Anti-diskriminering

Makt att påverka sina arbetsplatser.

Makt att påverka sina arbetsplatser.

F! arbetar för att:

 • stödja utvecklingen och användningen av metoder för rekryteringsprocesser som är fria från diskriminering i alla led.
 • möjligheten till positiv särbehandling i arbetslivet.
 • arbetsgivare ska vara skyldiga att arbeta aktivt med att öka tillgängligheten på arbetsplatsen.
 • krav på B-körkort inom statliga myndigheter varken ska vara ett krav eller meriterande.
 • möjlighet till positiv särbehandling av personer med funktionsnedsättning vid rekrytering och anställning.
 • en nationell handlingsplan för att motverka diskriminering av transpersoner i arbetslivet.
 • införa ett tredje kön på enkäter och blanketter som riktar sig till medarbetare.
 • alla offentliga upphandlingar ska innehålla en antidiskrimineringsklausul. Likabehandlingsplaner eller motsvarande ska bifogas vid varje anbud.
 • kvalifikationskraven vid rekrytering till offentlig sektor ska utformas så att de inte är diskriminerande.
 • Sverige driver likabehandlingsprinciper inom konkurrenslagstiftning och överenskommelser i EU-förhandlingar.
 • arbetsgivares skyldigheter att vidta aktiva åtgärder för att främja jämställdhet och likabehandling ska utökas. En arbetsgivares underlåtenhet ska kunna straffas.
 • tillsynen av diskrimineringslagstiftning skärps och att Länsstyrelserna får förstärkta uppgifter och resurser att bistå Diskrimineringsombudsmannen i detta arbete.
 • Diskrimineringsombudsmannen ska få större sanktioneringsmöjligheter gentemot företag.
 • skadestånd i diskrimineringsmål höjs. Arbetssökande som diskrimineras ska få ekonomiskt skadestånd.
 • diskrimineringslagen ställer krav på att Arbetsförmedlingen och arbetsgivare ska informera om lagarna mot diskriminering, inklusive om vart den som utsatts för diskriminering kan vända sig.

Feministiskt initiativ strävar efter ett samhälle där människor känner sig fria och har makt att påverka sina egna liv och sina arbetsplatser. Alla ska ha samma möjlighet till arbete. Vi menar att dagens rekryteringsprocesser aktivt utesluter människor genom en strukturell diskriminering. Exempelvis sker det dagligen en positiv särbehandling av människor som betraktas som svenskar för att de är vita, exempelvis har tillräckligt ljus hud- och hårfärg och talar svenska utan brytning.

Personer med annan funktionsförmåga än normen diskrimineras

Personer med annan funktionsförmåga än normen diskrimineras både genom uteslutning i rekryteringsprocesser och otillgänglighet på arbetsplatser. Samtidigt är otrygga anställningar, brist på utvecklingsmöjligheter och brist på inflytande vanligt förekommande.

I statliga myndigheter förekommer det att individer med funktionsnedsättning eller från lägre socioekonomisk klass utesluts vid rekryteringsprocesser som kräver att den arbetssökande innehar B-körkort. Det innebär att individer som av personlig förmåga eller ekonomiska skäl inte har möjlighet att ta körkort, utesluts från arbetsmarknaden, även om de uppfyller alla de andra efterfrågade kraven. Detta är även problematiskt ur ett miljöperspektiv eftersom det hjälper till att förstärka och reproducera den rådande bilnormen i vårt samhälle.

Arbetslösheten bland transpersoner är hög

Transfobi och tvåkönsnormen leder till att transpersoner osynliggörs eller inte vågar vara öppna med sin identitet. Det kan handla om att uteslutas eller förlöjligas på arbetsplatsen. Många transpersoner diskrimineras redan vid ansökan till jobb. Arbetslösheten bland transpersoner är hög. Feministiskt initiativ anser att det är arbetsgivarens skyldighet att arbeta inkluderande för att skapa en arbetsplats för alla, oavsett könsidentitet eller könsuttryck.

Trots forskning som visar på en omfattande diskriminering på arbetsmarknaden har antalet fällande domar varit ytterst få. Detta visar att diskrimineringslagstiftningen i sig inte är tillräcklig för att åtgärda det stora problemet. För att skapa ett jämlikt arbetsliv måste krafttag riktas mot de som diskriminerar.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.