Transport

Ett samhälle där vi är närmare varandra.

Ett samhälle där vi är närmare varandra.

F! arbetar för att:

 • Fi ska verka för en generell reduktion av antalet resor och transporter genom planering för tillgänglighet och minskat transportbehov.
 • Fi ska verka för att satsningar på miljövänliga och kollektiva transportslag i varje nationell budget kraftigt ska överstiga satsningar på ohållbara, individuella transportlösningar.
 • Fi ska verka för en samhällsplanering som prioriterar cyklister, fotgängare, kollektivtrafik och bilpooler, samt försvårar för bilresor in i stadskärnan.
 • Fi ska verka för införandet av öronmärkta pengar för investeringar i gång- och cykelinfrastruktur på nationell och regional nivå, samt för att kommuner ska kunna söka statsbidrag för gång och cykelinvesteringar. Gång- och cykelvägar ska i större utsträckning ta hänsyn till människors olika behov. Lokala och regionala gång- och cykelplaner ska vara obligatoriska.
 • Fi ska verka för att bilismen minskar och att privatbilismen främst i storstäder ersätts med cykel, gång, bilpooler och kollektiva färdmedel, genom högre kostnader som dyrare parkeringsplatser samt stopp av motorvägsbyggen.
 • Fi ska verka för att reseavdragen ses över och antingen slopas och ersätts av mer träffsäkra styrmedel som gynnar tillgänglighet och hållbara transporter, eller differentieras för att främst gynna boende i glesbygd.
 • Fi ska verka för att reseavdraget görs om så att det inte längre gynnar bilresande i storstäderna.
 • Fi ska verka för att kollektivtrafiken ska byggas ut och göras avgiftsfri och tillgänglig. I ett första steg vill vi införa en statlig nolltaxefond där kommuner, landsting och regioner kan söka pengar för att finansiera införandet av en avgiftsfri kollektivtrafik.
 • Fi ska verka för en prissättning där inrikesresor med tåg alltid är billigare än att ta bil eller flyg.
 • Fi ska verka för att järnvägen får högre prioritet inom transportsystemet. Tågens turtäthet och pålitlighet ska öka genom fler dubbelspår, samtidigt som priserna ska sänkas bland annat genom sänkta banavgifter. När ekonomi och teknologi tillåter kan vi på sikt se en eventuell utbyggnad av kollektiva höghastighetstransporter.
 • Fi ska verka för att Sverige successivt upphör med subventioner till flygplatser och flyg med hänsyn tagen till glesbygden, att det utreds om det är möjligt med en dynamisk flygskatt där skatten är progressiv och ökar i takt med att resesträckan minskar, samt verka för införandet av en global skatt på flygbränsle.
 • Fi ska verka för att momsen på både utrikes och inrikes flygresor höjs till 25 procent.
 • Fi ska verka för att alternativa drivmedel till fossila bränslen tas fram och utvecklas samt beskattas lägre. Prioritering ska ges till elektriska transportmedel, bränsleceller och framtida resurseffektiva energikällor. Bilar med låga utsläpp ska belastas med lägre avgifter på bekostnad av bilar med höga utsläpp.
 • Fi ska verka för att godstransport flyttas över från lastbilar till järnväg och sjöfart. Det ska göras möjligt genom en ökad kostnad för fossila bränslen samt en utbyggnad av järnvägsnätet.
 • Fi ska verka för en omställning av sjöfarten för godstransport till socialt och ekologiskt hållbara alternativ, där beskattningen av svavel- och kväveutsläpp måste stärkas och sektorn stimuleras för en omställning till minskade utsläpp. Arbete för en sjöfart som drivs på förnybara energislag bör skyndas på.
 • Fi ska verka för att utreda möjligheterna att återförstatliga järnvägen, där vinstkravet på SJ och de kommunala kollektivtrafikbolagen avskaffas och ersätts av ett tydligt samhällsuppdrag.
 • Fi ska verka för att reseavdragen ses över och antingen slopas och ersätts av mer träffsäkra styrmedel som gynnar tillgänglighet och hållbara transporter, eller differentieras för att främst gynna boende i glesbygd.
 • Fi ska verka för att systemet med förmånsbilar antingen slopas eller ändras till att enbart omfatta marknadens allra mest energieffektiva bilar.

Möjligheten att resa och på vilket sätt vi reser är tätt sammanhängande med faktorer som kön, klass och funktionalitet. Mobilitet är en stark statusmarkör, och den ekonomiska möjligheten att äga en bil, flyga utomlands på semester, eller för den delen bo centralt med möjlighet att resa kollektivt, förstärker klasskillnader och skapar normer som är skadliga för klimat och miljö.

Feministiskt initiativ ser att det finns en trafikmaktordning där bilen har företräde före kollektivtrafik, cykel och fotgängare och där de olika trafikslagen tilldelas olika mycket resurser, utrymme och status. Bilvägarna som passerar genom våra städer och samhällen försämrar stadsbilden och isolerar människor från varandra. Det går på tvärs med ett inkluderande samhälle, som är byggt med människor i fokus och ska vara tillgängligt för alla, oavsett förutsättningar.

För att skapa det energieffektiva och hållbara transportsystem utan klimatpåverkan som Feministiskt initiativ vill se, måste resurser flyttas från flyg och bil till de andra trafikslagen. Lokalt krävs en kraftig utbyggnad av gång- och cykelvägar, samt kollektiv tråd- och spårtrafik som på sikt ska kunna ersätta privatbilismen i städerna. Även i mindre samhällen behövs bättre transportsystem, där kollektiva trafiklösningar och cykelvägar är utgångspunkten. Där bilen inte går att ersätta med kollektiva lösningar, eller där bilen är det enda tillgänglighetsanpassade färdmedlet, ska bränsle och biltillverkning ha minimal påverkan på klimat och miljö. På platser med god kollektivtrafik ska privatbilism motverkas.

Femtonminutersprincipen

Feministiskt initiativ vill även verka för att minimera behovet av resor i staden, byn och tätorten. Det ska ske genom den så kallade 15-minutersprincipen vilken bygger på en samhällsplanering som garanterar invånarna tillgång till vardaglig service i nära anslutning till arbete, skola och bostad. På landsbygden blir det rimligt genom samhällsplanering för möjligheten att transportera sig till dessa platser på ett miljövänligt sätt. I en öppen stad måste bilarnas inflytande minska och parkeringar ersättas av grönområden och bostäder.

För att kommuner ska kunna begränsa biltrafikens skadliga miljöpåverkan, genom miljözoner och dubbdäcksavgifter, krävs att det möjliggörs i de lagar och förordningar som nu motverkar det.

Minskning av utsläpp

På nationell och global nivå måste utsläppen från lastbil- och flygtransporter minimeras genom övergång till tågtransport med hjälp av satsningar på utbyggnad och underhåll av järnvägen. Feministiskt initiativ ifrågasätter rådande system där det är billigare för gods att vara på väg än att placeras i lager, och där det är ekonomiskt försvarbart att skicka varor över hela världen istället för att förlägga hela produktionskedjan till en och samma plats. Detta går även att problematisera ur ett kolonialt perspektiv (se även Kapitel Q om internationellt samarbete). Vi vill se en generell minskning av såväl varutransporter som antalet resor genom effektivisering, samordning och satsningar på lokal produktion, parallellt med satsningar på förnybara drivmedel med låga utsläpp. Det avlastar transportnätet vilket ökar chansen att nå ambitiösa klimatmål.

Feministiskt initiativ vill ifrågasätta flygets roll som dominerande transportmedel för exempelvis dag- och veckopendling, samt semesterresor. Vi vill öka tågets konkurrenskraft gentemot flyget. I dagsläget är flyget i vissa fall en nödvändighet för transporter till och från orter i glesbygden. Målet är att kunna bo var som helst i Sverige och ändå kunna resa miljövänligt. Det måste ske genom gradvis skifte från flyg till hållbara lösningar som inte äventyrar välfärden för människor som bor på landsbygden.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.