Att migrera fritt och bosätta sig var som helst

Feministiskt initiativ har en vision om en fri värld som inte begränsas av skarpa gränser och höga uteslutande murar.

Feministiskt initiativ har en vision om en fri värld som inte begränsas av skarpa gränser och höga uteslutande murar.

F! arbetar för att:

 • Fi ska verka för en fri värld där människor kan röra sig fritt och bosätta sig var de vill på jorden.
 • Fi ska verka för att stärka barns rättigheter i migrationsprocessen genom att göra FN:s barnkonvention inklusive tilläggsprotokoll till svensk lag. Barnkonventionen i sin helhet ska ha företräde framför nationell lagstiftning.
 • Fi ska verka för att resurser och insatser till etablering för nyanlända stärks och fördelas rättvist mellan kvinnor och män.
 • Fi ska verka för att ökade resurser ges för en kartläggning av asylsökandes och nyanländas kompetenser, utformad utifrån en intersektionell analys. Kartläggning och validering ska förutom formella utbildningar och arbetserfarenheter även innefatta obetalt arbete, färdigheter och intressen, för att ge bästa möjliga råd och stöd utifrån individens förutsättningar och behov.
 • Fi ska verka för att papperslösa ska ha möjlighet att ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen och prövas på lika villkor som övriga kommuninvånare.
 • Fi ska verka för att kommuner blir fristäder för papperslösa så att lokala myndigheter inte anger papperslösa personer till Migrationsverket eller Polismyndigheten. Fi ska verka för papperslösas trygghet i kontakt med välfärdsinstitutioner. Personal ska inte kunna tvingas uppge information om gömda personers förhållanden till Polismyndigheten eller Migrationsverket.
 • Fi ska verka för att barn oavsett legal status ska ha rätt till förskola, grundskola, gymnasium, särskola och sjukvård på samma villkor som barn bosatta i Sverige. Skolplikten ska vidgas för att omfatta alla barn som uppehåller sig i Sverige. Att eftersöka eller uppge var barn till papperslösa söker vård eller går i förskola, grundskola, gymnasium eller särskola ska inte användas som ett medel i polisens arbete med verkställighet.
 • Fi ska verka för att det ska vara möjligt för papperslösa att anmäla brott utan att riskera deportation
 • Fi ska verka för att deportationer under tvång inte sker. Frihetsberövandet av personer som fått avslag på sin asylansökan ska stoppas och alla förvar stängas.
 • Fi ska verka för att papperslösa personer i Sverige får uppehållstillstånd genom en allmän amnesti. Det är sedan viktigt att regler anpassas så att skyddsbehov och ömmande omständigheter alltid erkänns och att hinder för att legalisera papperslösas vistelse tas bort, så att de ordinarie regler som finns inte ger upphov till stora grupper av papperslösa i Sverige.
 • Fi ska verka för att ingen ska kunna dömas till utvisning.
 • Fi ska verka för att varje kommun ska ha en mottagningsenhet där elever i årskurserna 4–9 kartläggs vad det gäller skolkunskaper och tidigare skolbakgrund samt att det upprättas en individuell plan för eleven. Simkunnighet bör även dokumenteras
 • Fi ska verka för att elever ska få plats i skola/mottagningsenhet inom två veckor från att de anlänt.
 • Fi ska verka för att kommunerna ska ansvara för uppsökande verksamhet för papperslösa och asylsökande så att de får möjlighet att gå i förskola eller skola.
 • Fi ska verka för att nyanlända skolbarn ska ges rätt till sommarskola vid behov.
 • Fi ska verka för att kommunerna aktivt erbjuder nyanlända elever årskurs F-6 gratis plats på fritidshem samtidigt som de börjar skolan.

Gränser skapar ett ”vi och dom”, bidrar till att skapa rädsla för andra människor och utgör rasismens fundament, och dessutom begränsar de människors rätt att fly undan krig och förföljelse. Istället vill vi bygga en värld efter principen att jorden tillhör oss alla och ska med omsorg och respekt delas rättvist mellan hela jordens befolkning. Så länge världen är uppdelad och präglad av orättvisor – krig, tortyr, miljökatastrofer, statligt förtryck, förföljelse, fattigdom, våld, hot, sexuella övergrepp och rättslöshet – kommer det att finnas människor som väljer att resa över gränser eller flyr för att söka skydd och ett värdigare liv i ett annat land, något Feministiskt initiativ anser ska vara varje människas rättighet. Alla människor i Sverige ska ha samma rättigheter för att leva, bo och arbeta i Sverige.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.