Frihet från våld och sexuell exploatering

Avkriminalisera prostituerade i hela EU.

Avkriminalisera prostituerade i hela EU.

F! arbetar för att:

  • Fi ska verka för ett förbud mot köp av sexuella tjänster samt kriminalisering av köparen enligt den modell som bland annat Sverige, Norge och Island har infört.
  • Varje medlemsland har en nationell lagstiftning mot köp av sexuella tjänster som även gäller sexköp i andra länder utan krav på dubbel straffbarhet.
  • Avkriminalisera prostituerade i hela EU.
  • EU främjar tillgången till skydd och stöd för våldsutsatta i medlemsländerna, att förövare lagförs och att rättssäkerheten stärks genom kunskapshöjning och förebyggande arbete.
  • Kommissionen ska uppmuntra medlemsländerna att upprätta handlingsplaner med möjlighet till ekonomiskt och socialt stöd som gör det möjligt att lämna prostitutionen.
  • Konsulat på medlemsländernas ambassader i ursprungsländer tillhandahåller information på landets språk om vilka myndigheter och organisationer som erbjuder hjälp om man skulle bli utnyttjad i landet.
  • De offer för människohandel som vill ska ha rätt att stanna i medlemslandet.
  • Allt arbete mot människohandel sker i samklang med arbete mot prostitution och att sambandet klargörs i alla sammanhang med stor tydlighet.
  • Kommissionen utför den sedan länge utlovade studien av nationella prostitutionslagstiftningars påverkan på den europeiska transnationella sexhandeln, samt att sambandet mellan prostitution och en restriktiv migrationspolitik klargörs.

Förgör idén om mäns rätt att konsumera och exploatera andras kroppar

Mäns våld mot kvinnor är Europas största säkerhetsproblem. Feministiskt initiativ vill se ett Europa fritt från trafficking och prostitution och därför måste arbetet mot alla former av våld intensifieras.

Bakgrunden till att människor hamnar i prostitution kan vara fattigdom, tvång och hot, missbruk eller som följd av en restriktiv migrationspolitik som tvingar människor till papperslöshet och brist på möjligheter till försörjning. Prostitution och människohandel för sexuella ändamål är en form av våld och ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Definitionen av vad människohandel är fastslås i Palermoprotokollet. Människohandel innebär rekrytering, transportering, mottagande av vuxna eller barn (under 18 år) som genom våld, hot om våld, bortförande, bedrägeri, utnyttjande av människor i en utsatt position eller missbruk av befogenheter, syftar till att exploatera någon. Vad gäller barn behöver inte våld eller hot om våld finnas med i bilden för att det ska vara ett fall av människohandel. Värt att notera här är också att handeln inte behöver vara transnationell utan kan även innebära handel inom en nation, mellan regioner eller städer.

Arbetet för att minska människohandel och prostitution måste fokusera på att förändra en restriktiv migrationspolitik och diskriminerande och otrygga arbetsvillkor som gör att kvinnor utan papper inte har några eller väldigt få möjligheter att arbeta och försörja sig. Arbetet måste också inriktas på att minska efterfrågan och att kraftfullt avvisa idén om mäns rätt att konsumera och exploatera kvinnors, transpersoners, barns och andra mäns kroppar.

Papperslösa kvinnor i EU är inte bara på flykt från förföljelse, hot, övergrepp, fattigdom, tortyr eller krig i länderna de flytt ifrån, utan befinner sig även i en ständigt otrygg situation på grund av sin papperslösa status i Europa. Den som är papperslös lever utan möjlighet till skydd eller rättssäkerhet om den skulle bli utsatt för brott. Den som blir utsatt för hot, rån, trakasserier, misshandel eller övergrepp har väldigt liten möjlighet att få skydd och att få sina rättigheter tillgodosedda. Att anmäla ett övergrepp är omöjligt eftersom polisen utgör ett hot om avvisning. Det innebar även en situation där myndighetspersoner som polisen kan vara den part som begår brott. Likaså kan det vara arbetsgivare, bostadsuthyrare, anförvanter eller andra som känner till situationen och som misshandlar, hotar, utnyttjar ekonomiskt eller sexuellt med vetskapen om att det inte kan polisanmälas. Rätten till skydd mot sexuella övergrepp och andra former av könsrelaterat våld ska, enligt FN:s kvinnokonvention, tillkomma alla utan diskriminering. Rätten till skydd mot till sexuella övergrepp och misshandel kan även anses utgöra tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och ska således tillkomma alla utan diskriminering, enligt artikel 3 i Europakonventionen och artikel 7 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter.

Sedan 2011 finns ett EU-direktiv mot trafficking som sätter en gemensam standard för åtal mot och lagföring av brottslingar och skydd för brottsoffer. Kommissionen har också antagit en EU-strategi för att utrota trafficking som gäller till och med år 2016. Feministiskt initiativ anser att en sådan strategi aldrig kan fungera så länge vägarna in i Europa förblir stängda. Om kommissionen på allvar vill bekämpa trafficking måste den i framtiden lägga förslag som underlättar inresa i EU.

I de flesta EU-länder är det lagligt att köpa sexuella tjänster. Det är oacceptabelt och det strider mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.