Visste du att Internet är en mänsklig rättighet?

En stor del av vårt liv sker på internet. Genom internet kommunicerar vi, uttrycker vi oss och får information. Detta är grundläggande fri- och rättigheter som måste värnas i ett allt mer internetbaserat samhälle, precis som FN:s råd för mänskliga rättigheter slog fast 2016 då internet blev en mänsklig rättighet.

En stor del av vårt liv sker på internet. Genom internet kommunicerar vi, uttrycker vi oss och får information. Detta är grundläggande fri- och rättigheter som måste värnas i ett allt mer internetbaserat samhälle, precis som FN:s råd för mänskliga rättigheter slog fast 2016 då internet blev en mänsklig rättighet.

Historien visar att staters försök att begränsa och kontrollera informationsfriheten i synnerhet riktas mot och drabbar marginaliserade grupper. Det är vanligt förekommande att till exempel kvinnor, etniska minoriteter och hbtq-personer förföljs, bevakas, begränsas och stämplas som motståndare. Det är viktigt att se att kontrollsamhället har en maktdimension, och att övervakning, normering och en patriarkal maktordning alltid går hand i hand.

VÄRNA INTEGRITETEN
Europakonventionen för mänskliga rättigheter, som varit svensk lag sedan 1995, fastslår att alla har rätt till skyddad korrespondens. Inskränkningar av denna rättighet är enbart tillåtna om det är nödvändigt med hänsyn bland annat till nationell säkerhet. Integritet på nätet ska ha ett starkt skydd. Såväl masslagring av personinformation som signalspaning på telefon- och internettrafik i brottspreventivt syfte måste upphöra. Att övervaka, lagra och handla med vår data kränker vår personliga integritet och är allvarliga hot mot en demokratisk utveckling. Alla människor ska våga uttrycka sig på internet utan att behöva oroa sig för vad som kommer hända med den informationen i framtiden.

LIKVÄRDIG HANTERING AV BROTT PÅ OCH UTANFÖR INTERNET
Feministiskt initiativ vill att misstänkta brott utförda via internet ska anmälas och hanteras som övriga brott då all hantering utanför det existerande rättssystemet blir rättsosäkert. Lagar och direktiv som möjliggör hantering av brottsmisstanke utanför ramarna för rättssystemet behöver rivas upp.

FILTER ÄR INTE LÖSNINGEN
Ett vanligt förekommande sätt att kontrollera och censurera material som sprids på nätet är att använda filter. F! vill säkerställa att upphovsrättsinnehavare får sina rättigheter tillgodosedda, men ett filter som begränsar spridningen av material på nätet är inte lösningen. Ett filter kan inte se skillnad på olika typer av material. Det kan inte se nyanser och styr enformigt efter ett förprogrammerat protokoll, vilket ökar riskerna för censur. F! tror inte heller att filtrering är en effektiv väg för att lära individer hur en orienterar och förhåller sig till visst innehåll. Internet måste vara en fri arena där kunskap hjälper oss att navigera.

LAGAR OCH REGLER SOM GÄLLER
I SAMHÄLLET I ÖVRIGT SKA GÄLLA ÄVEN PÅ INTERNET

Det är hög tid att vi tar mänskliga fri- och rättigheter på allvar. Integritet handlar inte bara om rätt till kommunikation, utan också om rätten att slippa utsättas för till exempel hot och hat, diskriminering och brott som förföljelse, pedofili och barnporr. Först då har vi ett liv både fritt från våld och hot och även friheten att kunna uttrycka oss och kommunicera utan obefogade repressalier. Samma lagar och regler som i samhället i övrigt, ska även gälla på internet.

ÖPPEN KÄLLKOD
Fokus hamnar lätt på de problematiska delarna av internet men det är politiskt minst lika viktigt att stödja de delar av internet och internetkultur som främjar utveckling, kreativitet och demokratiska samtal. Öppen källkod är ett exempel på hur internetanvändare tillsammans kan utveckla och förädla produkter utifrån de behov som finns i samhället snarare än vinstintresse. Marknaden ges också incitament att fortsätta utvecklas för att kunna hänga med. F! ser gärna att det offentliga använder mer öppen källkod i sin it-utveckling som ett sätt att både stödja utvecklingen och skapa system som kommer samhället till nytta.

ALLA SKA MED
Det är viktigt att stärka internets roll som plattform för demokratiska samtal. Här finns det möjlighet att genomföra fler demokratifrämjande åtgärder. För att kunna genomföra bra diskussioner och fatta bra beslut behöver vi ha tillgång till samma information. I detta ingår också att se till att de personer som idag befinner sig i ett digitalt utanförskap, och inte har tillgång till eller använder internet, får stöd och förutsättningar för att använda dessa verktyg. Alla har rätt att bli inkluderade i det digitala samhället.

Fi ska verka för att:

1. Politik för och reglering av internet ständigt ska analyseras utifrån vår samtid. Samhällets syn på internet behöver omprövas utifrån utvecklingen som sker både på och utanför nätet.

2. En stark nätneutralitet så att all datatrafik behandlas likvärdigt och viss trafik inte prioriteras på annans bekostnad. Ett öppet internet får inte begränsas via avtal eller kommersiella erbjudanden.

3. Det inte ska vara möjligt att stänga av människor från internet.

4. Integritet på nätet har ett starkt skydd. Lagar kring integritet på internet ska behandla såväl individers rätt till skyddad korrespondens som rätt till skydd från övergrepp på internet.

5. Masslagring av personinformation och signalspaning på telefon- och internettrafik i brottspreventivt syfte upphör samt att existerande lagar som möjliggör detta rivs upp.

6. Svenska staten slutar sälja och handla med insamlad information om individer. Information ska endast delas då det finns en konkret brottsmisstanke och mellan polisiära myndigheter i demokratiska stater.

7. Rätten att ta del av privatinformation och vidta polisiära åtgärder ska vara förbehållet polisen för att säkerställa rättssäkerheten i samhället.

8. Domstolar inte ska kunna föregå rättsprocess och stänga ner sidor genom tillfälligt beslut innan slutligt beslut meddelats, förutom när det är fråga om brott mot person eller hets mot folkgrupp.

9. Internationella handelsavtal mellan stater ska ha full parlamentarisk insyn, särskilt när de ska leda till juridiskt bindande åtgärder och lagändringar. Företag ska inte kunna utkräva böter utan rättsprocesser och inblandning från myndigheter.

10. Filter på nätet motverkas. Filtrering av information kan leda till polarisering och begränsning av det demokratiska samtalet.

11. Hot och hat på nätet stävjas. Verksamheter som arbetar mot detta ska ges mer ekonomiskt stöd.

12. Internetstiftelsens arbete med forskning och spridning av internetkunskap stärks och utvecklas.

13. Samhällsaktörer, inte minst statliga myndigheter, använder öppen källkod och delar öppen data för ökad transparens och mer effektivt nyttjande av resurser men med bibehållet skydd för personuppgifter.

14. Stärka verksamheters arbete med källkritik och medie- och informationskunnighet, inte minst inom skolan, samt att bibliotekens kunskaper inom området ökar.

15. Det digitala utanförskapet motverkas. Vi behöver arbeta för att höja kunskapen, ge verktyg och inkludera de grupper som på olika sätt står utanför det digitala samhället.

16. Individer får inflytande över hur deras personuppgifter sprids av privata aktörer på internet.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.