Nationella minoriteter

Nationalistiska strävanden att bygga homogena stater skapar rasism.

Nationalistiska strävanden att bygga homogena stater skapar rasism.

F! arbetar för att:

  • Den rasism, fientlighet och diskriminering som riktas mot de nationella minoriteterna aktivt motarbetas och i synnerhet den diskriminering som drabbar romer på bostads- och arbetsmarknaden.
  • Rennäringslagen ses över så att den blir könsneutral.
  • En ändring av grundlagen så att de nationella minoriteterna lyfts fram.
  • De brister vad gäller möjligheter till utbildning i de nationella minoritetsspråken i Sverige avhjälps – framför allt tillgång till lärare och läromedel.
  • Kunskap om kvinnors och mäns situation inom samtliga nationella minoritetsgrupper ska öka så att de inte undantas från det jämställdhetsarbete som pågår utanför minoritetsgruppen.
  • Sverige ska ratificera ILO:s konvention 169 om ursprungsfolks rättigheter.
  • Öka samernas rätt till självbestämmande, och för att FN:s urfolksdeklaration ska implementeras som svensk lag.
  • Att samernas rätt till land och vatten ska säkerställas i svensk lag.
  • Att säkra romska barns rätt och möjligheter till utbildning och aktivt stödja utbildning av fler allmänlärare med kunskaper i romani.
  • Att kompetens i Sveriges minoritetsspråk och kunskaper om minoriteters villkor finns vid alla myndigheter.

Stark minoritetspolitik som antirasism

Nationalistiska strävanden att bygga homogena stater har ofta inneburit tvångsassimilering och förtryck av nationella minoriteter. Sverige har inte varit något undantag. Feministiskt initiativ uppfattar därför minoritetspolitik som en del av det antirasistiska arbete som Fi vill bedriva.

Vi vill se en ändring av grundlagen så att de nationella minoriteterna lyfts fram. Det finns idag ingen särskild bestämmelse som synliggör minoriteterna eller minoritetsspråken i svensk lagstiftning. Ett grundlagsskydd för de fem nationella minoriteterna skulle vara en markering av minoriteternas och minoritetsspråkens betydelse för det svenska samhället.

Vi vill också att offentliga verksamheters antidiskrimineringsplaner aktivt ska inkludera nationella minoritetsperspektiv, och verka för rekrytering av människor ur nationella minoriteter på alla nivåer. Minoriteters perspektiv och kompetens ska finnas tillgänglig i alla myndigheter.

Fördjupning

Ladda ner ”Nationella minoriteter”

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.