Infrastruktur, demokrati och tillgänglig samhällsservice

En fungerande och effektiv infrastruktur är en grundläggande förutsättning för ett demokratiskt och jämlikt samhälle där människor kan färdas väl genom livet.

En fungerande och effektiv infrastruktur är en grundläggande förutsättning för ett demokratiskt och jämlikt samhälle där människor kan färdas väl genom livet.

F! arbetar för att:

 • principen om närhet lanseras och genomförs. Den principen främjar ett fungerande samspel mellan arbete, fritid, samvaro och familjeliv.
 • detalj- och regionplaner samt stadsbildningar vilar på ett jämlikt, jämställt och resurshushållande samhällsbyggande.
 • alla personer som på olika nivåer är involverade i samhällsplaneringen ska tillägna sig baskunskaper i jämställdhet. För detta ändamål ska kurser regelbundet anordnas på central, regional och lokal nivå.
 • den urbana normen synliggörs och utmanas i policyer som rör hållbar samhällsutveckling och samhällsbyggnad.
 • blandade och flexibla lösningar vad gäller samhällsplanering utvecklas så att arbetslokaler, service, skolor med mera kan rymmas inom samma närområde, kanske rentav i samma fastighet.
 • alla grupper som förbereder och som tar samhällsbyggande beslut ska ha en representativ fördelning. Dessa organ ska ha en bred demokratisk och lättillgänglig remissprocess.
 • alla ska ha tillgång till offentlig service samt informationsteknologi oavsett var i landet en väljer att bosätta sig.
 • mataffärer, apotek, banker och postombud finns i människors närmiljö.
 • presstödet utreds så att det säkerställer en levande lokaljournalistik, även utanför storstäderna, med hjälp av bland annat distributionsstöd.
 • för aktiva lokalmedieredaktioner i hela landet eftersom det är en förutsättning för demokratin i Sverige.
 • tillgången till vård, skola och omsorg blir jämlikt och jämt fördelad över landet. Särskilda satsningar ska göras på distriktssköterskemottagningar, familjecentraler och öppna förskolor så att dessa finns tillgängliga i landsbygder.
 • satsningar på utbildningstillfällen i hela Sverige, från grundskola till högskolestudier.
 • alla kommuner ska vara skyldiga att inrätta ungdomsmottagningar. Alla ungdomsmottagningars lokaler ska vara anpassade utifrån människors olika fysiska behov och funktionalitet.
 • prioriterade upplåtelseformer till ungdomar i alla kommuner.
 • skyddade boenden för våldsutsatta personer även finns lokalt över hela landet. Kommuner ska inte kunna neka våldsutsatta som önskar komma dit. Resurser ska tryggas och prioriteras.
 • ett jämlikt utbud av äldreboenden och demensboenden över hela landet. Äldre ska ha rätt att bo kvar hemma, men lika viktigt är att de som vill har möjlighet att bo i pensionärsbostad eller gruppboende får göra det. Förebyggande insatser, en god boendemiljö och en stimulerande tillvaro ska känneteckna äldreomsorgen oavsett var i landet du bor.
 • byskolor bevaras och utvecklas utifrån lokala behov. Fi ska också verka för att förändra normerna om att det alltid är landsbygders barn som ska behöva flytta på sig.
 • utveckla den kommunala demokratin genom att kommunbygderåd som tillvaratar byarnas intressen i samarbetet med kommunerna ska etableras i alla landsbygdskommuner.
 • förenkla för bygder att inrätta partipolitiskt obundna kommunala nämnder och områdesstyrelser med ekonomiskt ansvar. De kan erbjuda alternativa vägar till invånares lokala representation och genomförande av lokal service.
 • ökade resurser från Nordiska Rådet och EU ställs till förfogande för nordiska och europeiska nätverk som arbetar med allmän landsbygdsutveckling.
 • hänsyn tas till lokala förutsättningar på landsbygder när omställningen till ett förnyelsebart och fossilfritt samhälle genomförs.
 • kollektivtrafik och transportpolitik möjliggör åretruntbosättning på landsbygden, inklusive vinterväghållning av både allmänna och enskilda vägar oavsett invånarnas ekonomiska situation.
 • införandet av anropsbundna transporter för att öka tillgängligheten för barn, ungdomar, familjer med barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Dessa transportbolag kan även fungera som bilpooler i landsbygder.
 • ett välutvecklat skolbussystem som möjliggör byskolornas likvärdiga förutsättningar.
 • alla människor oavsett var de bor har tillgång till internet, energi, vatten och avlopp som förvaltas med hänsyn till resurshushållning och ekologi. Kostnaderna ska fördelas solidariskt och för den enskilda ska det inte skilja sig beroende på om en väljer att bo i tätort eller landsbygd.
 • trådbundet bredband ska finnas i varje hem. De investeringarna ska finansieras av det offentliga så att inte tillgången till information är villkorat av val av bostadsort eller ekonomi.
 • utreda konsekvenser av mobilstrålningen samt stödja forskningen på området.
 • inrättandet av ett nationellt supportkansli för de lokala fiberföreningarna, där de kan få stöd under hela processen och de resurser som krävs för att genomföra detta.
 • landets kommuner ska få i uppgift att ta en initiativtagande och samordnande roll för bredbandsutbyggnad, med målet att ge hushåll och företag (både i och utanför tätorterna) en möjlighet att ansluta sig till bredband via fiber till en rimlig kostnad.

En effektiv infrastruktur är grundläggande

En fungerande och effektiv infrastruktur är en grundläggande förutsättning för ett demokratiskt och jämlikt samhälle där människor kan färdas väl genom livet. Infrastruktur omfattar kollektivtrafik, vägar, järnvägar, telefon, bredband, elektricitet, vatten, avlopp, vård, skola, omsorg, handel, postombud och allas likvärdiga tillgång till det. Feministiskt initiativ tror på ett energieffektivt och hållbart transportsystem utan klimatpåverkan. Det kräver kraftig utbyggnad av spårtrafiken och satsningar på utbyggnad och underhåll av spårtrafiken. De snabbt växande utsläppen från lastbils- och flygtransporterna behöver minimeras genom övergång till tågtransport. Vi ska också ha en tillgänglig kollektivtrafik i hela landet, där tåg är billigare än flyg och hela tågnätet byggs ut. Målet med planeringen av kollektivtrafiken är att det ska gå att leva ett fritt liv utan egen bil. Det är dock viktigt att politiken tar hänsyn till de skilda förutsättningar som finns i landet och landsbygdsbons behov behöver tas hänsyn till vid omställning till ett fossilfritt och hållbart samhälle.

Utarmning av lokal journalistik

Medielandskapet i Sverige genomgår stora förändringar. Många lokalredaktioner läggs ned i Sverige idag. Antalet journalisttjänster har minskat markant nationellt och på flera håll i landet råder det idag så kallad medieskugga. Mer än varannan journalist bor i de tre storstäderna, och fyra av tio finns i huvudstaden. En femtedel av Sveriges kommuner saknar idag lokaltidning. Det får stora konsekvenser, dels för hur det lokala politiska och ekonomiska livet granskas och bevakas, dels i vilken mån landsbygdernas liv och verklighet porträtteras och förhållanden och villkor lyfts medialt. Denna utarmning av lokal journalistisk bevakning och rapportering byggd på förstahandskällor är ett allvarligt demokratiskt problem som Feministiskt initiativ menar måste lösas med politiska medel. Problemet tangerar också frågor om distribution av tidskrifter till återförsäljare. Eftersom det finns ett fåtal aktörer som sätter priserna och bestämmer förutsättningarna skapas stora problem för små tidskrifter. Det blir helt enkelt dyrare och svårare att distribuera mindre tidskrifter till sina läsare, vilket också bidrar till att begränsa den yttrande- och tryckfrihet som det demokratiska samhället vilar på.

Välfärd och service ska finnas nära där människor lever sina liv

Tillgång till internet och trygg försörjning av el, vatten och avlopp ska vara en självklarhet. Vidare menar Feministiskt initiativ att tillgång till välfärd och service ska finnas nära där människor lever sina liv. Skolor, vårdcentraler, äldreboenden, sjukhus, apotek och myndigheter ska därför också vara spridda över landet. Det berör också bankväsendet och behoven av att ha tillgång till kontanthantering, inte minst för dem som är äldre. Det handlar både om att minska resandet över stora geografiska områden men också om att stärka demokratin och se till att tillgången till nödvändig samhällsservice är jämlikt och rättvist fördelad i hela landet.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.