Hållbar utveckling är en förutsättning för välfärd

Vi ifrågasätter människors självpåtagna rätt att dominera, exploatera och manipulera natur, djur och människor.

Vi ifrågasätter människors självpåtagna rätt att dominera, exploatera och manipulera natur, djur och människor.

F! arbetar för att:

 • Fi ska verka för att Sverige driver att Romstadgan kompletteras med brottet miljömord (ecocide).
 • Fi ska verka för att skyddet för för rödlistade arter ska återinföras i Miljöbalken.
 • Fi ska verka för att mineral- och skogsvårdslagen inte ska särskiljas från Miljöbalken.
 • Fi ska verka för att försiktighetsprincipen i Miljöbalken stärks.

En feministisk miljöpolitik

Med sitt ursprung i den feministiska och antirasistiska folkrörelsen delar Feministiskt initiativ grundvärderingar med de idéburna organisationer som kämpar världen över för miljö, demokrati och mänskliga rättigheter. En feministisk miljöpolitik utgår från alla människors lika värde och betonar vikten av solidaritet. De miljöproblem som idag hotar både mänskligheten och ekosystem har sitt ursprung i att delar av världens befolkning har tagit sig rätt att överutnyttja jordens resurser. Därför måste grunden i en rättvis miljöpolitik bygga på att den som förorenar får stå för de samhällsekonomiska kostnaderna. Detta innebär även att människors välbefinnande och naturvärdens långsiktiga bevarande alltid ska stå före kortsiktiga ekonomiska vinstintressen.

En feministisk miljöpolitik ifrågasätter, utöver många andra normer, den antropocentriska normen och synen på världen. Denna syn hänger ihop med den samhällsmodellen som baseras på hård exploatering av människor och natur, där vinstjakt går före människor och miljö och där ekosystemens livsformer ses som rättslösa objekt underordnade människan. Därför stödjer vi de rörelser som runt om i världen kämpar för att erkänna naturens rättigheter och därmed ekosystemen som juridiska subjekt, och verkar för att brott mot ekosystem ska kunna dömas.

Miljöpolitik med maktanalys

Feministiskt initiativ ifrågasätter människors självpåtagna rätt att dominera, exploatera och manipulera natur, djur och människor. En feministisk värld är en hållbar värld där vi inte konsumerar mer resurser än det som vår planet kan producera. Feministiskt initiativ vill se en värld där all resursförbrukning bygger på globala, ekonomiska, sociala och miljömässiga rättvisedimensioner och där den feministiska och antirasistiska maktanalysen utgör självklara perspektiv.

Vår holistiska och solidariska politik innebär också att vi ser miljöansvaret som förknippat med efterfrågan på varor, oavsett var de tillverkas. Vi vill att miljöbelastning alltid betraktas utifrån konsumtionsperspektivet och inte bara utifrån platsen för produktionen. Vi i Sverige ska ta ansvar för vår verkliga globala miljöpåverkan och inte bara ta ansvar för det som händer inom Sveriges gränser.

Ett förändrat klimat och andra miljöproblem drabbar redan utsatta grupper hårdast. Därför måste resursuttaget hos höginkomstländer minska samtidigt som välfärden ökar i låg- och medelinkomstländer. Vår miljöpolitik innebär ett större medbestämmande för de människor som berörs. Vi vill skapa ett samhälle där fler människor är delaktiga i sin närmiljö.

Feministiskt initiativ vill aktivt arbeta för att förändra vårt produktions- och levnadssätt så att vi bevarar den livsmiljö som utgör förutsättningen för jordens och vår egen fortlevnad. Synen på välfärd behöver ifrågasättas så att våra gemensamma resurser läggs på att skapa en rättvis välfärd för alla, istället för resursslukande materiell privatkonsumtion. Vi ser att en omställning krävs, där ansvaret för förändring inte kan läggas på privatpersoner och deras individuella val. En feministisk miljöpolitik strävar efter att tydliggöra att ansvaret främst ligger hos politiker och producenter, och att de ska möjliggöra för privatpersoner att fatta de beslut som är mest hållbara. En omställning mot ett hållbart samhälle kommer att ge ökad livskvalitet för fler, men kräver en ändring av synen på vad livskvalitet innebär.

Kunskapen och tekniken för att skapa ett annat samhälle finns, det som behövs nu är ett politiskt ledarskap som tar frågorna på allvar. Det är hög tid för förändring och det är nu den måste ske för att den negativa trenden ska kunna brytas i tid. Den stora omställningen måste inkludera samtliga samhällsgrupper och genomföras av oss alla tillsammans.

Internationellt skydd mot miljömord

Redan idag är omfattande miljöförstörelse ett krigsbrott, vilket kan lagföras av Internationella brottmålsdomstolen ICC, men vi behöver också en internationell lag som förbjuder miljömord (ecocide) i fredstid. Miljömord definieras idag av folkrättsjurister som handlingar, oavsett avsikt, som orsakar “omfattande skada, förstörelse och förlust av ett områdes ekosystem så att dess invånare inte längre fullt ut kan dra nytta av det”.

För att ICC ska kunna döma i sådana miljöbrott måste ett land som skrivit under Romstadgan, som lade grunden till ICC, driva att miljömord tas upp som en ny brottskategori. Här har Sverige ett ansvar för att utveckla internationell rätt: det ska aldrig vara möjligt för en företagsledare eller en politiker att känna sig säker när deras verksamhet och beslut leder till miljömord.

Klimatförändringarna drabbar de fattigaste delarna av världen, framförallt kvinnor och barn.

Den globala uppvärmningen, dess konsekvenser och dess lösningar hanteras ofta som ett politikområde för sig, skilt från ekonomisk politik och andra samhällsfrågor. Det är en av anledningarna till att det har visat sig så svårt för merparten av världens länder, inklusive Sverige, att minska utsläppen och anpassa sig till de klimatförändringar som pågår. Samhället står inför dramatiska förändringar – alternativen är att låta klimatförändringarna eller politiken vara drivkraft i de förändringarna. Samtidigt innebär denna samhällsomställning många dubbla vinster. Klimatproblemens lösningar minskar inte bara utsläppen, utan bidrar samtidigt till att skapa samhällen som är bättre att leva i.

Feministiskt initiativ ser att klimatproblem har gemensamma rötter med andra samhällsutmaningar. Med en feministisk samhällsanalys blir det tydligt att det är samma maktstrukturer som omöjliggör både ett miljömässigt hållbart och ett jämlikt samhälle, och lösningarna hänger i hög utsträckning samman. Det innebär både utmaningar och möjligheter. Ojämlikheter i makt, ekonomiska tillgångar och klimatpåverkan hänger samman, och för att minska utsläppen behöver också ojämlikheten åtgärdas. Ofta talas om hur utsläppen skiljer sig mellan länder, men sällan talas det om hur utsläppen skiljer sig mellan olika grupper inom ett land. Det är Feministiskt initiativs övertygelse att miljömässig hållbarhet och jämlikhet är ömsesidigt beroende mål. Lösningarna på klimatproblemen handlar inte i första hand om individuella konsumtionsval, utan är ett samhälleligt och strukturellt ansvar.

F! arbetar för att:

 • Fi ska verka för att alla politiska beslut, på alla politiska nivåer, ska vara i linje med klimatmålen och miljölagstiftningen.
 • Fi ska utreda möjligheterna till och effekterna av att införa ett system med individuella utsläppskvoter för växthusgaser.
 • Fi ska verka för att ge Naturvårdsverket i uppdrag att redovisa utsläppsstatistik ur ett konsumtionsperspektiv nedbruten på bland annat inkomst, kön och bostadsort.

Enkelt och billigt för alla att producera förnybar elektricitet och värme.

Feministiskt initiativ verkar för ett hållbart energisystem byggt på förnybara resurser och ett minimalt utsläpp av växthusgaser. Det är ett system där vi hushållar med resurser och fördelar dem rättvist mellan människor och i solidaritet med framtida generationer. I Sverige har vi med våra stora förnybara naturresurser och vår glesa befolkning ovanligt goda förutsättningar att skapa ett hållbart energisystem och därmed också ett stort ansvar för att verkligen göra detta. En progressiv energipolitik är ett viktigt verktyg för att minska utsläppen och på så sätt minimera de effekter av den globala uppvärmningen som syns redan idag.

Framtidens energisystem är ett decentraliserat system där det är enkelt och billigt för privatpersoner, bostadsrättsföreningar, kooperativ och företag att vara småskaliga producenter av förnybar elektricitet och värme. Samtidigt bär offentliga aktörer det största ansvaret för omställning och effektivisering. Att investera i förnybara energikällor, driva statliga och kommunala bolag miljömässigt hållbart och avsluta subventionering av verksamheter med negativ klimatpåverkan är exempel på detta. En viktig del i ett hållbart energisystem är ett aktivt arbete med energieffektivisering och energiminskning då all producerad energi har någon typ av miljöpåverkan. Den mest miljö- och klimatvänliga energin är den som inte används.

F! arbetar för att:

 • Fi ska verka för att Sverige får ett energisystem som är 100 procent förnybart senast år 2030.
 • Fi ska verka för att Sverige antar ambitiösa mål för en minskning av energianvändningen.
 • Fi ska verka för en utbyggnad av vindkraft och solenergi samt för utveckling av framtida förnybara energikällor.
 • Fi ska verka för införande av styrmedel som gör det ekonomiskt rimligt och möjligt att installera småskalig förnybar elproducerande teknik, exempelvis nettodebitering.
 • Fi ska verka för att ingen ny storskalig vattenkraft byggs i Sverige och att det säkerställs att hänsyn tas till den biologiska mångfalden vid de vattenkraftverk som redan är byggda.
 • Fi ska verka för att alla direkta och indirekta subventioner till fossil energi avvecklas.
 • Fi ska verka för en avveckling av den svenska kärnkraften. Skadeståndsansvaret bör öka till minst 100 miljarder kronor vid en kärnkraftsolycka och avgiften till kärnavfallsfonden bör höjas. De företag som ansvarar för transporter av kärnkraftsbränsle och avfall ska likaledes ha samma skadeståndsansvar vid omfattande olyckor.
 • Fi ska verka för att Vattenfall ställer om till ett hållbart energibolag genom att bolaget får ett nytt mål om 100 procent förnybar energiproduktion till 2030 och all fossil energi fasas ut omedelbart.
 • Fi ska verka för att de nationella byggnormerna skärps. Från dagens nivå krävs en halvering av den tillåtna tillförda energin per kvadratmeter i nya byggnader vilket sedan bör följas av successiva skärpningar så att den snarast ligger nära noll.
 • Fi ska verka för att staten gör en storskalig satsning på energieffektiviseringar i den befintliga bebyggelsen med fokus på områden med åldrande byggnader och stora behov, som miljonprogramsområdena.
 • Fi ska verka för en energieffektivisering inom industrin genom kombination av åtgärder som gynnar de företag som genomför energieffektiviseringsåtgärder och en ökad energiskatt.
 • Fi ska verka för att ekonomiska överskott i elnäten ska återinvesteras och att fokus istället ska ligga på miljövänlig distribution och säker leverans.

Ett samhälle där vi är närmare varandra.

Möjligheten att resa och på vilket sätt vi reser är tätt sammanhängande med faktorer som kön, klass och funktionalitet. Mobilitet är en stark statusmarkör, och den ekonomiska möjligheten att äga en bil, flyga utomlands på semester, eller för den delen bo centralt med möjlighet att resa kollektivt, förstärker klasskillnader och skapar normer som är skadliga för klimat och miljö.

Feministiskt initiativ ser att det finns en trafikmaktordning där bilen har företräde före kollektivtrafik, cykel och fotgängare och där de olika trafikslagen tilldelas olika mycket resurser, utrymme och status. Bilvägarna som passerar genom våra städer och samhällen försämrar stadsbilden och isolerar människor från varandra. Det går på tvärs med ett inkluderande samhälle, som är byggt med människor i fokus och ska vara tillgängligt för alla, oavsett förutsättningar.

För att skapa det energieffektiva och hållbara transportsystem utan klimatpåverkan som Feministiskt initiativ vill se, måste resurser flyttas från flyg och bil till de andra trafikslagen. Lokalt krävs en kraftig utbyggnad av gång- och cykelvägar, samt kollektiv tråd- och spårtrafik som på sikt ska kunna ersätta privatbilismen i städerna. Även i mindre samhällen behövs bättre transportsystem, där kollektiva trafiklösningar och cykelvägar är utgångspunkten. Där bilen inte går att ersätta med kollektiva lösningar, eller där bilen är det enda tillgänglighetsanpassade färdmedlet, ska bränsle och biltillverkning ha minimal påverkan på klimat och miljö. På platser med god kollektivtrafik ska privatbilism motverkas.

Femtonminutersprincipen

Feministiskt initiativ vill även verka för att minimera behovet av resor i staden, byn och tätorten. Det ska ske genom den så kallade 15-minutersprincipen vilken bygger på en samhällsplanering som garanterar invånarna tillgång till vardaglig service i nära anslutning till arbete, skola och bostad. På landsbygden blir det rimligt genom samhällsplanering för möjligheten att transportera sig till dessa platser på ett miljövänligt sätt. I en öppen stad måste bilarnas inflytande minska och parkeringar ersättas av grönområden och bostäder.

För att kommuner ska kunna begränsa biltrafikens skadliga miljöpåverkan, genom miljözoner och dubbdäcksavgifter, krävs att det möjliggörs i de lagar och förordningar som nu motverkar det.

Minskning av utsläpp

På nationell och global nivå måste utsläppen från lastbil- och flygtransporter minimeras genom övergång till tågtransport med hjälp av satsningar på utbyggnad och underhåll av järnvägen. Feministiskt initiativ ifrågasätter rådande system där det är billigare för gods att vara på väg än att placeras i lager, och där det är ekonomiskt försvarbart att skicka varor över hela världen istället för att förlägga hela produktionskedjan till en och samma plats. Detta går även att problematisera ur ett kolonialt perspektiv (se även Kapitel Q om internationellt samarbete). Vi vill se en generell minskning av såväl varutransporter som antalet resor genom effektivisering, samordning och satsningar på lokal produktion, parallellt med satsningar på förnybara drivmedel med låga utsläpp. Det avlastar transportnätet vilket ökar chansen att nå ambitiösa klimatmål.

Feministiskt initiativ vill ifrågasätta flygets roll som dominerande transportmedel för exempelvis dag- och veckopendling, samt semesterresor. Vi vill öka tågets konkurrenskraft gentemot flyget. I dagsläget är flyget i vissa fall en nödvändighet för transporter till och från orter i glesbygden. Målet är att kunna bo var som helst i Sverige och ändå kunna resa miljövänligt. Det måste ske genom gradvis skifte från flyg till hållbara lösningar som inte äventyrar välfärden för människor som bor på landsbygden.

F! arbetar för att:

 • Fi ska verka för en generell reduktion av antalet resor och transporter genom planering för tillgänglighet och minskat transportbehov.
 • Fi ska verka för att satsningar på miljövänliga och kollektiva transportslag i varje nationell budget kraftigt ska överstiga satsningar på ohållbara, individuella transportlösningar.
 • Fi ska verka för en samhällsplanering som prioriterar cyklister, fotgängare, kollektivtrafik och bilpooler, samt försvårar för bilresor in i stadskärnan.
 • Fi ska verka för införandet av öronmärkta pengar för investeringar i gång- och cykelinfrastruktur på nationell och regional nivå, samt för att kommuner ska kunna söka statsbidrag för gång och cykelinvesteringar. Gång- och cykelvägar ska i större utsträckning ta hänsyn till människors olika behov. Lokala och regionala gång- och cykelplaner ska vara obligatoriska.
 • Fi ska verka för att bilismen minskar och att privatbilismen främst i storstäder ersätts med cykel, gång, bilpooler och kollektiva färdmedel, genom högre kostnader som dyrare parkeringsplatser samt stopp av motorvägsbyggen.
 • Fi ska verka för att reseavdragen ses över och antingen slopas och ersätts av mer träffsäkra styrmedel som gynnar tillgänglighet och hållbara transporter, eller differentieras för att främst gynna boende i glesbygd.
 • Fi ska verka för att reseavdraget görs om så att det inte längre gynnar bilresande i storstäderna.
 • Fi ska verka för att kollektivtrafiken ska byggas ut och göras avgiftsfri och tillgänglig. I ett första steg vill vi införa en statlig nolltaxefond där kommuner, landsting och regioner kan söka pengar för att finansiera införandet av en avgiftsfri kollektivtrafik.
 • Fi ska verka för en prissättning där inrikesresor med tåg alltid är billigare än att ta bil eller flyg.
 • Fi ska verka för att järnvägen får högre prioritet inom transportsystemet. Tågens turtäthet och pålitlighet ska öka genom fler dubbelspår, samtidigt som priserna ska sänkas bland annat genom sänkta banavgifter. När ekonomi och teknologi tillåter kan vi på sikt se en eventuell utbyggnad av kollektiva höghastighetstransporter.
 • Fi ska verka för att Sverige successivt upphör med subventioner till flygplatser och flyg med hänsyn tagen till glesbygden, att det utreds om det är möjligt med en dynamisk flygskatt där skatten är progressiv och ökar i takt med att resesträckan minskar, samt verka för införandet av en global skatt på flygbränsle.
 • Fi ska verka för att momsen på både utrikes och inrikes flygresor höjs till 25 procent.
 • Fi ska verka för att alternativa drivmedel till fossila bränslen tas fram och utvecklas samt beskattas lägre. Prioritering ska ges till elektriska transportmedel, bränsleceller och framtida resurseffektiva energikällor. Bilar med låga utsläpp ska belastas med lägre avgifter på bekostnad av bilar med höga utsläpp.
 • Fi ska verka för att godstransport flyttas över från lastbilar till järnväg och sjöfart. Det ska göras möjligt genom en ökad kostnad för fossila bränslen samt en utbyggnad av järnvägsnätet.
 • Fi ska verka för en omställning av sjöfarten för godstransport till socialt och ekologiskt hållbara alternativ, där beskattningen av svavel- och kväveutsläpp måste stärkas och sektorn stimuleras för en omställning till minskade utsläpp. Arbete för en sjöfart som drivs på förnybara energislag bör skyndas på.
 • Fi ska verka för att utreda möjligheterna att återförstatliga järnvägen, där vinstkravet på SJ och de kommunala kollektivtrafikbolagen avskaffas och ersätts av ett tydligt samhällsuppdrag.
 • Fi ska verka för att reseavdragen ses över och antingen slopas och ersätts av mer träffsäkra styrmedel som gynnar tillgänglighet och hållbara transporter, eller differentieras för att främst gynna boende i glesbygd.
 • Fi ska verka för att systemet med förmånsbilar antingen slopas eller ändras till att enbart omfatta marknadens allra mest energieffektiva bilar.

Vi måste långsiktigt ta hand om våra skogar och vatten.

En mer långsiktig syn på våra naturtillgångar

Livet grundas på naturtillgångarna. Livet i skogen, marken och havet har avgörande betydelse för människors och djurs överlevnad. Uthuggning, torrläggning och exploatering av mark bidrar till förstörelse av ovärderliga naturvärden. Feministiskt initiativs vision är en hållbar framtid där vi värnar om natur och miljö, där den biologiska mångfalden i skog, mark och hav stärks och där vi ser till kommande generationers möjligheter att leva och verka för hållbara näringar och urfolks fulla rättigheter.

Feministiskt initiativ står för en social, ekologiskt och ekonomiskt hållbar jordbrukspolitik som ska säkra matsuveränitet och biologisk mångfald, såväl nationellt som globalt. Vi vill se ett livskraftigt jordbruk, där ekologisk produktion är lönsamt och där vi som konsumenter inte behöver undra om att maten vi äter är producerad på ett gynnsamt sätt för hälsa, miljö, människor och djur. Användningen av bekämpningsmedel och konstgödsel behöver minska, den europeiska jordbrukspolitiken revideras och stödet för ekologisk och närproducerad mat måste öka så att denna har förtur vid upphandlingar inom offentlig sektor. Sveriges matproduktion kan bli mer hållbar och inom hela livsmedelskedjan från produktion till matbord behövs åtgärder för en ökad hushållning med resurser.

Feministiskt initiativ står för en långsiktigt hållbar skogspolitik där alla verksamheter som bedrivs i skogen ska ske inom ekosystemets ramar och med hänsyn till de samlade behov som allt levande ställer på fungerande ekosystem. Feministiskt initiativ anser att vi behöver omforma skogspolitiken så att Sverige når de miljömål som satts upp om levande skogar, ett rikt växt- och djurliv, myllrande våtmarker och levande sjöar och vattendrag.

En levande havsmiljö

Situationen i våra omgivande hav är alarmerande. Industriellt överfiske, klimatförändringar, övergödning och kemikalieutsläpp hotar livet i världens hav. Småskaligt och hållbart fiske kämpar för sin fortlevnad samtidigt som industriellt fiske subventioneras, använder destruktiva fiskemetoder och drivs av kortsiktiga vinstintressen. Feministiskt initiativ stödjer samarbete mellan länderna kring Östersjön och Västerhavet, på EU-nivå och globalt för ett hållbart fiske och en levande havsmiljö.

Alla arter ska skyddas mot utrotning, nationellt och globalt. En reglerad jakt ska ske med långsiktig hänsyn till olika näringar och arters livskraftighet. En ökad dialog och demokratisering gällande jaktkvoter bör ske, där olika intressenter tas lika hänsyn. Feministiskt initiativ vill se ett Sverige med livskraftiga stammar av rovdjur.

F! arbetar för att:

 • Fi ska verka för att staten bildar nationella resurscenter för hållbart naturbruk som ger ett ökat stöd till forskningen och bidrar till ökad kunskapsspridning inom alla berörda samhällssektorer.
 • Fi ska verka för att offentlig upphandling används som ett verktyg för att prioritera inköp av ekologiska, närproducerade, djuretiska och rättvisemärkta livsmedel.
 • Fi ska verka för en omställning till en helt ekologisk matproduktion inom Sverige.
 • Fi ska verka för att en strategi tas fram i samråd med civilsamhället för att gynna lokala matproduktionssystem och stötta ekologiska livsmedelsproducenter.
 • Fi ska verka för att säkerställa att svenska investeringar inte bidrar till så kallad landgrabbing i låg- och medelinkomstländer samt att Sverige ratificerar tilläggsprotokollet till ESK-konventionen som är ett effektivt verktyg för att bekämpa hunger och fattigdom.
 • Fi ska verka för att reducera det svinn som uppkommer inom hela livsmedelskedjan, genom riktade åtgärder för att stödja jordbruket att minska sitt produktionssvinn och livsmedelsindustrins minskning av matsvinn.
 • Fi ska verka för en kraftig minskning av animalieproduktion.
 • Fi ska verka för att odlingssystem som är resursuppbyggande, där jorden blir bättre år för år och där den biologiska mångfalden ökar, ska få särskilt stöd från staten.
 • Fi ska verka för att försiktighetsprincipen ska gälla vid användandet av genmodifierade organismer och att de förbjuds inom livsmedelsproduktion i Sverige.
 • Fi ska verka för ett återinförande av skatt på konstgödsel.
 • Fi ska verka för att farliga ämnen och utsläpp från jordbruk ska minska för att komma åt övergödningen av hav och vattendrag.
 • Fi ska verka för ett totalförbud mot att använda avloppsslam på åkrar.
 • Fi ska verka för att omedelbart stoppa avverkning av skyddsvärd skog.
 • Fi ska underlätta kalhyggesfria avverkningar och stödja initiativ för att bevara och ställa om skogsbruk med ändamålet att bevara biologisk mångfald, öka skogens kolbindande funktion och bidra till ökade rekreationsmöjligheter.
 • Fi ska verka för en omformning av skogspolitiken där ett tydligt regelverk inkluderas i miljöbalken så att resursbrukande sker på ett långsiktigt hållbart sätt, där flera samhällsmål vägs in. Den rådande skogspolitiken bygger på “frihet under ansvar” med tydligt ekonomiskt fokus. Hänsyn behöver tas till socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara dimensioner inom skogsbruket.
 • Fi ska verka för att införa omedelbart stopp för intensiva metoder som dikning, gödsling och stubbrytning, i avvaktan på en ny skogspolitik där ekosystemets gränser är utgångspunkten.
 • Fi ska verka för att Århuskonventionen efterföljs så att allmänheten har rätt till information från offentliga myndigheter, rätten att delta i beslutsprocesser och har rätt till rättslig prövning, eftersom demokratisering och transparens inom skogsbruket behöver öka.
 • Fi ska verka för att staten genom sitt skogsinnehav ska ta det största ansvaret för skyddandet av biologisk mångfald.
 • Fi ska verka för att öka skogens tillgänglighet, att turism bygger på ekologiskt hänsynstagande och att jakt inte verkar inskränkande på tillgängligheten.
 • Fi ska verka för att det satsas på skogs- och naturvård inklusive våtmarker och liknande områden.
 • Fi ska verka för att göra vattenförekomster till ett riksintresse.
 • Fi ska verka för obligatoriskt inrättande av skydd av vattentäkter för dricksvattenframställning.
 • Fi ska verka för ett stopp av överfisket och verka för hållbara och livskraftiga fiskbestånd, där minskade fiskekvoter som ger möjlighet till återhämtning för redan utarmade bestånd är en central del.
 • Fi ska verka för att fiskekvoter fördelas rättvist och gynnar fiskare som använder de för miljön och fisken mest skonsamma fiskemetoderna.
 • Fi ska verka långsiktigt för ökat skydd av havs- och kustområden, en bättre förvaltning av redan inrättade marina skyddade områden inklusive en ökad reglering av fisket, samt för ett generellt förbud mot bottentrålning.
 • Fi ska verka för ett totalförbud mot fiske och försäljning av den utrotningshotade ålen.
 • Fi ska verka för att förbudet av dumpning av fisk efterföljs.
 • Fi ska verka för att strandskyddet skärps.
 • Fi ska verka för att Nagoya-åtagandet uppfylls där Sverige åtagit sig att skydda minst 17 procent av alla land- och sötvattensområden och minst 10 procent av kust- och havsområden.
 • Fi ska verka för att stoppa utrotningen av hotade arter samt förbättra situationen för arter som idag minskar snabbt.
 • Fi ska verka för en reglerad jakt, där en ökad dialog och demokratisering gällande jaktkvoter ska ske, samt att hänsyn tas till alla intressenter.
 • Fi ska verka för långsiktigt livskraftiga stammar av varg, björn, järv och lodjur i Sverige.
 • Fi ska verka för att licensjakt på varg, björn, järv och lodjur inte ska tillåtas om det inte är vetenskapligt belagt att det finns hållbara bestånd; försiktighetsprincipen ska gälla.

En bättre lokaldemokrati och minskad exploatering

Feministiskt initiativ menar att lokaldemokratiska processer i samband med gruvetableringar behöver stärkas och respekteras. Områden som har ett särskilt värde utifrån vattenresurser, rennäring, turism och urfolks fortlevnad bör alltid skyddas från gruvindustrins vinstintresse. Dessa platser, likt naturskyddade områden, måste därför vara fredade från exploatering.

Feministiskt initiativ vill minska skadliga kemikaliers påverkan på miljö och hälsa genom att verka för att farliga kemikalier förbjuds och för en ökad beskattning. Miljömålet för en giftfri vardag ska vara en central del för att underlätta för Sverige att ta tydligare nationellt ansvar genom förbud och begränsning av farliga kemikalier. Feministiskt initiativ menar att skärpta kontroller är ett viktigt steg i arbetet mot att stoppa spridningen av miljögifter inom såväl varor som industrier, förorenade områden och inom gruvsektorn. Feministiskt initiativ ser det som prioriterat att kemikalieförordningen ses över så att förbud mot användningen av kemikalier görs utifrån hänsyn till miljö och människors hälsa, med ett starkt globalt rättvise- och genusperspektiv, och inte utifrån kemikalieindustrins vinstintressen. Feministiskt initiativ vill även förstärka EU:s kemikalielagstiftning med ett tydligare fokus på en giftfri vardag för barn.

Vidare ska Feministiskt initiativ verka för att stärka befintliga regler om kemikalier i EU-lagstiftningen och för en bättre samordning mellan befintliga regelsystem. Ytterligare områden i behov av förändring är hanteringen av miljöaspekter på läkemedel, regler om kemikalier för textilier och varor med betydelse för barns exponering. Feministiskt initiativ anser att farliga kemikalier ska förbjudas i produktionen inom EU och att nya kemikaliers negativa påverkan ska testas grundligt innan eventuell användning får godkännas.

F! arbetar för att:

 • Fi ska verka för att se över minerallagen, stärka miljöbalken samt arbeta fram en hållbar mineralstrategi med ett intersektionellt maktperspektiv.
 • Fi ska verka för en översyn av myndigheten Bergsstatens mandat att ge undersöknings- och provborrningstillstånd.
 • Fi ska verka för att återvinning, återanvändning och utnyttjande av befintliga metaller, mineraler och slagghögar prioriteras framför utvinning, och möjligheten för ekonomiska styrmedel till den omställningen utreds.
 • Fi ska verka för ett förbud mot exploatering av fossila bränslen, torv och uran i Sverige.
 • Fi ska verka för att öka den statliga mineralavgiften samt utreda möjligheten för att etablera en gruvfond där intäkter från mineralavgiften kan nyttjas för samhällsbyggande projekt i området där utvinningsanläggning är etablerad.
 • Fi ska verka för en översyn av beskattning av naturtillgångar och resurser, och för genomförande av modell där återföring av vinster tillbaka till området där naturtillgången utvinns säkras.
 • Fi ska verka för ett ökat lokalt inflytande vid nyetablering och nyttjande av naturtillgångar. Lokala intressen och kunskap i allmänhet samt nationella minoriteters intressen och kunskap i synnerhet ska tas tillvara. På det viset kan landsbygdens betydelse stärkas och ses som en tillgång.
 • Fi ska verka för att det införs kommunal vetorätt för provborrningar för gas-, olje- och mineralprospektering.
 • Fi ska verka för ökade resurser till miljömålet giftfri vardag.
 • Fi ska verka för en tuffare kemikalielagstiftning inom Sverige och EU.
 • Fi ska verka för att kemikalier endast får användas om de testats och godkänts enligt stränga miljö- och hälsokrav.
 • Fi ska verka för ett förbud mot bisfenol A, azofärgämnen, farliga bromerade flamskyddsmedel och hormonstörande ämnen i produkter som riktas till barn.
 • Fi ska verka för att företag tar större ansvar gällande kemikalieanvändning och uppmuntras att byta ut farliga ämnen mot mindre skadliga.
 • Fi ska verka för en översyn av reglerna om rätt till miljöinformation för kemikalier.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.