Reproduktiv hälsa och rättigheter

F! arbetar för att:

  • verka för fri och laglig abort i hela världen. Tills det är uppnått måste livmoderbärare i länder där abort inte är lagligt välkomnas till Sverige för att göra abort på samma villkor som livmoderbärare bosatta i Sverige.
  • verka för att stoppa införandet av en samvetsklausul för vårdpersonal.
  • verka för livmoderbärares rätt att välja abortmetod. För att säkra denna rätt bör barnmorskor ges möjlighet att handlägga medicinska aborter.
  • verka för att rätten till assisterad befruktning ska vara på samma villkor för samkönade relationer och ensamstående som för heterosexuella par.
  • verka för att tillåta embryodonation, det vill säga att både donerad sperma och ägg får användas i en och samma IVF-behandling.
  • verka för att de landsting som bara tillåter assisterad befruktning av en av parterna i en relation där båda kan bära barn ändrar sina regler.
  • verka för att nuvarande faderskapspresumtion ändras till en könsneutral föräldraskapspresumtion, oavsett civilstatus, så att samkönade föräldrar inte särbehandlas.
  • verka för att ärenden med barn som kommer till genom assisterad befruktning utomlands ska hanteras på samma sätt oavsett föräldrarnas civilstatus eller sexuella läggning.
  • verka för att så kallad ”embryoadoption” ska tillåtas, oavsett civilstatus och sexualitet hos de blivande föräldrarna. Idag kan endast en person med livmoder som är gift få ett donerat ägg befruktat med spermie från en tredje person utan hinder av lagen. Två kvinnor som har nedfrysta befruktade ägg från en av kvinnorna får idag inte välja att ett av dessa ägg ska bäras av den andra kvinnan.
  • verka för att en utredning tillsätts för att utvärdera möjligheterna att eliminera potentiellt diskriminerande lagstiftning inom reproduktiv hälsa och rättigheter.

Aborträtt

Rätten till fri abort är en nödvändig rättighet för att säkra gravidas hälsa. Livmoderbärare ska kunna agera som autonoma individer med oinskränkt rätt över sina egna kroppar. Rätten till fri abort ifrågasätts såväl inom Sveriges gränser som utanför. Motståndet mot aborter måste ses i ett globalt sammanhang där många förvägras denna rättighet. Därför är det av stor vikt att Sverige som stat aktivt driver och arbetar för sexuell och reproduktiv hälsa, nationellt och internationellt. I en del länder tillämpas en så kallad samvetsklausul, vilken ger vårdpersonal rätt att vägra utföra aborter på grund av religiös tro eller liknande. Konsekvensen av detta kan bli att en abortsökandes hälsa och rättigheter inte tillgodoses. Feministiskt initiativ är starkt kritiska till en samvetsklausul och ska arbeta emot att en sådan införs i Sverige.

Assisterad befruktning

Feministiskt initiativ vill se en familjepolitik bortom heteronormen. Många av Sveriges lagar som reglerar villkoren för vår reproduktion skapades för länge sedan då samkönade par och transpersoner inte tilläts bli föräldrar. Idag har steriliseringskraven på transpersoner avskaffats och samkönade par har rätt till assisterad befruktning, men många hinder kvarstår för regnbågsfamiljer och deras barn. Till exempel är reglerna för IVF fortfarande anpassade efter en heterosexuell norm där endast en av könscellerna får komma från en donator. Det innebär en begränsning för samkönade par som vill donera ägg till varandra inom paret och för transmän som inte själva vill bära ett barn men som har ägg eller sedan tidigare nedfrysta ägg. Vi ser också en diskriminering mellan samkönade och heterosexuella par som får barn genom assisterad befruktning, där kvinnan som inte fött barnet i ett lesbiskt par måste intyga sitt föräldraskap. Detta till skillnad från heterosexuella par där mannen till den som föder barn automatiskt blir förälder genom faderskapspresumtionen, oavsett civilstatus. Ett problem är också att många landsting bara tillåter att en av parterna genomgår assisterad befruktning. Det gör att exempelvis ett lesbiskt par inte kan välja att föda var sitt barn.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.