Arbete, företagande och nyinflyttning

Lands- och glesbygder är fundamentet för vår framtid

Lands- och glesbygder är fundamentet för vår framtid

F! arbetar för att:

 • förenkla skattesystemet för små företag, se över arbetsgivaravgifter för fåpersonsföretag samt minska trösklarna till sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen för enpersonsföretag och frilansare.
 • geografiskt differentierad arbetsgivaravgift i Sverige utreds och införs.
 • en ökad lokal produktion och konsumtion av varor och livsmedel med låg miljö- och klimatpåverkan.
 • kommuner och myndigheter vid offentlig upphandling prioriterar lokalt producerade varor och tjänster.
 • en ökad omlokalisering av statliga myndigheter och ämbetsverk.
 • satsa på ökat stöd, utbildning och nätverkshjälp till små företag på både kommunal och regional nivå.
 • öka och ta tillvara på kunskapen om andra former av företagande, till exempel idéburet företagande, hos berörda aktörer, som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
 • ett ökat idéburet företagande genom skattelättnader för företag som utgår från non-profit principer.
 • ett klimatsmart arbetsliv, där distansarbete underlättas. Fi vill se över arbetsmiljölagstiftningen för att tydliggöra gränser för arbetsgivarens ansvar vid hemarbete.
 • det i hela landet finns mikrofonder för lokala satsningar. Dessa fonder ska utgå från stärkt jämlikhet och jämställdhet i sina satsningar.
 • banker ska ta socialt och ekologiskt ansvar för sina investeringar vilket kommer att gynna lokala företag.
 • det finns tillgång till landsbygdsutvecklare i varje kommun som ska fokusera på både företag och föreningsliv.
 • EU:s definitioner av små-, medelstora- och mikroföretag förändras så att fler kan omfattas av strukturfonderna samt se till att kollektivavtal görs normerande för att kunna ta del av dessa resurser i Sverige.
 • stärka de regionala högskolorna genom höjda basanslag till forskning och utbildning.
 • möjliggöra för småskaliga handlare att etablera sig i stadskärnorna. Bördig åkermark ska värnas.
 • ett fast bundet taxeringsvärde från inköpsdagen till försäljningsdagen. Detta för att undvika överraskande höjningar av taxeringsvärden.
 • mer variationsrika boendeformer, som servicehus, kollektivboende, gruppboende och en ny variant av ”äldrehem”. Bostäderna ska placeras på centralt belägna platser i kommunerna, dels för att de boende ska kunna delta i det omgivande samhällslivet, och dels för att underlätta för människor som vill besöka vänner och/eller delta i olika aktiviteter.
 • det inte ska vara möjligt att kringgå bygglagen för att kunna bygga otillgängliga bostäder.
 • etableringsersättning till nyanlända och asylsökande ska finnas lokalt och regionalt. Fi ska också verka för att överenskommelser tecknas inom integrationsområdet på regional och kommunal nivå med långsiktig finansiering och att de ska föregås av ordentliga dialogprocesser samt bygga på stärkt samverkan mellan civilsamhället och det offentliga.

Feministiskt initiativ ser lands- och glesbygder som fundamentet för vår framtid – ekonomiskt, miljömässigt, socialt, demokratiskt och politiskt. På så vis utmanar vi dels bilden av att karriären och nyföretagandet finns i storstaden men också bilden av att alla människor vill bo och leva där. Vi menar att lika stora möjligheter finns i landsbygder men att våra fördelningssystem idag missgynnar landsbygder. Feministiskt initiativ erkänner och utmanar detta skeva maktförhållande och för en politik som syftar till att motverka denna utveckling.

Landsbygder ska ha ett brett spektrum av arbeten

Grundläggande för levande landsbygder är att kunna försörja sig och bo i landsbygder. Feministiskt initiativ vill därför verka för ökad omflyttning av offentlig verksamhet samt att välfärden byggs ut lokalt vilket skapar arbetsplatser. Offentlig upphandling av lokala varor och tjänster är ytterligare åtgärder som kan användas för att stärka den lokala ekonomin och bidra till ett mer hållbart samhälle. Feministiskt initiativ vill även förenkla administrationen för fåpersonsföretagande och skapa bättre förutsättningar för distansarbete och distansutbildning. Landsbygder ska ha ett brett spektrum av arbetstillfällen och ingen ort ska behöva vara beroende av enbart en industri eller myndighet. Feministiskt initiativ ser också invandring som nyckel till en levande landsbygd, och landsbygder som nyckel till integration då inflyttning av familjer kan rädda byskolor.

Nya normer för bostadsbyggande och samhällsplanering

I ett hållbart dynamiskt samhälle planeras boende med sikte på hälsa, trygghet och oberoende. Alla, oberoende av kön, sexuell läggning, trosuppfattning, funktionalitet, etnicitet, könsidentitet, ålder, hudfärg och medborgarskap ska kunna känna sig säkra i sin omgivning. En feministisk politik kräver därför också nya normer för bostadsbyggande och samhällsplanering. Feministiskt initiativ förstår att det inte alltid går att försörja sig på en och samma sak året runt utan att mycket av livet i landsbygder bygger på växelbruk och anpassning efter årstiderna. Vi vill därför ha ett socialt skyddsnät som passar dessa mångsysslare.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.