En feministisk miljö- och klimatpolitik

EU:s energisystem ska vara 100 procent förnybart senast år 2050.

EU:s energisystem ska vara 100 procent förnybart senast år 2050.

F! arbetar för att:

 • EU skärper sitt klimatmål för år 2020 till minst 30 procents reduktion av växthusgaser jämfört med år 1990.
 • EU skärper sina klimatmål till år 2030 till minst 55 procents minskning av utsläpp av växthusgaser jämfört med år 1990, 45 procent förnybar energiproduktion och 40 procent energieffektivisering.
 • EU driver på i de internationella klimatförhandlingarna för att de globala växthusgasutsläppen ska vara noll senast år 2050.
 • Fi ska i EU verka för reformer i handeln med utsläppsrätter, ETS, så att priset på utsläppsrätter höjs. En viktig reform är att alla utsläppsrätter ska auktioneras ut och att överskottet tas bort.
 • Fi ska verka inom EU för att Green Climate Fund styrs i huvudsak av de berörda länderna.
 • Fi ska verka inom EU för att marginaliserade gruppers situation vid naturkatastrofer uppmärksammas och att dessa görs till aktörer i återbyggandet av samhället efter en naturkatastrof.
 • Fi ska verka inom EU för ett ökat stöd till forskning om klimatanpassning och att underlätta för länder och regioner att samarbeta för en anpassning till ett förändrat klimat.
 • EU:s energisystem är 100 procent förnybart senast år 2050.
 • EU motverkar allt statsstöd till kärnkraft och fossila energikällor.
 • Utbyggnaden av elnät mellan länder ökar, med fokus på smarta elnät.
 • Tågnätet inom EU samordnas så att det blir lättare och billigare att åka tåg än att flyga eller åka bil inom Europa.
 • EU ska vara en förebild för att utveckla fler verktyg för en omställning till ekologisk jordbruksproduktion.
 • EU begränsar användningen av plast.
 • Säkra matsuveränitet och biologisk mångfald, såväl nationellt som globalt.
 • Skapa en hållbar fiskepolitik med restriktivare fiskekvoter och fler skyddade områden.
 • Fi ska inom EU verka för att reducera det svinn som uppkommer inom hela livsmedelskedjan, genom riktade åtgärder för att stödja jordbruket att minska sitt produktionssvinn.
 • Minska animalieproduktion inom EU.
 • Förbjuda användandet av genmodifierade organismer inom livsmedelsproduktion i EU.
 • Inga fler GMO-grödor godkänns inom EU.
 • Fi ska inom EU verka för en tuffare kemikalielagstiftning.

Förbättrad djurhållning ger bättre klimat

Feministiskt initiativ har en vision om ett hållbart energisystem byggt på förnybara resurser och ett minimalt utsläpp av växthusgaser. Det är ett system där resurser fördelas rättvist mellan människor och i solidaritet med framtida generationer. Vi behöver ställa om och ifrågasätta idén om ständig tillväxt och ökad konsumtion. Unionen måste rikta resurser till satsningar på förnybar energi, ett samordnat tågnät samt att avskaffa kärnkraften och användningen av fossila bränslen. Feministiskt initiativ vill verka för ett hållbart jordbruk i vilket djurskyddsfrågor värnas och utvecklas. Det finns ett klart samband mellan bättre djurhållning och bättre klimat.

En stor del av Sveriges lagar stiftas i EU och det gäller i särskilt hög grad inom miljö- och klimatområdet. En ambitiös miljöpolitik i Bryssel krävs för att åstadkomma en ambitiös miljöpolitik i Sverige. EU förhandlar för sina medlemsstater inom FN:s klimatförhandlingar och historiskt sett har det varit avgörande för att få de globala klimatavtalen på plats. EU är ett viktigt forum för att hantera de miljöfrågor som inte känner några gränser, med den globala uppvärmningen som det mest tydliga exemplet. Klimatpolitiken ska bygga på såväl en global solidaritet som på en jämställd och rättvis fördelningspolitik mellan EU-länderna. Feministiskt initiativ anser därför att det är ytterst viktigt att Sverige tar sitt ansvar att driva en tydlig och ambitiös miljöpolitik i EU.

Ett enskilt land ska aldrig hindras från att gå längre i sina miljöambitioner än vad som kan enas om inom EU. EU:s miljöpolitik bör ses som en lägstanivå som länder måste uppfylla.

EU måste rikta resurser till satsningar på förnybar energi, avskaffande av kärnkraften såväl som användningen av fossila bränslen. EU ska underlätta för sina medlemsländer att samarbeta i frågor som bidrar till hållbar utveckling, exempelvis genom att skapa ett samordnat tågnät eller underlätta för utbyggnad av elnät mellan länder. EU måste styras om för att främja ett etiskt och hållbart jordbruk, skogsbruk och fiskenäring.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.