksamheten bedrivs med hänsyn till miljön.

Jämställdhet finns i förskolans läroplan!

Men hur lever kommunerna upp till den? Vi verka för att alla kommuner särredovisar hur de arbetat med formuleringarna om jämställdhet i förskolans läroplan. Skolverket bör också få ökade sanktionsmöjligheter mot kommuner som inte kan redovisa måluppfyllelse och utvecklingsarbete.

Alla ska ha råd att ha barn i förskolan

En avgiftsfri förskola, fritids och fritidshem är självklar. Barnomsorgsgarantin ska gälla till och med 12 års ålder och vi tycker att alla barn ska ha obegränsad rätt till närvaro i förskolan. Barn med annat modersmål än svenska ska få undervisning från förskolan och genom hela skoltiden, både i och på sitt modersmål samt i och på svenska, så långt som möjligt på normal skoltid. Vi ska ha inkluderande förskola. Barn i behov av särskilt stöd ska prioriteras och ges tillräckligt med resurser.

Vi vill också inrätta en nationell ekonomisk handlingsplan med mål att stoppa segregationen mellan förskolor och fritidshem.

Fördjupning

Ladda ner ”Förskola och fritidshem”

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.