Familj, föräldraskap och barn

Feministisk politik utgår från att föräldrar kan kombinera föräldraskap och arbete på ett harmoniskt sätt.

Feministisk politik utgår från att föräldrar kan kombinera föräldraskap och arbete på ett harmoniskt sätt.

F! arbetar för att:

  • Föräldraförsäkringen ska reformeras. Inför individualiserad föräldraförsäkring.
  • Ändra föräldrabalken så att den utgår ifrån barnets rätt till omsorg snarare än från föräldrarnas rätt till ”sina” barn.
  • Ensamstående föräldrars situation måste förbättras. Höj underhållsbidraget rejält.
  • Sverige ska aktivt driva homosexuellas och ensamståendes rätt till adoption på lika villkor som andra familjeformer i det internationella adoptionsrådet.
  • Försörjningsstödet ska ses över ur ett genusperspektiv och att större hänsyn tas till barnens situation.
  • Vi ska verka för en förbättrad kunskap om rätten och skyldigheten till underhåll.
  • Äktenskapsbalken och sambolagen ersätts av en ny samlevnadsbalk där två eller flera personer som lever ihop och kan antas ha gemensam ekonomi och gemensamt ägande ska kunna ingå samlevnad.
  • Förbjud mot tvångsäktenskap och verka för förbättrad bevisföring i misstänkta fall.
  • Vårdnadsbidraget ska avskaffas.
  • Barnbidraget delas lika mellan vårdnadshavarna.

Oavsett familjekonstellation, ska barnen vara i fokus

Ett välfärdssamhälle förutsätter att samhällets insatser fokuseras på barnen och deras bästa, oavsett hur familjekonstellationen ser ut med en, två eller flera försörjare. Att utgå från barnets perspektiv istället för familjens, där de vuxnas behov inte alltid överensstämmer med barnens, öppnar för nya lösningar som stärker barnens position i samhället. Feministisk politik utgår från att föräldrar kan kombinera föräldraskap och arbete på ett harmoniskt sätt.

Näringen i en relation stavas närvaro

Feministiskt initiativ anser att en generell arbetstidsförkortning kommer att ge föräldrar och barn möjlighet till mer gemensam tid och en mindre stressad vardag med en jämnare fördelning av föräldraansvar och obetalt arbete. Mer resurser bör även satsas på att öka tillgången till gemensamma lösningar för hushållstjänster i form av servicecentraler för tvätt, reparationer, gemensamma fritidsaktiviteter för barn, etc. där alla får samma tillgång till subventionerade tjänster.

Det är klart vi ska dela på ansvaret!

Även om dagens föräldraförsäkring i teorin är individuell och möjlig att dela, ser verkligheten helt annorlunda ut. 83% av all föräldraledighet tas ut av mammorna. Invanda mönster och förlegade attityder dikterar villkoren och det så kallade fria valet är i själva verket ofta en illusion. Feministiskt initiativ anser därför att en individualiserad föräldraförsäkring måste införas.

Föräldraskapet är inte bara mamma & pappa

Den nuvarande lagstiftningens heteronormativa syn på föräldraskapet behöver ändras och bli öppen för föräldraskap bortom kärnfamiljen. Väldigt många familjer i dagens samhälle faller utanför den normen, på ena eller andra viset. Ensamstående föräldrar, ombildade familjer och regnbågsfamiljer är några exempel. Feministiskt initiativ vill skapa ett samhälle som uppvärderar och ligger till rätta för mångfald i levnadssätt, både kulturellt och strukturellt. Detta innebär bland annat att det ska vara möjligt att leva ekonomiskt bra som ensamstående förälder eller pensionär, att hbtq-familjer inte diskrimineras och att fler än två personer kan erkännas som vårdnadshavare för ett barn.

Inför ”samlevnadsbalken”

Feministiskt initiativ vill att den lagstiftning som reglerar den juridiska och ekonomiska sidan av samlevnad förnyas. Äktenskapsbalken och sambolagen bör ersättas med en ny, gemensam samlevnadsbalk, som täcker alla samlevnadsformer. De personer, två eller flera, som har ett gemensamt boende, gemensam ekonomi och olika former av gemensamt ägande ska, om de så önskar, kunna ingå juridisk/ekonomisk samlevnad. De får då samma lagliga stöd som äktenskapsbalken ger idag. Den ekonomiska och juridiska sidan av samlevnaden bör dessutom frikopplas från religiösa ceremonier.

Fördjupning

Ladda ner ”Familj, föräldraskap och barn”

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.