Asylrätten

Sverige har förbundit sig att följa FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Flyktingkonventionen.

Sverige har förbundit sig att följa FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Flyktingkonventionen.

F! arbetar för att:

 • Fi ska verka för att permanenta uppehållstillstånd blir regel.
 • Fi ska verka för att Sverige efterlever de konventioner som ser till flyktingars och asylsökandes rättigheter samt att rättssäkerheten stärks för flyktingar och asylsökande. Det kräver större möjligheter att rätta till beslut som blivit fel, även efter att utvisningsbeslut vunnit laga kraft.
 • Fi ska verka för att Sverige och Europa skapar möjligheter för människor att söka asyl på laglig väg och ta sig hit på säkra sätt. Fi ska motverka regler och omständigheter som får effekten att de hindrar människor från att söka asyl i Sverige och EU som transportörsansvar och visumregler.
 • Fi ska verka för att Sverige och Europa skapar möjligheter för människor att söka asyl på laglig väg och ta sig hit på säkra sätt. Fi ska motverka regler och omständigheter som får effekten att de hindrar människor från att söka asyl i Sverige och EU som transportörsansvar och visumregler.
 • Fi ska verka för att avkriminalisera humanitär människosmuggling.
 • Fi ska verka för att Sverige tar emot fler kvotflyktingar.
 • Fi ska verka för att asylsökande inte ska utvisas med hänvisning till internflykt inom landet.
 • Fi ska verka för att en bredare tolkning av ömmande omständigheter ska ge uppehållstillstånd för såväl barn som vuxna.
 • Fi ska verka för att huvudregeln är att uppehållstillstånd alltid beviljas efter att utvisningsbeslut preskriberats.
 • Fi ska verka för att förföljelse på grund av kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning som asylgrundande skäl ska få större genomslag i asylprocessen. Utredning och bedömning av den enskildes asylskäl måste professionaliseras så att inte fördomar ska kunna leda till icke adekvata bedömningar.
 • Fi ska verka för obligatoriska kurser i genusperspektiv, hbtq-frågor och antirasism för alla yrkeskategorier som arbetar med flyktingar från personal på flyktingförläggningar till polis och jurister inom rättsväsendet, samt verka för att medvetenheten om deras rättigheter ökar hos såväl personal som flyktingarna själva.
 • Fi ska verka för att nyanlända flyktingar och asylsökande ska få relevant samhällsinformation oavsett boendeform.
 • Fi ska verka för att asylsökande kvinnor ska synliggöras och få adekvat hjälp och stöd för att bearbeta eventuella erfarenheter av våld och övergrepp. Detta kräver att den inblandade personalen har god kunskap om att bemöta kvinnor med svåra trauman.
 • Fi ska verka för att ingen ska behöva vistas längre än sex månader på en mottagningsenhet. Varje mottagningsenhet ska ha en plan för att stärka de boendes psykosociala och fysiska hälsa.
 • Fi ska verka för att påskynda asylprocessen och att ingen med beviljat uppehållstillstånd ska behöva bo kvar på asylboende på grund av platsbrist i kommunerna.
 • Fi ska verka för att hänsyn tas till var de asylsökande vill bo under asylprocessen samt efter beviljat uppehållstillstånd så att människor som förankrat sig i ett samhälle ska slippa flytta. Särskilt viktigt är att hänsyn tas till barns behov.
 • Fi ska verka för en nationell handlingsplan som säkerställer en värdig bostadsituation för asylsökande och nyanlända.
 • Fi ska verka för att staten anslår medel för att öka standarden på dagens anläggningsboenden och att nya anläggningsboenden etableras i regioner med en stark arbetsmarknad.
 • Fi ska verka för att erbjudande av vidarebosättning, rätten att flytta från kommunen med bibehållen etableringsersättning ska gälla under hela etableringstiden.
 • Fi ska verka för att staten höjer ersättningen till kommuner för mottagande och att resurserna som fördelas till olika aktörer i mottagandet används för målgruppen.
 • Fi ska verka för att det inom ramen för skolsystemet utvecklas möjligheter för nyanlända äldre barn och unga vuxna att få en sammanhängande utbildning. Möjligheter till studiehandledning på hemspråk behöver förbättras.
 • Fi ska verka för att skolhälsovården, barn- och ungdomspsykiatrin och ungdomsmottagningar ges ökade resurser för att ge stöd till barn och unga vuxna som är nya i Sverige.
 • Fi ska verka för att svenskundervisning ska vara en rättighet så snart en asylansökan är gjord, att undervisningen blir mer flexibel och anpassas efter individen. I synnerhet bör det underlättas att kombinera studier i svenska med arbete.
 • Fi ska verka för att det skapas fler kontaktytor mellan nyanlända och etablerade på kommunnivå. Lokalsamhällets engagemang ska tillvaratas.

Ändå bryter Sverige gång på gång mot de mänskliga rättigheterna genom att deportera människor till länder där deras mänskliga rättigheter kränks. Den svenska asylprocessen lider av stora generella brister, som också förvärras av bristen på genusperspektiv. Liv sätts på spel för att Migrationsverket saknar insikt och förståelse för kvinnors, barns och hbtq-personers asylskäl. Feministiskt initiativ anser att människors säkerhet aldrig får sättas på spel. Staten och kommunerna har ett särskilt ansvar för ensamkommande barns rättigheter och möjligheter till skydd. Så länge Sverige saknar en rättssäker asylprocess kommer vi kräva en allmän flyktingamnesti, det vill säga stopp för alla utvisningar och uppehållstillstånd till alla papperslösa. Rätten till skydd mot förföljelse och grova kränkningar kan inte förhandlas bort med nationalistiska ekonomiska argument.

Begreppet särskilt ömmande omständigheter bör breddas, och inbegripa övergrepp mot kvinnor eller hbtq-personer som begåtts i samband med flykten eller under tiden som asylsökande eller papperslösa i Sverige. Hänsyn ska även tas till vistelsetid i Sverige, hälsotillstånd och personers praktiska möjligheter att få tillgång till vård i hemlandet, traumatiska upplevelser, barns anknytning, svår psykisk eller fysisk ohälsa, oförmåga att ta hand om sig själv, möjligheter att försörja sig vid ett återvändande, eller att personen saknar familj eller socialt nätverk i ett område där detta är nödvändigt. Allt detta ska bedömas som tillräckliga skäl för att anse att det råder ömmande omständigheter.

I brist på lagliga flyktvägar till Europa, tvingas flyktingar anlita människosmugglare för att fly krig i sitt hemland. Människosmuggling förknippas vanligtvis med kriminella organisationer som genererar stora ekonomiska vinster genom att ägna sig åt olaglig transport av människor över nationella gränser. I de fall då privatpersoner bistått med humanitär hjälp genom att skjutsa människor, utan vinstintresse, över nationella gränser, har svensk domstol dömt dessa privatpersoner för olaglig människosmuggling. Humanitär hjälp åt flyktingar är ett handlande som bör värnas istället för att fördömas och bestraffas med böter eller fängelsestraff.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.