Arbetsvillkor

Otrygga anställningar och ofrivillig deltid drabbar i högre utsträckning kvinnor

Otrygga anställningar och ofrivillig deltid drabbar i högre utsträckning kvinnor

F! arbetar för att:

 • tillsvidareanställningar på heltid ska vara norm på arbetsmarknaden.
 • begränsa utnyttjandet av olika tidsbegränsade anställningar och deltidsanställningar samt att behovsanställningar upphör.
 • “Allmän visstid” i Lagen om anställningsskydd (LAS) ska tas bort.
 • EU:s tjänstedirektiv inte får innebära några inskränkningar i föreningsfriheten, den fria förhandlingsrätten, rätten att teckna kollektivavtal och rätten att vidta stridsåtgärder.
 • kollektivavtal ska vara ett krav i offentliga upphandlingar.
 • en lag som gör företag ansvariga för hur underleverantörers personal behandlas.
 • tidigare tillsvidare- och visstidsanställda ska ha företrädesrätt framför bemanningsföretag.
 • skärpa lagstiftningen vid inhyrning från bemanningsföretag. Vi vill omöjliggöra inhyrning av personal för att täcka permanenta personalbehov.
 • reglerna för tidsbegränsad anställning ses över. Arbetsgivare med behov av extra personal ska åläggas att inrätta resurspooler med tillsvidareanställd personal för att möta behoven. Begränsning av möjligheten att rekrytera vikarier för korta inhopp knyts på så sätt till verksamhetens möjlighet att förutse behov av extrapersonal.
 • arbetsmarknadens parter tar ett större ansvar för att driva frågor om människors lika värde i arbetslivet.
 • alla arbetstagare i Sverige ska ha samma rättigheter och villkor oavsett medborgarskap.
 • asylsökande ska ges arbetstillstånd. I samband med detta ska grundläggande information om rättigheter vid anställning och uppsägning ges.
 • karensdagen vid sjukdom tas bort.

Tidsbegränsade och osäkra anställningar blir allt vanligare. Osäkra arbetsvillkor skapar en sämre arbetsmiljö och lämnar öppet för utnyttjande av personer på arbetsmarknaden. Samtidigt har vår gemensamma välfärd genom åren utsatts för stora påfrestningar. Försämrade arbetsvillkor och slimmade verksamheter gör att allt färre måste arbeta för allt fler.

Rätt att känna sig trygg med sin anställning

Otrygga anställningar och ofrivillig deltid drabbar i högre utsträckning kvinnor, i synnerhet kvinnor som faller utanför vithetsnormen. Ofrivillig deltid påverkar både den aktuella ekonomiska situationen och i förlängningen även pensionen. Ofrivillig deltid är något som påverkar ekonomin genom hela livet. Feministiskt initiativ menar att tillsvidareanställningar på heltid bör vara norm på arbetsmarknaden. Alla ska ha rätt att känna sig trygga med sin anställning.

Arbetsgivare kan inte ha makten över människors legala status

Med de nya lagarna om tillfälliga uppehållstillstånd skapas orimliga villkor för asylsökande på svensk arbetsmarknad. Vi vill inte se en arbetsmarknad där arbetsgivare får makten över människors legala status i Sverige. Det är något vi menar undergräver den svenska modellen.

Karensdagen måste bort

Sverige har idag en karensdag för varje tillfälle en anställd blir sjuk. Detta drabbar främst de som har återkommande sjukdomstillfällen, som vid migrän eller endometrios. Karensdagen slår även hårt mot de som arbetar på skift och schema samt särskilda yrkesgrupper inom förskola, vård och omsorg. Studier visar att karensdagen riskerar att leda till ökad ohälsa och fler sjuktal.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.