Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen är en nyckelfråga för ett jämlikt kulturliv.

Kultursamverkansmodellen är en nyckelfråga för ett jämlikt kulturliv.

F! arbetar för att:

  • Fi ska verka för att en uppräkning av statens del av samverkansmodellen sker och att dialogen från statens sida förbättras.
  • Fi ska verka för att mindre landsting/regioner prioriteras i resursfördelningen av pengarna.
  • Fi ska verka för att nationella riktlinjer och strategier för mindre etablerade kulturområden skapas mellan landstingen/regionerna och staten.
  • Fi ska verka för att stärka inflytandet från det fria kulturlivet och civilsamhället i samverkansmodellen.
  • Fi ska verka för att arvoderade kulturarbetarsamråd ska finnas i varje landsting/region. Samråden ska bidra med kompetens i bedömningar kring hur medel ska fördelas, samt delta i utformningen av kulturplanerna. De ska ha jämställd och jämlik representation samt tillsättas med både öppen och uppsökande rekrytering.
  • Fi ska verka för att kulturplanerna ska tillämpa genusbudgetering och en intersektionell analys av hur medlen fördelas.
  • Fi ska verka för att kultursekreterare och kulturlotsar ska anställas i varje landsting/region.

Om modellen fortsatt ska utgöra fundamentet i den regionala fördelningen av kulturmedel måste den utvecklas på flera punkter för att främja likvärdighet och goda villkor över hela landet.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.