Likabehandling

För att skapa ett jämlikt arbetsliv måste krafttag riktas mot de som diskriminerar.

För att skapa ett jämlikt arbetsliv måste krafttag riktas mot de som diskriminerar.

F! arbetar för att:

  • Alla offentliga upphandlingar ska innehålla en antidiskrimineringsklausul
  • Diskrimineringsombudsmannen tillsammans med arbetsmarknadens parter upprättar en uppförandekod
  • Kvalifikationskrav vid rekrytering till den offentliga sektorn måste vara tydligt utformade för att motverka diskriminering.
  • Asylsökande ska ges tidsbegränsat arbetstillstånd.
  • Arbetsgivares skyldigheter att vidta aktiva åtgärder för att främja jämställdhet och annan likabehandling ska utökas.
  • Tillsynen av jämställdhetslagen och annan diskrimineringslagstiftning ska skärpas.
  • Införa möjligheten till positiv särbehandling i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning samt för rasifierade personer.
  • Diskrimineringslagen ställer krav på att alla arbetsförmedlare och arbetsgivare ska informera om lagarna mot diskriminering
  • Diskrimineringsombudsmannens sanktionsmöjligheter gentemot företag ska utvecklas och ökas.
  • Organisationer i det civila samhället som förebygger och motverkar diskriminering ska få flerårig finansiering.

Makt över sitt arbetsliv

Feministiskt initiativ strävar efter ett samhälle där människor känner sig fria och har makt att påverka sina egna liv och sina arbetsplatser. Så ser samhället inte ut idag. Könsmaktsordningen, rasism, otillgänglighet och andra maktstrukturer skapar förhållanden som leder till att människor diskrimineras i arbetslivet. Kvinnor drabbas ofta av otrygga anställningar, brist på inflytande och löper störst risk att utsättas för våld och hot. Mannen som norm” för den förvärvsarbetande människan skapar förhållanden som leder till att kvinnor diskrimineras.

Att bli rasifierad

Det finns också en rasifierad arbetsdelning där människor som tillskrivs utländsk bakgrund på grund av mörkare hudfärg, muslimsk tro eller för att de talar bruten svenska får jobb inom lågbetalda och slitsamma arbeten med dålig arbetsmiljö. Det sker dagligen en positiv särbehandling av människor som betraktas som svenskar för att de är vita, det vill säga har tillräckligt ljus hud- och hårfärg, talar svenska utan brytning och så vidare.

Trång rekrytering

Människor med psykisk och fysisk funktionsnedsättning diskrimineras både genom aktiv uteslutning i rekryteringsprocesser och genom otillgänglighet på arbetsplatser. De drabbas ofta av otrygga anställningar, brist på utvecklingsmöjligheter och brist på inflytande över arbetsförhållanden. Trots forskning som visar på en omfattande diskriminering på arbetsmarknaden har antalet fällande domar varit ytterst få. Detta visar att diskrimineringslagstiftningen i sig inte är tillräcklig för att åtgärda det stora problemet. För att skapa ett jämlikt arbetsliv måste krafttag riktas mot de som diskriminerar.

Fördjupning

Ladda ner ”Likabehandling”

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.