Kultur är livet självt

Konsten och kulturen har en av de bärande huvudrollerna i det samhälle vi vill ha.

Konsten och kulturen har en av de bärande huvudrollerna i det samhälle vi vill ha.

F! arbetar för att:

 • Kulturen genomsyrar alla de övriga politikområdena.
 • Kulturens offentligt finansierade institutioner målmedvetet arbetar internt och externt för ett jämställt innehåll och utbud samt aktivt arbetar för att ge röst och delaktighet åt marginaliserade grupper och uttryck.
 • Arbetet med att bevara vårt kulturarv görs med utgångspunkt i jämställdhet, normkritiska perspektiv, mångfald och samtid.
 • Införa gratis entré på statliga institutioner och museer.
 • Stärka biblioteken som mötesplats och grund för det demokratiska samtalet.
 • Öka tillgången på kulturens öppna arenor och mötesplatser såsom ateljéer, verkstäder, replokaler, scener, mötesplatser, caféer och gallerier.
 • Nya ekonomiska långsiktigt hållbara lösningar inom trygghetssystemen för de professionella kulturutövarna.
 • Undersöka förutsättningarna för att skattebefria inkomster upp till 100 000 kr inom det professionella kulturlivet.
 • För att lösningar utvecklas för att ersättning för upphovsrätt sker på ett sätt som frigör verk för visning, delning och omtolkning.
 • För en hållbar och långsiktig finansieringsform som stärker public services möjligheter att fullfölja och utveckla sitt uppdrag.

Kultur är livet självt

Vill vi ha ett jämställt och demokratiskt samhälle, fritt från diskriminering, våld och exploatering, måste vi ha ett fritt och framåtblickande kulturliv som hjälper oss att odla vår empati och vår fantasi så att vi aldrig upphör att tänka självständigt – d.v.s. inte låter oss styras av fördomar och stereotyper. Vi måste ge plats för osäkerhet, intuition, reflektion och vila. Kultur är språk som lever och utvecklas tillsammans med andra människor. Kultur innebär möten – både med sig själv och med andra. Möten som får oss att utvecklas och växa som människor. Möten som får samhället att utvecklas och växa.

Stärk kulturens mångfald

Därför måste vi stärka kulturens mångfald, bl.a. de estetiska ämnena inom hela utbildningsväsendet och öka tillgången på kulturskolor och konstutbildningar. Avgifterna vid statliga kulturinstitutioner och museum ska tas bort. Olika kulturyttringar ska ha större utrymme i det offentliga rummet och konstnärers särskilda kompetenser ska användas redan i stadsplaneringen. Vi behöver öka tillgången på kulturella öppna arenor, med strävan att skapa möten mellan olika kulturyttringar, mellan professionella och amatörer och mellan människor i olika åldrar, av olika kön, med olika etnicitet, religion och funktionalitet. Alla och olika perspektiv behövs och alla människor har lika rätt att genom kulturens olika uttrycksformer utvecklas under hela sin livstid.

Kulturen som näring

Kulturen är en av våra viktigaste näringar, dess industrier tillhör numer en av de starkaste motorerna för tillväxt både lokalt och globalt. Den ökade ekonomiseringen och instrumentaliseringen av kulturen är en del av vår samhällsutveckling. Vi ska inte bortse från de positiva effekter det medför t.ex. särskilda satsningar på kultur inom vården, skolan och kultur som regional och kommunal utveckling, men vi måste samtidigt med stor tydlighet värna det fria oberoende konstnärliga skapandet som utgör kärnan i de kulturella uttrycken och dess verksamheter. För att det ska lyckas måste det ekonomiska systemet inkorporera kulturens villkor. Det kräver oberoende grundfinansiering, nya affärsmodeller och andra sätt att mäta tillväxt och bärkraft. Armlängds avstånd i all offentlig finansiering av kultur är självklart såväl som att de professionellt yrkesverksamma inom kulturens område kan försörja sig och erhålla social trygghet genom utfört arbete.

 Fördjupning

Ladda ner ”Kulturpolitik”

Media definierar vad som är normalt och värt att sträva efter, därför får makten inte vara snedfördelad.

Media har en huvudroll i berättelsen om vår värld

Media har stor makt och inflytande över hur vi uppfattar vår omvärld. Bilden av världen och av oss själva formas av de berättelser och bilder media levererar, definierar som normalt och värt att sträva efter. Berättelserna om kvinnor och män är som gjutna i cement i media och en vit manlig, heterosexuell norm genomsyrar mediebranschen, dess innehåll och tilltal.

Vilka är det som styr medieföretagen?

Rådande patriarkala maktförhållanden i samhället blir också tydliga i medievärlden, i allt från medieägande och styrelserepresentation till presstöd, distribution, innehåll och tilltal. Kvinnor är underrepresenterade i medieföretagens styrelser.

Vilka är det som når ut i media?

Även distributionen av tidskrifter till återförsäljare är ett stort problem för små tidskrifter, eftersom distributionen sköts av två företag som sätter priserna och bestämmer förutsättningarna. Detta begränsar den yttrande- och tryckfrihet vilken ett demokratiskt samhälle vilar på. Medierna är dessa friheters arenor. Alla röster har idag inte tillträde till dessa forum. Strukturellt underordnade gruppers berättelser osynliggörs i det offentliga samtalet.

Låt kultur och information nå ut

Ny teknik har gjort det möjligt för kultur och information att sprida sig utan dessa mellanhänder. Detta skapar möjlighet för normkritisk och marginaliserad kultur att distribueras. Vi vill bejaka möjligheten i teknik för icke-kommersiell fildelning och anser att icke-kommersiellt inhämtande, nyttjande och spridning av kultur ska vara lagligt. Vi vill även främja utvecklingen av lagliga, billiga och smidiga alternativ som innebär att de som skapar kultur, skriver musik, gör film, osv. får betalt för sitt arbete.

Upphovsmän, mediaföretag och internetleverantörer bör ta ett större ansvar för att bilda gemensamma lättanvända lösningar för ersättningssystem. Tekniska lösningar t.ex. i form av digitala bibliotek kan kombineras med ersättningssystem till upphovsmännen/kvinnorna.

Fördjupning

Ladda ner ”Makt och media”

F! arbetar för att:

 • En kritisk diskussion om och analys av media och medias makt ingår i samhällsundervisningen i grund- och gymnasieskolan
 • Konkurrenssituationen i distributionsledet ska utredas.
 • Det inrättas ett genusgranskningsråd. Rådet ska granska och kartlägga genusskildringar i media ur ett demokratiperspektiv med utgångspunkt i klass, etnicitet, sexualitet, ålder med mera.
 • Genusgranskningsrådet ska sammanställa underlag och information till exempelvis skolor, utbildare och föreningar.
 • En kritisk diskussion om media, medias makt och medias betydelse för jämställdheten förs.

Idrotten är en viktig faktor i många unga människors identitetsskapande process.

Vår viktiga folkrörelse

Idrotten är Sveriges största folkrörelse, med över 20 000 föreningar och drygt tre miljoner medlemmar. Den största andelen medlemmar är barn och ungdomar. Därmed är idrotten också en viktig faktor i många unga människors identitetsskapande process. Ledare och tränare har, som auktoriteter och förebilder, ett stort ansvar och en viktig uppgift, då de medverkar till att skapa nivåer för vad som är ett acceptabelt beteende. Deras roll måste problematiseras för att motverka förekomsten av jargonger som uttrycker kvinnoförakt, sexism, hbtq-fobi och rasism.

Statsstödet kommer från spelpengar

Riksdagen har beslutat att det statliga stödet till barn- och ungdomsidrotten tas procentuellt från Svenska Spels vinst. Tillsammans med ”Handslaget”, en extra miljon under de senaste fyra åren, innebär det att statsstödet till största delen kommer från spelpengar. Det är ett förhållande som inte är rimligt med tanke på idrottens sociala och folkhälsopolitiska betydelse.

Fördjupning

Ladda ner ”Sport och fritid”

F! arbetar för att:

 • Idrotten får en långsiktig och säker finansiering, genom fasta anslag i statsbudgeten.
 • Ledare och tränare utbildas i genus-, hbtq- och antirasistiska frågor för att motverka normativa uppfattningar om världen på och utanför idrottsarenorna.
 • Alla, oavsett kön, ska ha lika villkor inom idrotten.
 • Alla bidrag som ges via skattemedel ska kontrolleras så att lika mycket pengar går till tjejer som till killar.
 • Föreningar ska genusgranskas. Det är inte försvarbart att bedriva föreningsverksamhet som snedfördelar sina resurser i relation till könen.
 • Sverige får en kvinnlig proffsliga inom ishockey och fotboll.
 • Flickors och kvinnors idrottande synliggörs och får ökat utrymme i samhällsdebatten.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.