En enhetlig och samlad social försäkring

Dags för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten att samordnas under samma tak.

Dags för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten att samordnas under samma tak.

F! arbetar för att:

  • en samlad socialförsäkring, med enhetliga regler och fokus på individens väg mot arbetsliv och ekonomisk självständighet. Som ett första steg sker en samordning av verksamheterna inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Med utgångspunkt i varje människas behov av stöd och utveckling samordnas olika specialkompetenser i resursteam. Ersättningen kopplas till inkomstbortfall och ligger på samma nivå för alla försäkringar. Taket läggs i nivå med föräldraförsäkringen. För dem med låg eller ingen inkomst ersätts försörjningsstöd med en miniminivå. Verksamheten ska samlas i en myndighet och genomsyras av ett intersektionellt perspektiv med tydlig analys och implementering av bland annat genus-, hbtq-, funktionalitetsperspektiv och antirasistiskt perspektiv.

Ett övergripande politiskt mål är ekonomisk självständighet för alla. Under livets olika skeden kan det finnas perioder när det inte är möjligt och därför har vi i solidaritet skapat ett socialförsäkringssystem. En del av den skatt vi betalar är en försäkringspremie för att vi, eller våra medmänniskor, ska kunna få stöd av samhället när behov finns – exempelvis vid sjukdom, arbetslöshet eller föräldraledighet. Om inte socialförsäkringen är tillämplig garanterar socialtjänstlagen skälig levnadsnivå för alla.

Systemet skapar oro i stället för trygghet

Det som ska vara en trygghet, dagens socialförsäkringssystem, är dock ofta istället en källa till stor oro för många människor. Socialförsäkringarna förvaltas av olika myndigheter och underavdelningar som istället för att underlätta för sökande i behov, har komplicerade regelverk som försätter många i ännu större oro. Människor bollas mellan olika myndigheter och stora krav ställs på individen att bevisa sitt behov genom att förse myndigheten med korrekt ifyllda blanketter och bifogade intyg, något som kan vara ogörligt för en människa i svårigheter.

Ekonomisk självständighet

För att kunna behålla ett tydligt sikte på målet om en återgång till ekonomisk självständighet vill Feministiskt initiativ slå samman de olika formerna av socialförsäkringar med koppling till inkomstbortfall. För dem med låg inkomst behöver socialförsäkringen kompletteras med en miniminivå som garanterar individen en ekonomisk grundtrygghet.

Följ individen hela vägen fram till målet

Feministiskt initiativ vill se en enhetlig och samlad socialförsäkring med gemensamma regler och fokus inriktat på individens väg till ekonomisk självständighet. För detta krävs att nödvändiga kompetenser samlas under ett och samma tak och att berörda områden sammankopplas inom en myndighet. Att samla försäkringarna får inte ses som en fråga om i första hand administrativa vinster. Tvärtom handlar det om att stärka arbetet genom att samordna specialkompetenser i resursteam. Teamen är flexibla och sätts samman med utgångspunkt i varje människas behov av stöd och utveckling. På så sätt skapas en helhet och möjligheter att följa individen hela vägen fram till målet.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.