Demokrati

Feministiskt initiativ är ett parti med alla människors lika värde och demokratin som signum. Då är monarkin en omöjlighet.

Feministiskt initiativ är ett parti med alla människors lika värde och demokratin som signum. Då är monarkin en omöjlighet.

F! arbetar för att:

 • Fi ska verka för att utländska medborgare ska ha rätt till svenskt medborgarskap efter tre års folkbokföring i Sverige.
 • Fi ska verka för att Sverige i EU arbetar för att unionsmedborgarskap även ska tilldelas tredje lands medborgare som är bofasta i EU.
 • Fi ska verka för att folkbokföringsort ska utgöra grund för rösträtten; samma regler ska gälla för EU-medborgare och medborgare från tredje land, det vill säga alla utländska medborgare ska kunna rösta i lokala val efter en månads folkbokföring i Sverige. Efter tre års folkbokföring ska full rösträtt ges.
 • Fi ska verka för att parlamentariska val ska vara tillgängliga och att alla ska ha samma möjlighet att delta.
 • Fi ska verka för ett brett feministiskt folkbildningsprojekt genom ett utökat anslag till folkbildningen.
 • Fi ska verka för en översyn av statliga bidrag till föreningsliv, ungdomars mötesplatser och idrott. En tydlig folkrörelsepolitik ska inkludera medborgares alla gemensamhetsskapande samhälleliga aktiviteter.
 • Fi ska verka för att alla statliga bidrag som ges till föreningsliv och organisationer ska omfattas av en klausul mot diskriminering och kränkande behandling på grund av kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, funktionalitet, trosuppfattning, etnicitet, klass eller medborgarskap.
 • Fi ska verka för att kommunen eller annan lämplig samhällsinstans tillhandahåller lättillgänglig information om hur ideella organisationer bildas och vilka möjligheter till stöd som finns samt att alla oavsett förutsättningar får ökad tillgång till lokaler för föreningsverksamhet.
 • Fi ska verka för inrättandet av ett Riksdagens förslagsinstitut.
 • Fi ska verka för att konsumentskyddet stärks.
 • Fi ska i led med sin strävan att utöka demokratin verka för att sänka rösträttsåldern till 16 år.
 • Fi ska verka för en sänkt valbarhetsålder till kommunfullmäktige samt region- och landstingsfullmäktige till 16 år.
 • Fi ska verka för ett ökat och långsiktigt stöd till ungdomsorganisationer från Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor, bland annat genom att statsbidraget ökas.

På demokratisk väg vill Feministiskt initiativ sträva mot att Sverige blir en parlamentarisk republik. Idag får inte alla som lever och verkar i Sverige vara med och välja folkets representanter. Ofta är det de människor som är mest utsatta i samhället som också saknar rösträtt. Feministiskt initiativ vill ändra på reglerna för medborgarskap och göra folkbokföringsort till avgörande för vem som är medborgare i politisk mening och vem som inte är det. Innan en sådan medborgarskapsdefinition är genomförd är opinionsbildning och aktivism de enda medel som står till buds för personer, som inte har rösträtt men som bor och verkar i Sverige, att påverka politiken.

Om dagens marginaliserade grupper ska ha möjlighet att själva öka sin makt utifrån sina förutsättningar behöver samhället förändras och dess prioriteringar riktas om. Feministiskt initiativ tror starkt på att samhället blir bättre om så många som möjligt får chansen att delta och göra sina röster hörda, men idag är avståndet mellan politiker och medborgare enormt och människorna förutsätts inte själva vara engagerade i sina verkligheter. Samtidigt kämpar det föreningsliv som finns, som är fullt av goda kunskaper och fantastiskt drivna människor, i motvind i en stelbent byråkrati. Olika föreningars men även andra organisationers idéer och förslag bör ett samhälle som värnar om demokrati kunna ta tillvara på. Ett sätt att göra det på är inrättandet av ett nationellt förslagsinstitut.

För Feministiskt initiativ är demokrati mer än bara val av representation i parlamenten. Det handlar om medborgarinflytande och delaktighet på alla nivåer. För att detta ska vara möjligt krävs till exempel ett starkt föreningsliv, en bred folkbildningsrörelse och stärkt konsumentskydd.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.