Könsidentitet och könsuttryck

Ett samhälle där alla kan bestämma över sin kropp kan alla även fritt definiera sitt könsuttryck

Ett samhälle där alla kan bestämma över sin kropp kan alla även fritt definiera sitt könsuttryck

F! arbetar för att:

 • verka för alla människors rätt att kostnadsfritt ändra sin egen juridiska könstillhörighet utan krav på utredning eller kroppsliga ingrepp. Byte av juridiskt kön ska vara en enkel process och handläggningen ska ske skyndsamt.
 • verka för att avskaffa åldersgränsen för byte av juridiskt kön.
 • verka för att personer som ingått registrerat partnerskap ska kunna byta juridiskt kön utan att omvandla partnerskapet till äktenskap, eller tvingas ta ut skilsmässa.
 • verka för att svenska medborgare som är folkbokförda utomlands ska kunna ändra juridiskt kön i Sverige på samma villkor som andra.
 • verka för att ett tredje juridiskt kön införs. För att detta ska ske på rätt sätt krävs att valfrihet kring juridiska kön redan är infört eller införs samtidigt.
 • verka för att utreda möjligheten att avskaffa de juridiska könen.
 • verka för att personnummer görs könsneutrala.
 • verka för att de diagnoser som berättigar till transvård ändras från psykiska diagnoser till en egen diagnoskategori så snart som möjligt. Möjligheten att helt slopa diagnoser med samma tillgång till kostnadsfri vård bör utredas.
 • verka för att transpersoners rätt att bestämma över sin egen kropp ska stå i centrum vid vårdbehov. Detta ska stå i centrum även vid utredningar kring behov av könskorrigerande och könsbekräftande vård och behandling. Fi ska även verka för att förenkla för transpersoner att få ett godkännande för att få plastikopererade kroppskorrigeringar.
 • verka för att åldersgränsen för underlivskirurgi avskaffas. Medicinska bedömningar ska vara det som avgör i varje enskilt fall, oavsett ålder. Barnets vilja och bästa tillsammans med en vårdnadshavares samtycke ska räcka.
 • verka för att all transvård, inklusive underlivskirurgi, är ett beslut mellan individen och dess läkare. Dagens system där Socialstyrelsen tar beslut ska slopas.
 • verka för att alla som är bosatta i Sverige ska ges rätt till samma subventionerade könsbekräftande vård. Detta innebär att papperslösa, som för närvarande inte har tillgång till transvården, ska ha rätt till vårdinsatser.
 • verka för att transvården genom hela landet ska standardiseras.
 • verka för att transvården ska bli mer tillgänglig för ickebinära personer. Vården ska ha personens individuella behov i fokus.
 • verka för att väntetiderna inom transvården kortas.
 • verka för att resurser ska läggas på ökad forskning och statistik kring transpersoners hälsa och välmående.
 • verka för att utöka medvetenheten om och skyddet mot det systematiska, inte sällan livshotande, våld som transpersoner utsätts för.
 • verka för att skapa fler utbildningsplatser för psykologer och socionomer med specialinriktning på könsdysfori, transsexualism och övriga könsidentitetsfrågor, samt utöka antalet mottagningar med specialistteam.
 • verka för att antidiskrimineringsklausuler med transperspektiv upprättas vid offentliga upphandlingar.
 • verka för att även barn och andra närstående till personer som omfattas av lagstiftningen om hets mot folkgrupp ska skyddas, även om de själva inte tillhör någon utsatt grupp. Dessa barn måste även omfattas av lagstiftning om förbud mot diskriminering.
 • verka för att personer under 18 år ska kunna driva diskrimineringsärenden utan målsmans godkännande.
 • verka för att kompetensen kring transpersoner hos myndigheter ska höjas.
 • verka för att Skatteverket ska kartlägga och underlätta de administrativa problemen vid ändring av personnummer eller andra personuppgifter. Detta ska göras för att förenkla möjligheten att få ut exempelvis nya betyg och intyg.
 • verka för att alla offentliga platser och verksamheter ska vara tillgängliga även för transpersoner. Sjukhus, omklädningsrum, fängelser, toaletter och andra lokaler måste byggas med alla könsidentiteter i åtanke, till exempel genom könsneutrala omklädningsrum.
 • verka för att transkompetens tydligare ska inkluderas i utbildningar för polis, socialtjänst, lärare, rättsväsende och samtliga vårdyrken.
 • verka för att berörda lärare vidareutbildas i hur sexualundervisningen kan inkludera transperspektiv.
 • verka för att sjukvårdens och berörda myndigheters kunskaper om transpersoner som föräldrar ökar.
 • verka för att kunskapen om och förståelsen för transpersoners livsvillkor ökar inom vård, skola och omsorg, i syfte att förbättra bemötandet och motverka diskriminering.
 • verka för att säkra tryggheten och säkerheten för asylsökande transpersoner på landets alla asylboenden. Bland annat genom krav på hbtq-kompetens, ökad medvetenhet om olikheter människor emellan, likabehandlingsplaner och tillräcklig bemanning.
 • verka för att alla medicinska beslut inom intersexvården ska bygga på informerat samtycke.
 • verka för att alla medicinskt omotiverade och/eller kosmetiska kirurgiska ingrepp på barn som föds med kroppar som inte överensstämmer med de förväntningar som utgår ifrån tvåkönsnormen förbjuds.
 • verka för att intersexpersoner som är i behov av könsbekräftande vård, behandling och stöd ska erbjudas det.
 • verka för att intersexpersoners vård ska genomsyras av delaktighet för patienten samt vara anpassad till det individuella vårdbehovet oavsett om personen är myndig eller inte.
 • verka för att alla barn och unga som är intersex, samt deras föräldrar, ska få information och stöd för att i sin tur kunna ge barnet det stöd det behöver under sin uppväxt.
 • verka för att kompetens kring intersexpersoner tydligare ska inkluderas i utbildningar för lärare och samtliga vårdyrken.

Feministiskt initiativ vill se en värld där människor fritt kan definiera och uttrycka sitt kön och där alla har rätten att bestämma över sin egen kropp. Transvården och intersexvården är idag en långsam och smärtsam upplevelse för många personer. Systemet behöver förändras i grunden, individens behov av vård måste ligga i fokus. Feministiskt initiativ vill se en transvård och intersexvård som är tillgänglig och ickediskriminerande. Förutom att processen idag är alldeles för lång, är även väntetiderna det. Därför behöver resurser tillsättas som säkerställer att transvården standardiseras i hela landet.

Det måste till en bred samhällelig uppslutning med utbildningar och rutiner för att vända stigmat som riktar sig mot transpersoner. Alternativet och dess konsekvenser känner vi redan till idag – hat, våld, hot och osynliggörande med en kraftigt ökad risk för självmord som resultat. Idag upprätthålls förtryckande könsnormer av staten och de som bryter mot könsnormerna utsätts ofta för våld och stigmatisering samt drabbas i större utsträckning än andra av fattigdom. Vi vill istället se en aktiv politik mot diskriminering där rättsväsende, socialtjänst, skola och sjukvård utbildas i transpersoners livsvillkor och arbetar aktivt för att minska diskriminering mot dessa personer. Det är viktigt att transpersoners vittnesmål tas på allvar i denna process och att de ses som sakliga aktörer.

Juridiska kön och personnummer

Feministiskt initiativ har en vision om avskaffande av juridiska kön. Vi ser att vägen dit är lång och att andra viktiga förändringar av hur de juridiska könen tilldelas och används måste genomföras snarast. Det är av största vikt att alla människor ska få tillgång till ett juridiskt kön som bättre representerar vem de är. För att detta ska bli möjligt måste utredningarna för könsbekräftande vård och juridisk kön separeras så snart som möjligt.

Feministiskt initiativ är för fortsatt könsuppdelad statistik som ett verktyg i jämställdhetsarbetet, insamlandet av könsuppdelad statistik måste dock förändras. Det måste finnas fler än två alternativ och individens självidentifikation måste vara avgörande. Därför ser vi ett behov av att införa ett tredje juridiskt kön, parallellt med förändringar som förenklar processen och stärker självbestämmandet kring juridiska kön. Likaså ser vi ett behov av att införa könsneutrala personnummer. Detta skulle göra att färre transpersoner och intersexpersoner dagligen utsätts för potentiellt hotfulla situationer i vardagliga situationer där personnummer måste uppvisas, exempelvis på bibliotek, på gymmet, på krogen eller i en anställningsintervju. Juridiskt kön ska betraktas som högst privat information som den enskilde bör ha möjlighet att dölja om så önskas.

I takt med att lagstiftningen förändrats de senaste åren, till exempel när en könsneutral äktenskapsbalk infördes och medborgarskapskravet vid juridiskt könsbyte ersattes av folkbokföringsland, har en del juridiska problem uppstått för personer som fallit mellan stolarna. Detta kräver också justeringar i lagstiftningen. Feministiskt initiativ vill undanröja alla juridiska problem som lever kvar vid ändring av juridiskt kön som följd av tidigare lagar och lagändringar. Även myndighetsutövningen måste genomgå anpassningar i linje med nuvarande lagstiftning och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Feministiskt initiativ vill se en transvård med individens behov och önskemål i fokus. Vilja eller förmåga att anpassa sig efter en specifik könsroll eller könsuttryck ska inte påverka bedömningen av vård. Förkortade kötider skulle kunna förbättra transpersoners psykiska ohälsa. I fall som rör barn ska beslut om vård fattas utifrån barnets bästa. När en önskad underlivsoperation tidigast bör genomföras ska bestämmas av en medicinsk bedömning, inte av en fast åldersgräns. Det förekommer fall där unga personer, deras vårdnadshavare och läkare ser ett akut behov av vårdinsatser för att minska personens lidande. På grund av nuvarande lagstiftning kan läkare då rekommendera familjen att själva betala för att genomföra operationen utomlands. Det är en ohållbar lösning där barn riskerar onödigt lidande och där familjens ekonomi får avgöra istället för medicinska bedömningar.

Värderingar, bemötande och diskriminering

Folkhälsomyndigheten visar i sin rapport “Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland transpersoner” från 2015 att ohälsan hos transpersoner i Sverige är väldigt hög. I en enkät med 800 svarande uppger fler än var tredje att de under det senaste året allvarligt övervägt att ta sitt liv. Många känner sig otrygga i vardagen, var femte har blivit utsatt för våld på grund av sin transidentitet och en av tre har blivit utsatt för psykiskt våld. Rapporten visar också på ett lågt förtroende för samhällsinstanser vilket visar att samhället misslyckats med att inkludera och möta upp transpersoners behov.

Cisnormen i dagens Sverige är stark. Den utgår från att alla är antingen kvinnor eller män och att alla identifierar sig med det kön de tilldelades vid födseln. Mer forskning och informationsinsatser behövs för att höja kunskapen om ojämlika strukturer som drabbar transpersoner. För att förbättra transpersoners hälsa krävs ett omfattande arbete för att motverka diskriminering och förbättra bemötandet av transpersoner i hela samhället. Offentliga instanser måste gå före i arbetet med ett likvärdigt bemötande av transpersoner.

Intersexpersoners rättigheter

Feministiskt initiativ vill stärka intersexpersoners rättigheter genom att se till att intersexpersoners kroppsliga integritet och självbestämmande stärks. Personer som föds med en kropp som på olika sätt inte överensstämmer med tvåkönsnormens förväntningar av biologiskt kön ska, så fort de själva kan välja, kunna bestämma sitt juridiska kön. Medicinska beslut som fattas ska bygga på informerat samtycke och inte på samhällets snäva och binära normer kring kön.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.