Gruvor, mineraler och kemikalier

En bättre lokaldemokrati och minskad exploatering

En bättre lokaldemokrati och minskad exploatering

F! arbetar för att:

 • Fi ska verka för att se över minerallagen, stärka miljöbalken samt arbeta fram en hållbar mineralstrategi med ett intersektionellt maktperspektiv.
 • Fi ska verka för en översyn av myndigheten Bergsstatens mandat att ge undersöknings- och provborrningstillstånd.
 • Fi ska verka för att återvinning, återanvändning och utnyttjande av befintliga metaller, mineraler och slagghögar prioriteras framför utvinning, och möjligheten för ekonomiska styrmedel till den omställningen utreds.
 • Fi ska verka för ett förbud mot exploatering av fossila bränslen, torv och uran i Sverige.
 • Fi ska verka för att öka den statliga mineralavgiften samt utreda möjligheten för att etablera en gruvfond där intäkter från mineralavgiften kan nyttjas för samhällsbyggande projekt i området där utvinningsanläggning är etablerad.
 • Fi ska verka för en översyn av beskattning av naturtillgångar och resurser, och för genomförande av modell där återföring av vinster tillbaka till området där naturtillgången utvinns säkras.
 • Fi ska verka för ett ökat lokalt inflytande vid nyetablering och nyttjande av naturtillgångar. Lokala intressen och kunskap i allmänhet samt nationella minoriteters intressen och kunskap i synnerhet ska tas tillvara. På det viset kan landsbygdens betydelse stärkas och ses som en tillgång.
 • Fi ska verka för att det införs kommunal vetorätt för provborrningar för gas-, olje- och mineralprospektering.
 • Fi ska verka för ökade resurser till miljömålet giftfri vardag.
 • Fi ska verka för en tuffare kemikalielagstiftning inom Sverige och EU.
 • Fi ska verka för att kemikalier endast får användas om de testats och godkänts enligt stränga miljö- och hälsokrav.
 • Fi ska verka för ett förbud mot bisfenol A, azofärgämnen, farliga bromerade flamskyddsmedel och hormonstörande ämnen i produkter som riktas till barn.
 • Fi ska verka för att företag tar större ansvar gällande kemikalieanvändning och uppmuntras att byta ut farliga ämnen mot mindre skadliga.
 • Fi ska verka för en översyn av reglerna om rätt till miljöinformation för kemikalier.

Feministiskt initiativ menar att lokaldemokratiska processer i samband med gruvetableringar behöver stärkas och respekteras. Områden som har ett särskilt värde utifrån vattenresurser, rennäring, turism och urfolks fortlevnad bör alltid skyddas från gruvindustrins vinstintresse. Dessa platser, likt naturskyddade områden, måste därför vara fredade från exploatering.

Feministiskt initiativ vill minska skadliga kemikaliers påverkan på miljö och hälsa genom att verka för att farliga kemikalier förbjuds och för en ökad beskattning. Miljömålet för en giftfri vardag ska vara en central del för att underlätta för Sverige att ta tydligare nationellt ansvar genom förbud och begränsning av farliga kemikalier. Feministiskt initiativ menar att skärpta kontroller är ett viktigt steg i arbetet mot att stoppa spridningen av miljögifter inom såväl varor som industrier, förorenade områden och inom gruvsektorn. Feministiskt initiativ ser det som prioriterat att kemikalieförordningen ses över så att förbud mot användningen av kemikalier görs utifrån hänsyn till miljö och människors hälsa, med ett starkt globalt rättvise- och genusperspektiv, och inte utifrån kemikalieindustrins vinstintressen. Feministiskt initiativ vill även förstärka EU:s kemikalielagstiftning med ett tydligare fokus på en giftfri vardag för barn.

Vidare ska Feministiskt initiativ verka för att stärka befintliga regler om kemikalier i EU-lagstiftningen och för en bättre samordning mellan befintliga regelsystem. Ytterligare områden i behov av förändring är hanteringen av miljöaspekter på läkemedel, regler om kemikalier för textilier och varor med betydelse för barns exponering. Feministiskt initiativ anser att farliga kemikalier ska förbjudas i produktionen inom EU och att nya kemikaliers negativa påverkan ska testas grundligt innan eventuell användning får godkännas.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.