Internationell handel

Fattigdomsbekämpning utifrån ett anti-rasistiskt och postkolonialt genusperspektiv.

Fattigdomsbekämpning utifrån ett anti-rasistiskt och postkolonialt genusperspektiv.

F! arbetar för att:

  • Fi ska verka för att den internationella handeln utvecklas till en rättvis handel, vilket inte den nyliberala så kallat fria handeln nu står för. Multinationella företags ambitioner av marknadsdominans måste motverkas.
  • Fi ska verka för att Världshandelsorganisationen inte ska ha prioritet över de internationella miljöavtal som förhandlats fram inom ramen för FN-systemet, lokalt, regionalt och globalt.
  • Fi ska verka för att Systembolaget i alla sina upphandlingar tar hänsyn till producenters arbetsvillkor och att dessa kostnader tas med i beräkningarna för ett skäligt pris.
  • Fi ska verka för att reformera lagar om immaterialrätt och patent både nationellt och internationellt, med syfte att främja billig och/eller oberoende produktion och handel med livsnödvändiga läkemedel, utsäde, växter samt biologiska preparat och processer för jordbruk och besläktade branscher.
  • Fi ska verka för att frihandelsavtal där Sverige eller EU är en part, ska skrivas på ett sådant sätt att miljö, mänskliga rättigheter och arbetsrättslagstiftningar inte kan påverkas negativt av exempelvis investeringsskydd och regulativa samarbeten
  • Fi ska verka för att en Tobinskatt införs på internationella valutatransaktioner.
  • Fi ska verka för att förbjuda skatteparadis.

Den internationella handelns utveckling under senare år innebär att allt större mängder varor och tjänster omsätts. Följden blir ofta ökad ekonomisk tillväxt, men i handelns spår ökar också miljöförstöring och den illegala handeln med vapen, människor och droger. Handel med människor drabbar främst kvinnor och barn, vilka i de allra flesta fall exploateras för sexuella ändamål.

Frihandel sker idag inte på lika villkor och bidrar därför till bland annat miljöförstörelse och lönedumpning. De multinationella företagens makt ökar, och de största företagen har större budget än flertalet stater. Feministiskt initiativ anser att det orimligt att företag ska kunna bedriva sin verksamhet helt oreglerat. Företag ska inte tillåtas arbeta utan hänsyn till miljö, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. För att fattigdom ska kunna bekämpas och de mänskliga rättigheterna värnas bör en global skatt på valutahandel införas. Skatteinkomsterna ska administreras av FN och användas till förmån för de människor som idag tvingas leva i fattigdom. En skatt på bara 0,1 procent på världens valutatransaktioner skulle generera 100 miljarder dollar per år. För att en global skatt ska bli effektiv krävs att skatteparadisen förbjuds.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.