Mark och vatten

Vi måste långsiktigt ta hand om våra skogar och vatten.

Vi måste långsiktigt ta hand om våra skogar och vatten.

F! arbetar för att:

 • Fi ska verka för att staten bildar nationella resurscenter för hållbart naturbruk som ger ett ökat stöd till forskningen och bidrar till ökad kunskapsspridning inom alla berörda samhällssektorer.
 • Fi ska verka för att offentlig upphandling används som ett verktyg för att prioritera inköp av ekologiska, närproducerade, djuretiska och rättvisemärkta livsmedel.
 • Fi ska verka för en omställning till en helt ekologisk matproduktion inom Sverige.
 • Fi ska verka för att en strategi tas fram i samråd med civilsamhället för att gynna lokala matproduktionssystem och stötta ekologiska livsmedelsproducenter.
 • Fi ska verka för att säkerställa att svenska investeringar inte bidrar till så kallad landgrabbing i låg- och medelinkomstländer samt att Sverige ratificerar tilläggsprotokollet till ESK-konventionen som är ett effektivt verktyg för att bekämpa hunger och fattigdom.
 • Fi ska verka för att reducera det svinn som uppkommer inom hela livsmedelskedjan, genom riktade åtgärder för att stödja jordbruket att minska sitt produktionssvinn och livsmedelsindustrins minskning av matsvinn.
 • Fi ska verka för en kraftig minskning av animalieproduktion.
 • Fi ska verka för att odlingssystem som är resursuppbyggande, där jorden blir bättre år för år och där den biologiska mångfalden ökar, ska få särskilt stöd från staten.
 • Fi ska verka för att försiktighetsprincipen ska gälla vid användandet av genmodifierade organismer och att de förbjuds inom livsmedelsproduktion i Sverige.
 • Fi ska verka för ett återinförande av skatt på konstgödsel.
 • Fi ska verka för att farliga ämnen och utsläpp från jordbruk ska minska för att komma åt övergödningen av hav och vattendrag.
 • Fi ska verka för ett totalförbud mot att använda avloppsslam på åkrar.
 • Fi ska verka för att omedelbart stoppa avverkning av skyddsvärd skog.
 • Fi ska underlätta kalhyggesfria avverkningar och stödja initiativ för att bevara och ställa om skogsbruk med ändamålet att bevara biologisk mångfald, öka skogens kolbindande funktion och bidra till ökade rekreationsmöjligheter.
 • Fi ska verka för en omformning av skogspolitiken där ett tydligt regelverk inkluderas i miljöbalken så att resursbrukande sker på ett långsiktigt hållbart sätt, där flera samhällsmål vägs in. Den rådande skogspolitiken bygger på “frihet under ansvar” med tydligt ekonomiskt fokus. Hänsyn behöver tas till socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara dimensioner inom skogsbruket.
 • Fi ska verka för att införa omedelbart stopp för intensiva metoder som dikning, gödsling och stubbrytning, i avvaktan på en ny skogspolitik där ekosystemets gränser är utgångspunkten.
 • Fi ska verka för att Århuskonventionen efterföljs så att allmänheten har rätt till information från offentliga myndigheter, rätten att delta i beslutsprocesser och har rätt till rättslig prövning, eftersom demokratisering och transparens inom skogsbruket behöver öka.
 • Fi ska verka för att staten genom sitt skogsinnehav ska ta det största ansvaret för skyddandet av biologisk mångfald.
 • Fi ska verka för att öka skogens tillgänglighet, att turism bygger på ekologiskt hänsynstagande och att jakt inte verkar inskränkande på tillgängligheten.
 • Fi ska verka för att det satsas på skogs- och naturvård inklusive våtmarker och liknande områden.
 • Fi ska verka för att göra vattenförekomster till ett riksintresse.
 • Fi ska verka för obligatoriskt inrättande av skydd av vattentäkter för dricksvattenframställning.
 • Fi ska verka för ett stopp av överfisket och verka för hållbara och livskraftiga fiskbestånd, där minskade fiskekvoter som ger möjlighet till återhämtning för redan utarmade bestånd är en central del.
 • Fi ska verka för att fiskekvoter fördelas rättvist och gynnar fiskare som använder de för miljön och fisken mest skonsamma fiskemetoderna.
 • Fi ska verka långsiktigt för ökat skydd av havs- och kustområden, en bättre förvaltning av redan inrättade marina skyddade områden inklusive en ökad reglering av fisket, samt för ett generellt förbud mot bottentrålning.
 • Fi ska verka för ett totalförbud mot fiske och försäljning av den utrotningshotade ålen.
 • Fi ska verka för att förbudet av dumpning av fisk efterföljs.
 • Fi ska verka för att strandskyddet skärps.
 • Fi ska verka för att Nagoya-åtagandet uppfylls där Sverige åtagit sig att skydda minst 17 procent av alla land- och sötvattensområden och minst 10 procent av kust- och havsområden.
 • Fi ska verka för att stoppa utrotningen av hotade arter samt förbättra situationen för arter som idag minskar snabbt.
 • Fi ska verka för en reglerad jakt, där en ökad dialog och demokratisering gällande jaktkvoter ska ske, samt att hänsyn tas till alla intressenter.
 • Fi ska verka för långsiktigt livskraftiga stammar av varg, björn, järv och lodjur i Sverige.
 • Fi ska verka för att licensjakt på varg, björn, järv och lodjur inte ska tillåtas om det inte är vetenskapligt belagt att det finns hållbara bestånd; försiktighetsprincipen ska gälla.

En mer långsiktig syn på våra naturtillgångar

Livet grundas på naturtillgångarna. Livet i skogen, marken och havet har avgörande betydelse för människors och djurs överlevnad. Uthuggning, torrläggning och exploatering av mark bidrar till förstörelse av ovärderliga naturvärden. Feministiskt initiativs vision är en hållbar framtid där vi värnar om natur och miljö, där den biologiska mångfalden i skog, mark och hav stärks och där vi ser till kommande generationers möjligheter att leva och verka för hållbara näringar och urfolks fulla rättigheter.

Feministiskt initiativ står för en social, ekologiskt och ekonomiskt hållbar jordbrukspolitik som ska säkra matsuveränitet och biologisk mångfald, såväl nationellt som globalt. Vi vill se ett livskraftigt jordbruk, där ekologisk produktion är lönsamt och där vi som konsumenter inte behöver undra om att maten vi äter är producerad på ett gynnsamt sätt för hälsa, miljö, människor och djur. Användningen av bekämpningsmedel och konstgödsel behöver minska, den europeiska jordbrukspolitiken revideras och stödet för ekologisk och närproducerad mat måste öka så att denna har förtur vid upphandlingar inom offentlig sektor. Sveriges matproduktion kan bli mer hållbar och inom hela livsmedelskedjan från produktion till matbord behövs åtgärder för en ökad hushållning med resurser.

Feministiskt initiativ står för en långsiktigt hållbar skogspolitik där alla verksamheter som bedrivs i skogen ska ske inom ekosystemets ramar och med hänsyn till de samlade behov som allt levande ställer på fungerande ekosystem. Feministiskt initiativ anser att vi behöver omforma skogspolitiken så att Sverige når de miljömål som satts upp om levande skogar, ett rikt växt- och djurliv, myllrande våtmarker och levande sjöar och vattendrag.

En levande havsmiljö

Situationen i våra omgivande hav är alarmerande. Industriellt överfiske, klimatförändringar, övergödning och kemikalieutsläpp hotar livet i världens hav. Småskaligt och hållbart fiske kämpar för sin fortlevnad samtidigt som industriellt fiske subventioneras, använder destruktiva fiskemetoder och drivs av kortsiktiga vinstintressen. Feministiskt initiativ stödjer samarbete mellan länderna kring Östersjön och Västerhavet, på EU-nivå och globalt för ett hållbart fiske och en levande havsmiljö.

Alla arter ska skyddas mot utrotning, nationellt och globalt. En reglerad jakt ska ske med långsiktig hänsyn till olika näringar och arters livskraftighet. En ökad dialog och demokratisering gällande jaktkvoter bör ske, där olika intressenter tas lika hänsyn. Feministiskt initiativ vill se ett Sverige med livskraftiga stammar av rovdjur.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.