Likvärdig utbildning

Feministiskt initiativ anser att likvärdig utbildning är en rättighetsfråga.

Feministiskt initiativ anser att likvärdig utbildning är en rättighetsfråga.

F! arbetar för att:

  • Fi ska verka för att alternativa skolformer som särskola och riksgymnasium avskaffas.
  • Fi ska verka för att elever och studenter med funktionsnedsättningar ska garanteras utbildningsplatser och praktikplatser.
  • Fi ska verka för att barn som har behov av teckenspråk ges rätt till modersmålsundervisning.
  • Fi ska verka för att studie- och yrkesvägledare utbildas om livsvillkor för personer med funktionsnedsättningar, så att de bättre och utan fördomar kan stödja eleven i framtida yrkesval.
  • Fi ska verka för ett införande av mångfaldsplaner, där en av faktorerna är funktionsnedsättning, varigenom utbildningsanordnare inom högre utbildning har en skyldighet att arbeta aktivt med tillgänglighetsgörande av studieplatsen och möjlighet till breddad rekrytering av studenter med funktionsnedsättning.
  • Fi ska verka för inrättande av en utbildning till teckenspråkslärare vid högskola och universitet.

Det ska därför inte vara möjligt att neka elever med funktionsnedsättningar utbildningsplatser på någon utbildningsnivå. Elever med funktionsnedsättningar ska inte heller kunna nekas deltagande vid särskilda moment inom utbildningen utan likvärdig ersättning.

Döva, hörselskadade och andra barn/elever som på grund av funktionsnedsättning har behov av teckenspråk, ska ha rätt till modersmålsundervisning. Även hörande barn/elever som har någon teckenspråkig familjemedlem ska ha denna rättighet. Kravet att det ska finnas ett bestämt antal elever för att ha rätt till modersmålsundervisning ska inte gälla teckenspråkiga. Kraven för att beviljas detta måste anpassas efter teckenspråkigas livsomständigheter.

Vidare motsätter sig Feministiskt initiativ den sorteringen av elever som idag sker utifrån funktionsnedsättning och diagnos i form av särskolor och riksgymnasier och dessa måste därför avskaffas. Alla elever ska erbjudas adekvat stöd inom den ordinarie skolformen i enlighet med skollagen och vidareutbildning får inte försvåras genom alternativ betygssättning för dessa elever. Högre utbildning måste ta sitt ansvar för breddad rekrytering av personer med funktionsnedsättningar.

I dagsläget finns ingen utbildning till teckenspråkslärare i Sverige, vilket får till följd att det råder brist på teckenspråkslärare och att många av de lärare som undervisar teckenspråkiga elever har bristfälliga kunskaper i teckenspråk. Detta är något som ger negativa följder för teckenspråkiga barn och elever på livets alla områden. Det försvårar även för hörande anhöriga att lära sig teckenspråk, vilket leder till svårigheter att kommunicera inom familjer. Fler och kompetenta teckenspråkslärare skulle också kunna bidra till att lösa bristen på teckenspråkstolkar.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.