Energi

Enkelt och billigt för alla att producera förnybar elektricitet och värme.

Enkelt och billigt för alla att producera förnybar elektricitet och värme.

F! arbetar för att:

 • Fi ska verka för att Sverige får ett energisystem som är 100 procent förnybart senast år 2030.
 • Fi ska verka för att Sverige antar ambitiösa mål för en minskning av energianvändningen.
 • Fi ska verka för en utbyggnad av vindkraft och solenergi samt för utveckling av framtida förnybara energikällor.
 • Fi ska verka för införande av styrmedel som gör det ekonomiskt rimligt och möjligt att installera småskalig förnybar elproducerande teknik, exempelvis nettodebitering.
 • Fi ska verka för att ingen ny storskalig vattenkraft byggs i Sverige och att det säkerställs att hänsyn tas till den biologiska mångfalden vid de vattenkraftverk som redan är byggda.
 • Fi ska verka för att alla direkta och indirekta subventioner till fossil energi avvecklas.
 • Fi ska verka för en avveckling av den svenska kärnkraften. Skadeståndsansvaret bör öka till minst 100 miljarder kronor vid en kärnkraftsolycka och avgiften till kärnavfallsfonden bör höjas. De företag som ansvarar för transporter av kärnkraftsbränsle och avfall ska likaledes ha samma skadeståndsansvar vid omfattande olyckor.
 • Fi ska verka för att Vattenfall ställer om till ett hållbart energibolag genom att bolaget får ett nytt mål om 100 procent förnybar energiproduktion till 2030 och all fossil energi fasas ut omedelbart.
 • Fi ska verka för att de nationella byggnormerna skärps. Från dagens nivå krävs en halvering av den tillåtna tillförda energin per kvadratmeter i nya byggnader vilket sedan bör följas av successiva skärpningar så att den snarast ligger nära noll.
 • Fi ska verka för att staten gör en storskalig satsning på energieffektiviseringar i den befintliga bebyggelsen med fokus på områden med åldrande byggnader och stora behov, som miljonprogramsområdena.
 • Fi ska verka för en energieffektivisering inom industrin genom kombination av åtgärder som gynnar de företag som genomför energieffektiviseringsåtgärder och en ökad energiskatt.
 • Fi ska verka för att ekonomiska överskott i elnäten ska återinvesteras och att fokus istället ska ligga på miljövänlig distribution och säker leverans.

Feministiskt initiativ verkar för ett hållbart energisystem byggt på förnybara resurser och ett minimalt utsläpp av växthusgaser. Det är ett system där vi hushållar med resurser och fördelar dem rättvist mellan människor och i solidaritet med framtida generationer. I Sverige har vi med våra stora förnybara naturresurser och vår glesa befolkning ovanligt goda förutsättningar att skapa ett hållbart energisystem och därmed också ett stort ansvar för att verkligen göra detta. En progressiv energipolitik är ett viktigt verktyg för att minska utsläppen och på så sätt minimera de effekter av den globala uppvärmningen som syns redan idag.

Framtidens energisystem är ett decentraliserat system där det är enkelt och billigt för privatpersoner, bostadsrättsföreningar, kooperativ och företag att vara småskaliga producenter av förnybar elektricitet och värme. Samtidigt bär offentliga aktörer det största ansvaret för omställning och effektivisering. Att investera i förnybara energikällor, driva statliga och kommunala bolag miljömässigt hållbart och avsluta subventionering av verksamheter med negativ klimatpåverkan är exempel på detta. En viktig del i ett hållbart energisystem är ett aktivt arbete med energieffektivisering och energiminskning då all producerad energi har någon typ av miljöpåverkan. Den mest miljö- och klimatvänliga energin är den som inte används.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.