Jämställda löner

Uppvärdera kvinnors arbete

Uppvärdera kvinnors arbete

F! arbetar för att:

  • Medlingsinstitutets uppdrag ändras så att jämställda löner prioriteras före institutets andra uppdrag.
  • hela arbetsgivarkollektivet tillsammans med staten finansierar en jämställdhetsfond som betalar ut ett jämställdhetsbidrag till arbetsgivare som höjer löner i kvinnokodade branscher.
  • principen om ”lika lön för likvärdigt arbete” ska gälla. För detta krävs en nationell arbetsvärdering som förmår jämföra arbetsuppgifter över gränserna för olika sektorer.
  • höja lönerna inom kvinnokodade sektorer. För att starta processen krävs en ”lönekorrigering” med utgångspunkt från en nationell arbetsvärdering.

Mannen som norm för den förvärvsarbetande människan skapar förhållanden som leder till att kvinnor diskrimineras. Detta har ett tydligt uttryck när det kommer till löner.

Feministiskt initiativ anser att den nuvarande utformningen av den svenska lönebildningen behöver utmanas. Vi menar att den nuvarande strukturen upprätthåller könsorättvisor och inte ensamt kan lösa problematiken med ojämställda löner. Med industrin som märke skapas en arbetsmarknad där den kvinnokodade sektorn alltid är ”nästan” lika mycket värd som den manskodade sektorn.

Vi menar att det behövs insatser som uppvärderar kvinnors arbete, där hela arbetsgivarkollektivet ska vara med och dela på kostnaden. Detta ska göras genom införandet av en jämställdhetsfond och att Medlingsinstitutets uppdrag utökas till att även omfatta jämställda löner.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.