Arbetslöshet

Koppla det minskade utbudet av lönearbete till en generell arbetstidsförkortning

Koppla det minskade utbudet av lönearbete till en generell arbetstidsförkortning

F! arbetar för att:

 • kostnaderna för arbetslösheten omvandlas till tillsvidareanställningar på heltid genom att bland annat koppla arbetslöshetsproblematiken till en generell arbetstidsförkortning.
 • arbetssökande får utbildning i sina rättigheter på arbetsmarknaden och kunskap om vart de vänder sig vid diskriminering eller annan felaktig behandling.
 • nyanlända och asylsökande som behöver kompletterande utbildning för att möjliggöra ett arbete ska erbjudas detta.
 • arbetssökande som saknar kunskaper i svenska får möjlighet att öka sina språkkunskaper samtidigt som de söker arbete.
 • validering av nyanländas yrkeskunskaper förenklas genom att personer ges möjlighet till kombinerad praktik och utbildning.
 • Arbetsförmedlingen återfår ansvaret för de aktiva insatserna för samtliga arbetslösa, även de unga.
 • Arbetsförmedlingen skiljs från sin kontrollerande funktion och riktar in sin verksamhet på att stärka individer genom matchning och därmed öka sysselsättningsgraden.
 • arbetslöshetsförsäkringens regelverk förändras så att kvalifikationstiden blir kortare.
 • arbetslöshetsersättningen ska vara oförändrad under hela arbetslösheten.
 • staten inrättar ett arbetslöshetsunderstöd som riktar sig till unga och kan utbetalas under kvalifikationstiden till arbetslöshetsförsäkringen.
 • Arbetsförmedlingen inkluderar deltidsarbetslöshet i arbetslöshetsstatistiken.
 • slopandet av de 45 karensdagarna för a-kasseersättning vid uppsägning på egen begäran. Det ska vara möjligt att lämna ett arbete en far illa av.
 • a-kassans regler även ska anpassas till projektanställda och visstidsanställda.
 • förenkla regelverket för att starta eget, samt att förlänga Starta eget-bidraget från sex månader till ett år.
 • arbetslöshetsförsäkringen ska vara icke-diskriminerande. Arbetslöshetsförsäkringen bör ses över utifrån ett intersektionellt perspektiv.
 • ansvaret för aktiva insatser och omställning återförs till arbetsförmedlingen.
 • utbudet av, och antal platser i, arbetsmarknadsutbildning ökar väsentligt och omfattar både manligt och kvinnligt kodade yrken.
 • se över studenters villkor i arbetslöshetsförsäkringen. Det måste finnas ett skydd ifall en student blir arbetslös under studieuppehåll eller direkt efter avslutade studier.
 • Arbetsförmedlingens icke-diskriminerande perspektiv förstärks genom kontinuerlig fortbildning.

Feministiskt initiativ anser att det är både självklart och nödvändigt att koppla det minskade utbudet av lönearbete till en generell arbetstidsförkortning. Arbetslöshet har blivit en marknad som omsätter gigantiska summor på administration, privata förmedlingar och coacher, som bjuds in för att upprätthålla arbetslinjen. Genom att omvandla medlen till ordinarie arbeten skapas förutsättningar för arbetstidsförkortning så att fler personer kan vara en del av arbetsmarknaden.

Arbetslöshetssiffrorna ger tydliga exempel på diskriminering

Arbetslöshetssiffrorna ger tydliga exempel på den diskriminering som sker på arbetsmarknaden, exempelvis är arbetslösheten större bland utrikes födda och personer med funktionsnedsättning än vad det är för inrikes födda och personer med funktionalitet enligt normen.

För att diskriminering ska uppmärksammas och motverkas bör arbetssökande få utbildning i sina rättigheter på arbetsmarknaden, såväl som om sina skyldigheter. Arbetsförmedlingen ska skiljas från sin kontrollerande funktion och flytta fokus till att stärka de arbetssökande och arbeta för en bättre matchning på arbetsmarknaden. Vi vill även se över arbetslöshetsförsäkringen utifrån ett intersektionellt perspektiv. Ofrivillig deltid och osäkra anställningar ska inte vara en orsak till fattigdom.

Vanligare med deltidsanställningar inom kvinnodominerade yrken

Ser vi till hur anställningsvillkor ser ut så är det vanligare med deltidsanställningar inom kvinnodominerade yrken än inom yrken som män traditionellt sett utför. Tre av tio kvinnor arbetar deltid jämfört med endast en av tio män. De största orsakerna till deltidsarbete är att det saknas lämpligt heltidsarbete och att kvinnor mer eller mindre tvingas gå ner i arbetstid för att ta hand om det obetalda arbetet. De som drabbas mest av deltidsbegränsningen är kvinnor, unga och personer födda utanför Norden som i högre grad erbjuds osäkra och otrygga anställningar.

 1. Fi ska verka för att kostnaderna för arbetslösheten omvandlas till tillsvidareanställningar på heltid genom att bland annat koppla arbetslöshetsproblematiken till en generell arbetstidsförkortning.
 2. Fi ska verka för att arbetssökande får utbildning i sina rättigheter på arbetsmarknaden och kunskap om vart de vänder sig vid diskriminering eller annan felaktig behandling.
 3. Fi ska verka för att nyanlända och asylsökande som behöver kompletterande utbildning för att möjliggöra ett arbete ska erbjudas detta.
 4. Fi ska verka för att arbetssökande som saknar kunskaper i svenska får möjlighet att öka sina språkkunskaper samtidigt som de söker arbete.
 5. Fi ska verka för att validering av nyanländas yrkeskunskaper förenklas genom att personer ges möjlighet till kombinerad praktik och utbildning.
 6. Fi ska verka för att arbetsförmedlingen återfår ansvaret för de aktiva insatserna för samtliga arbetslösa, även de unga.
 7. Fi ska verka för att Arbetsförmedlingen skiljs från sin kontrollerande funktion och riktar in sin verksamhet på att stärka individer genom matchning och därmed öka sysselsättningsgraden.
 8. Fi ska verka för att arbetslöshetsförsäkringens regelverk förändras så att kvalifikationstiden blir kortare.
 9. Fi ska verka för att arbetslöshetsersättningen ska vara oförändrad under hela arbetslösheten.
 10. Fi ska verka för att staten inrättar ett arbetslöshetsunderstöd som riktar sig till unga och kan utbetalas under kvalifikationstiden till arbetslöshetsförsäkringen.
 11. Fi ska verka för Arbetsförmedlingen inkluderar deltidsarbetslöshet i arbetslöshetsstatistiken.
 12. Fi ska verka för slopandet av de 45 karensdagarna för a-kasseersättning vid uppsägning på egen begäran. Det ska vara möjligt att lämna ett arbete en far illa av.
 13. Fi ska verka för att a-kassans regler även ska anpassas till projektanställda och visstidsanställda.
 14. Fi ska verka för att förenkla regelverket för att starta eget, samt att förlänga Starta eget-bidraget från sex månader till ett år.
 15. Fi ska verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska vara icke-diskriminerande. Arbetslöshetsförsäkringen bör ses över utifrån ett intersektionellt perspektiv.
 16. Fi ska verka för att ansvaret för aktiva insatser och omställning återförs till arbetsförmedlingen.
 17. Fi ska verka för att utbudet av, och antal platser i, arbetsmarknadsutbildning ökar väsentligt och omfattar både manligt och kvinnligt kodade yrken.
 18. Fi ska verka för att se över studenters villkor i arbetslöshetsförsäkringen. Det måste finnas ett skydd ifall en student blir arbetslös under studieuppehåll eller direkt efter avslutade studier.
 19. Fi ska verka för att Arbetsförmedlingens icke-diskriminerande perspektiv förstärks genom kontinuerlig fortbildning.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.