EUROPA2020

Hållbar utveckling ska räkna in ekologisk och social utveckling.

Hållbar utveckling ska räkna in ekologisk och social utveckling.

F! arbetar för att:

  • Strategier gällande hållbar utveckling inte bara fokuserar på ekonomisk utveckling utan även verkar för en ekologisk samt social utveckling.
  • Ett jämställt tillgänglighets- och icke-diskrimineringsperspektiv genomsyrar strategierna, för att öka delaktighet och inkludering i samhället oavsett individers bakgrund och förmåga.
  • Bibehålla och stärka arbetarrätten, säkerställa att trygga anställningar (det vill säga tillsvidareanställningar) baserade på heltid ska vara regel inom hela arbetsmarknaden.
  • Individers mänskliga rättigheter tillgodoses och garantera individers trygghet oavhängigt individens situation på arbetsmarknaden.

Tillsätt arbetsmarknadsåtgärder minska det sociala utanförskapet

Till följd av den finansiella och ekonomiska krisen som startade 2008, lanserades en ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi, EUROPA2020 (EU2020). Strategins syfte är att stärka ekonomin, skapa ökad tillväxt och fler jobb, och till år 2020 ta EU ur den ekonomiska krisen. EU2020 ersatte 2011 den tidigare Lissabonstrategin. De prioriterade områdena i strategin är utbildning, sysselsättning, forskning, grön tillväxt och fattigdomsbekämpning. De sociala utmaningar som medlemsländerna och EU står inför gällande den bristande jämställdheten, ökad rasism och främlingsfientlighet, samt exkluderingen av personer med funktionsnedsättning, nämns endast blygsamt i strategin. Det saknas politiska strategier för att tackla problemen.

Eftersom en del av de mål som identifieras av EU2020-strategin faller utanför gemenskapslagstiftningen, får varje medlemsstat själv välja hur den nationella politiken ska utformas för att målen ska uppfyllas. Det har inneburit att särskilt de miljömässiga och sociala aspekterna av strategin har försvunnit ur fokus i många länder.

EU2020-strategin fokuserar till stor del på arbetsmarknadsreformer och eftersträvar en
arbetsmarknad som kännetecknas av Flexicurity. Begreppet Flexicurity bygger på en
sammankoppling mellan flexibilitet och trygghet (security) där arbetsgivare genom
arbetsmarknadsflexibilitet lättare ska kunna anställa och säga upp, medan de
arbetssökande/arbetslösa ska ges trygghet genom arbetslösersättning och där de snabbt ska kunna återgå i arbete. Forskning visar dock att Flexicurity urholkar arbetsrätten, då modellen försämrar arbetsmiljön, ger upphov till allt fler otrygga anställningar samt försvagar fackets position på arbetsmarknaden.

Även de svenska nationella målen sätter arbetsmarknaden i fokus och strävar efter att bland annat minska det sociala utanförskapet genom arbetsmarknadsåtgärder och ökad sysselsättningsgrad. Problemet med den utgångspunkten är att mänskliga rättigheter och människors trygghet i samhället blir i högsta grad beroende av människors situation på arbetsmarknaden och deras förmåga att producera.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.