Förskola

Utbildningen ska genomsyras av normkritisk pedagogik och platserna ska givetvis vara avgiftsfria.

Utbildningen ska genomsyras av normkritisk pedagogik och platserna ska givetvis vara avgiftsfria.

F! arbetar för att:

 • Utbildningen i förskolan får ett obligatoriskt könsmakts-, funktionalitets- och hbtq-perspektiv och antirasistiskt perspektiv, samt genomsyras av normkritisk pedagogik. Förskola ska erbjuda litteratur som följer läroplanens riktlinjer för jämlikhet.
 • Utbildningen i förskolan innehåller miljö- och klimatkunskap och att verksamheten bedrivs med hänsyn till miljön.
 • Alla huvudmän särredovisar hur de arbetat med formuleringarna om jämställdhet i förskolans läroplan. Skolverket bör också få ökade sanktionsmöjligheter mot huvudmän som inte kan redovisa måluppfyllelse och utvecklingsarbete.
 • Förskolan rustas upp samt får högre personaltäthet och mindre barngrupper. Som riktmärke föreslås en gruppstorlek på högst 15 barn i förskola. Målet bör vara en genomsnittlig personaltäthet i förskola på högst 4,5 barn per heltidsanställd – då ges möjlighet till mindre grupper för de yngsta barnen och barn i behov av särskilt stöd.
 • Förskolan ska vara avgiftsfri. Garanterad plats i förskola ska gälla alla barn under 6 år. Garanterad plats i fritidshem ska gälla från 6 till 12 års ålder. Fi ska verka för obegränsad rätt till närvaro i förskolan för alla barn.
 • Barnperspektivet i arbetsmiljöarbetet stärks. Fi ska verka för att föräldrar ska ges rätt att anmäla arbetsmiljöproblem i förskolan till Arbetsmiljöverket.
 • Förskolor ska erbjuda ett veganskt alternativ till alla som önskar detta, samt att alla förskolor inför köttfria måndagar.
 • Konfliktlösning byggd på icke-våldsprincipen ska genomsyra förskolans och fritidshemmens utbildning.
 • Barn med annat modersmål än svenska ska få undervisning från förskolan, och genom hela skoltiden, både i och på sitt modersmål samt i och på svenska, detta så långt som möjligt under normal skoltid.
 • All förskoleundervisning i såväl kommunala som friskolor blir vetenskapligt grundad, konfessionslös och sekulär.
 • Inrättandet av en nationell ekonomisk handlingsplan med mål att stoppa segregationen mellan förskolor och fritidshem.
 • Skapa en inkluderande förskola. Barn i behov av särskilt stöd ska prioriteras och ges tillräckligt med resurser.
 • Fria förskolor inte ska få fördelar gentemot kommunala förskolor. Fi ska verka för förbud mot vinstutdelning inom förskolan.
 • Ökade krav och arbetsuppgifter på förskolan alltid ska gå hand i hand med ökade resurser.
 • Alla barn och unga ska ha god tillgång till socionom/socialpedagog (kurator), psykolog, skolsköterska och hälsopedagog. Dessa professioner ska omfattas av kompetens gällande genus, funktionalitet, hbtq och antirasism.
 • Fria förskolor inte ska få neka personer med funktionsnedsättning plats eller stöd.
 • Vegetabilisk kost blir norm i alla förskolor genom att erbjuda minst ett fullvärdigt, vegetabiliskt måltidsalternativ varje dag. Alla förskolor ska även införa helt vegetabiliska dagar.
 • Varje kommun tillhandahåller natt- och helgöppna förskolor.
 • Lärargrupperna ska ges ordinationsrätt, laglig rätt att besluta om extra stöd till elever med behov av detta.
 • Förskolor med papperslösa barn i en 6-årsgrupp ska ha laglig rätt att inte lämna ut uppgifter om dessa barn till Polisen eller Migrationsverket.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.