Anhörig- och arbetskraftsinvandring

Friheten att bestämma över sitt eget liv och sin egen kropp är en mänsklig rättighet.

Friheten att bestämma över sitt eget liv och sin egen kropp är en mänsklig rättighet.

F! arbetar för att:

  • Föräldralösa barn ska ha rätt att återförenas med närstående i Sverige. Även minderåriga måste få rätten att ansöka om anknytning.
  • Tvåårsregeln i utlänningslagen tas bort då den är konserverande och strider mot kvinnors mänskliga rättigheter.
  • Familjeåterförening ska underlättas, utan krav på försörjning.
  • Ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning ska kunna göras från Sverige.
  • Handläggningstiden för anhöriginvandring och mängden byråkratiskt pappersarbete ska kraftigt minskas
  • Definitionen för vem som räknas som familj vidgas.
  • Anställningserbjudanden vid arbetskraftsinvandring ska vara juridiskt bindande
  • Arbetskraftsinvandrare som förlorar sitt jobb på grund av arbetsgivarens fusk eller lagbrott ska ha rätt till uppehållstillstånd.
  • Anställningserbjudanden vid arbetskraftsinvandring ska vara juridiskt bindande. Avtalen ska följas, kontrolleras och sanktioner ska riktas mot företag som bryter mot ingångna avtal.

Att vara nära sin familj

Friheten att bestämma över sitt eget liv och sin egen kropp är en mänsklig rättighet. När människor migrerar för att arbeta eller förenas med sina nära får deras frihet och oberoende aldrig inskränkas. Ingen människa ska vara beroende av sin arbetsgivare eller partner för att ha möjlighet att leva i Sverige. Alla människor i Sverige ska ha samma rättigheter för att leva, bo och arbeta i Sverige.

Byråkratiskt pappersarbete

Fi ska verka för att självdefinierade anhörigas rätt till återförening ska säkerställas även i de fall tydliga identitetshandlingar saknas. Handläggningstiden för anhöriginvandring och mängden byråkratiskt pappersarbete ska kraftigt minskas och kraven på dokumentation, styrkt identitet och beroendeförhållande sänkas. Fi ska verka för att definitionen för vem som räknas som familj vidgas. Familjen bör i högre utsträckning kunna bestämma vilka som tillhör de närmast anhöriga. Det ska vara möjligt för exempelvis myndiga barn, icke-biologiska barn, partners, syskon, föräldrar samt andra särskilt viktiga relationer att få uppehållstillstånd på grund av anknytning.

Beroendeförhållning

Fi ska verka för att anhöriga som står i särskilt beroendeförhållande till person i Sverige ska ges uppehållstillstånd oavsett om beroendeförhållandet uppstått innan eller efter att den som nu är boende eller har uppehållstillstånd i Sverige anlänt till Sverige. Med beroendeförhållande avses någon som inte längre kan ta hand om sig själv på grund av ålder eller funktionsnedsättning.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.