Terrorism och europeiska avtal med USA

Fi ska verka mot integritetskränkande avtal för medborgare i Europa.

Fi ska verka mot integritetskränkande avtal för medborgare i Europa.

F! arbetar för att:

  • Föra en absolut rättssäkerhet och stopp för all godtycklighet inom all rättstillämpning inom EU. EU ska inte tillåta godtycklig behandling och utlämning av misstänkta till tredje land. Att lämna ut någon till tortyr och rättsvidrig behandling är inte förenligt med Unionens principer om mänskliga rättigheter.
  • Öka öppenheten och samverkan mellan Europaparlamentet och kommissionen.
  • Utveckla offentlighetsprincipen inom EU-organisationen.
  • Fi ska verka mot avtal som är integritetskränkande för medborgare i Europa.
  • Det först och främst är våra folkvalda i parlamentet som fattar beslut i frågor som berör säkerhet och integritet, där ansvar kan utkrävas och granskning utföras.
  • EU tydligt skyddar varje medborgares rätt till personlig integritet.
  • Europeiska domstolens domslut följs upp och implementeras av Ministerrådet.

Det är våra folkvalda som ska fatta besluten

Det klimat som växt fram internationellt efter attacken den 11 september 2001 har inneburit en allt hårdare fokusering på en förståelse av världen som ensidigt utropar vissa etniska grupper i internationella konflikter som terrorister. Detta sker på daglig basis och går igen i avtal som EU sluter med USA. Sedan juli 2007 finns PNR-avtal (Passenger Name Record) mellan USA och EU. Avtalet är ännu mer omfattande än tidigare avtal. Det har till syfte att bekämpa terrorism genom att förlänga tiden som USA har rätt att spara passageraruppgifter som namn och adress, utan sådant som etnicitet, religion och i vissa fall hälsotillstånd. Efter att denna överenskommelse gjorts sekretessbelades alla dokument rörande överenskommelsen. Sekretessen gäller i 10 år, längre än själva avtalet, vilket gör insyn omöjlig.

Utöver detta finns amerikansk lagtext i The Foreign Intellegence Act, FISA, som möjliggör avlyssning av telefon- och e-postkommunikation som går från eller genom USA. Den territoriella aspekten av detta är intressant, och oroväckande. Implikationerna för europeiska medborgare kan i praktiken bli kännbara, då mycket e-posttrafik går genom USA, och även viss telefontrafik.

Rättssäkerheten i EU är hotad genom att Europeiska domstolens domslut inte följs upp och implementeras av EU:s ministerråd.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.