Arbetsmiljö

Psykisk ohälsa är den vanligaste diagnosen vid sjukskrivningar

Psykisk ohälsa är den vanligaste diagnosen vid sjukskrivningar

F! arbetar för att:

 • en ökad satsning på åtgärder som förbättrar arbetsmiljön inom kvinnokodade arbetsområden.
 • genusperspektiv ska integreras i allt arbetsmiljöarbete. Bland annat i utformning av verktyg, skyddsutrustning och arbetsstationer.
 • arbetsmiljöstatistiken använder sig av beräkningsgrunder som möjliggör intersektionella analyser av arbetsmiljöarbetet.
 • det finns en nationell handlingsplan för att förebygga och minska sjukskrivningarna. Handlingsplanen ska även ha som mål att öka hälsan i arbetslivet samt stärka satsningarna på att förebygga de allvarligaste folkhälsoproblemen.
 • det finns en nationell handlingsplan för att förebygga och minska psykisk ohälsa i arbetslivet.
 • det utarbetas ett nationellt handlingsprogram i syfte att förebygga och undvika självmord i arbetslivet.
 • Försäkringskassans personal, som har hand om arbetsskador, ska utbildas i arbetsmiljöproblematik ur ett intersektionellt perspektiv.
 • att arbetsmiljölagen skrivs med könsneutrala pronomen.
 • nolltolerans mot dödsolyckor i arbetslivet råder.
 • nolltolerans mot hot och våld i arbetslivet råder.
 • att en särskild satsning på moderna lyfthjälpmedel och annan teknisk utrustning som kan avlasta den anställda i vården, särskilt sådan utrustning som också kan användas i hemmiljö

Osäkra anställningar ökar risken för psykisk ohälsa, som är den vanligaste diagnosen vid sjukskrivningar inom offentlig sektor. Feministiskt initiativ vill stärka arbetet för att minska ohälsotalen. Psykisk ohälsa måste beaktas i lika stor utsträckning som fysisk ohälsa.

Ser vi till helheten på den segregerade arbetsmarknaden värderas vissa arbeten lägre. Det får till följd att de stora arbetsmiljöriskerna inom dessa yrken inte synliggörs och därför inte heller åtgärdas. Exempelvis bidrar den könssegregerade arbetsmarknaden i allra högsta grad till att kvinnor löper större risk att drabbas av sjukskrivningar.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.