Öppna gränserna

Integrera ett genusperspektiv för asyl- och migrationspolitiken inom EU.

Integrera ett genusperspektiv för asyl- och migrationspolitiken inom EU.

F! arbetar för att:

 • Sträva efter det långsiktiga målet att öppna EU:s gränser.
 • EU:s migrationspolitik på kort sikt inriktas på att rädda liv vid EU:s yttre gränser och att skapa säkra vägar till EU.
 • Asylrätten inom EU utvidgas så att könsrelaterad förföljelse och förföljelse på grund av sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck och liknande ska utgöra grund för asyl i EU:s medlemsländer.
 • De människor som söker sig till EU för att söka asyl får en värdig och rättssäker asylprocess där deras rättigheter sätts i första rummet och att de kan ansöka om asyl tillsammans med sina anhöriga.
 • De flyktingar och asylsökande som vistas i EU kan leva under värdiga förhållanden med tillgång till hälso- och sjukvård och utbildning och att deras mänskliga rättigheter inte blir kränkta. Ett barn ska aldrig behöva skiljas från sina föräldrar under asylprocessen.
 • EU inte ska sluta avtal med tredje land med syftet att stoppa flyktingar från att ta sig till EU:s yttre gränser. Fi ska motverka regler och omständigheter som får effekten av de hindrar människor från att söka asyl i EU:s medlemsländer, som flygbolagens transportörsansvar.
 • EU:s medlemsstater upphör med den inre gränskontrollen och istället erbjuder papperslösa människor rätt att vistas i EU.
 • EU:s asylpolitiska harmoniseringsprocess anammar FN:s riktlinjer för ”internationellt skydd – könsrelaterad förföljelse inom ramen för artikel 1A(2)” för att ge tjänstemän i alla EU:s medlemsländer bättre insikt om könsrelaterat våld och bättre möjlighet att avgöra det berättigade i kvinnors asylansökningar som grundar sig på könsrelaterat våld.
 • Revidera och förstärka rådets direktiv 2003/86/EC om rätt till familjeåterförening genom att inkludera bestämmelser som ger familjemedlemmar rätt till oberoende bostad och arbetstillstånd under en minimiperiod av 5 år. Denna rätt ska vara förnybar.
 • Stärka rätten till uppehållstillstånd för anhöriga till tredjelandsmedborgare. Vid en eventuell separation ska partner till EU-medborgare beviljas rätt att stanna.
 • Skapa riktlinjer och regelverk som behandlar situationen för människor som lever som papperslösa i EU, inklusive de som arbetar inom vård- och omsorgssektorn, för att garantera dem rättslig status.
 • Ett genusperspektiv integreras i EU:s politik och i åtgärder på området för asyl och migration.

Fler och säkra vägar in i EU

Så länge världen är präglad av orättvisor som krig, statligt förtryck, förföljelse, fattigdom, våld, sexuella övergrepp och rättslöshet kommer det att finnas människor som väljer att resa över gränser eller fly för att söka skydd och ett värdigare liv i ett annat land. Det gäller inom såväl som utanför EU. Varje människas har rätt att leva ett värdigt liv i trygghet. Alla medlemsländer har en skyldighet att erbjuda skydd och förutsättningar för ett värdigt liv till de människor som vill eller behöver det. Feministiskt initiativ har som ett långsiktigt mål att öppna gränserna till Europa.

Idag riskerar många människor livet när de försöker ta sig till EU. Mellan januari och november 2014 har 160 000 människor tagit sig till Europa över Medelhavet. Omkring 3 000 människor beräknas ha dött på medelhavet under samma period. Feministiskt initiativ anser att detta är en direkt följd av medlemsländernas restriktiva migrationspolitik, som i första hand handlar om att bevaka EU:s yttre gränser och inte om att rädda liv och erbjuda skydd. Under perioden 2007–2013 spenderade EU 2 miljarder euro på att stärka bevakningen av EU:s yttre gränser och endast 700 miljoner euro på att förbättra situationen för flyktingar och asylsökande som har tagit sig till EU.

Som ett led i arbetet med att öppna EU:s gränser ska Feministiskt initiativ verka för att EU och dess medlemsstater istället för att lägga resurser på att bevaka de yttre gränserna prioriterar att skapa flera och säkra vägar in i EU, och att rädda liv och att erbjuda skydd och trygghet till de människor som söker sig hit. Alla människor ska kunna söka asyl i EU:s medlemsländer på ett tryggt och säkert sätt inom ramen för en rättssäker asylprocess och de människor som vistas i EU som flyktingar och asylsökande ska kunna leva under värdiga förhållanden och utan att deras mänskliga rättigheter blir kränkta. Feministiskt initiativ ska verka för att medlemsländerna tar ett gemensamt och solidariskt ansvar för de människor som söker sig till EU för att söka skydd och förutsättningar för ett värdigt liv.

Feministiskt initiativ ska motverka att EU sluter avtal med länder utanför EU med syftet att hindra flyktingar från att nå EU:s yttre gränser. Dessa avtal med länder som ofta inte uppfyller grundläggande krav på mänskliga rättigheter och inte heller respekterar asylrätten, är ett illegitimt sätt för EU att undandra sig skyldigheten att erbjuda skydd till människor som söker sig till EU.

Feministiskt initiativ anser att EU:s medlemsstater ska upphöra med den inre gränskontrollen där papperslösa människor eftersöks, ofta på basis av etnisk profilering, med syftet att utvisas från EU. Medlemsländerna bör istället erbjuda papperslösa människor rätt att vistas i EU med tillgång till social trygghet, hälso- och sjukvård och möjlighet att bedriva studier och arbete.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.