Likabehandling på alla nivåer

Idrotten är en viktig faktor i många unga människors liv och identitetsskapande process.

Idrotten är en viktig faktor i många unga människors liv och identitetsskapande process.

F! arbetar för att:

  • Fi ska verka för att idrotten får en långsiktig och säker finansiering, genom fasta anslag i statsbudgeten.
  • Fi ska verka för att ledare och tränare utbildas i normkritiska perspektiv för att motverka att normativa uppfattningar sprids inom såväl som utanför idrottsarenorna.
  • Fi ska verka för att alla människor ska ha lika villkor inom idrotten.
  • Fi ska verka för att Sveriges kommuner ska erbjuda alla barn gratis simskola.
  • Fi ska verka för att skattemedel villkoras med att föreningen bedriver en jämn ekonomisk fördelning mellan könen.
  • Fi ska verka för att den binära könsuppdelningen inom idrott och tävling avtar.
  • Fi ska verka för att tillgängligheten till träning och tävling är lika mellan flickor/damer, pojkar/herrar, transpersoner och ickebinära personer.
  • Fi ska verka för att dam- och herridrott ska ges möjligheter att teckna radio- och tv-avtal på samma villkor.
  • Fi ska verka för att flickors och kvinnors, transpersoners och ickebinära personers idrottande synliggörs och får ökat utrymme i samhällsdebatten.

Idrotten som samhällskraft

Idrotten är Sveriges bredaste folkrörelse och den största andelen utövare är barn och ungdomar. Därmed är idrotten en viktig faktor i många unga människors liv och identitetsskapande process. Gemenskap, sammanhang och interaktion är värden som idrotten kan skapa för människor, och som har potential att ge oss större förståelse och acceptans gentemot varandra även om vi kommer från helt olika bakgrunder och har helt olika förutsättningar. Livsglädje och god hälsa är också betydelsefulla värden som idrotten kan skapa. Därför är idrotten en stor och viktig samhällskraft. Ledare och tränare har, som auktoriteter och förebilder, inflytande och ansvar och därmed en viktig uppgift i att skapa sociala miljöer där alla barn och ungdomar kan känna sig välkomna och respekterade oavsett kön, könsidentitet, sexuell läggning, funktionalitet, ålder, etnicitet, religion eller trosuppfattning.

Rättvis fördelning

Huvudansvaret för detta kan dock inte läggas på individnivå utan måste ske genom påverkan från demokratiska institutioner. Den brist på jämställdhet och den orättvisa resursfördelning som idag råder mellan flick- och damidrott och pojk- och herridrott grundar sig i en opolitiskt syn på idrotten. De statliga och kommunala bidragen kan och bör villkoras så att idrottsföreningar spenderar och fördelar pengar (även från sponsring och tv-avtal) rättvist ur genusperspektiv. Likaså bör kontinuerlig arbete med normer vara ett obligatoriskt villkor. Feministiskt initiativ ska även verka för att flickors och kvinnors, samt trans- och ickebinära personers idrottande synliggörs och får ökat utrymme i samhällsdebatten och att tillgängligheten till träning och tävling ska fördelas rättvist oberoende av den ekonomiska statusen på lagen inom föreningen.

Riksdagen har beslutat att det statliga stödet till barn- och ungdomsidrotten tas procentuellt från Svenska Spels vinst. Det innebär att statsstödet till största delen kommer från spelpengar. Det är ett förhållande som inte är rimligt med tanke på idrottens sociala och folkhälsopolitiska betydelse.

Genusneutralt idrottsutövande

Den vanligt förekommande binära könsuppdelningen inom idrott kan lättare bidra till att könsroller och destruktiva kulturer reproduceras. Det gör även idrottande svårt och otillgängligt för de personer som inte passar in i den binära könsuppdelningen, samt för dem som vill idrotta med personer av ett annat genus än det idrottslaget delar upp en i. Feministiskt initiativ vill därför etablera idrottsutövande så genusneutralt som möjligt.

Simskola för alla

Att kunna simma kan rädda liv. Feministiskt initiativ ska därför verka för att alla barn får möjlighet att lära sig simma i skolåldern och att vuxna personer som inte kan simma får möjlighet att lära sig det senare i livet.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.