Lönediskriminering

En europeisk kartläggning och handlingsplaner för att utrota lönediskriminering.

En europeisk kartläggning och handlingsplaner för att utrota lönediskriminering.

F! arbetar för att:

  • Åtgärder antas för att upphäva lönediskriminering på grund av kön och underlätta kvinnors, personer med funktionsnedsättning och minoriteters deltagande på arbetsmarknaden, särskilt i avseende på utbildning, återintegration och pensioner.
  • Åtgärder antas för att förbättra tillhandahållandet av vård- och omsorgstjänster överallt i EU.
  • Sysselsättningsåtgärder till stöd för kvinnor tar hänsyn till kvinnors skilda förutsättningar och livsvillkor och är anpassade för att stödja kvinnor som utsätts för flera former av diskriminering, kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor med utländsk bakgrund, kvinnor från etniska minoriteter, hbtq-personer, samt äldre eller yngre kvinnor, samt för diskriminerade män inom samma grupper.
  • Säkerställa könsmässig balans i system för livslångt lärande, yrkesutbildning och i annan utbildning.
  • Säkerställa könsmässig balans i tillgången till banklån och banktjänster för att kunna konkurrera på den internationella marknaden.
  • Föra en europeisk lönekartläggning och konkreta handfasta handlingsplaner för att komma tillrätta med lönediskrimineringen.
  • För vidta åtgärder för att komma tillrätta med diskrimineringen av människor med utomeuropeisk bakgrund på arbetsmarknaden.
  • En sysselsättningsstrategi införs med konkreta jämställdhetsmål inom alla områden.
  • Lagar och direktivet om lika lön för lika arbete ska efterlevas och sanktioner införas.

Trots att det finns EU-lagstiftning om lika lön för likvärdigt arbete tjänar kvinnor i genomsnitt 15 procent mindre än män i EU (skillnaden är upp till 33 procent i vissa länder). Denna skillnad har i stort sett inte ändrats trots EU:s direktiv om likabehandling i arbetslivet. För att komma till rätta med diskrimineringen av kvinnor, både inom och mellan branscher och yrkesgrupper, krävs kraftfulla åtgärder på alla nivåer inom unionen. En EU-strategi för sysselsättning måste innehålla särskilda och riktade jämställdhetsmål.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.