En ny syn på arbete

Vi vill ha ett samhälle där människor har tagit tillbaka makten över tiden.

Vi vill ha ett samhälle där människor har tagit tillbaka makten över tiden.

F! arbetar för att:

 • En generell arbetstidsförkortning till sex timmars arbetsdag.
 • För en ökad satsning på åtgärder som förbättrar arbetsmiljön inom kvinnodominerade arbetsområden.
 • Arbetsmarknadsstatistiken ersätts av beräkningsgrunder som synliggör kvinnors villkor.
 • För slopandet av de 45 karensdagarna för a-kasseersättning vid uppsägning på egen begäran.
 • Rehabilitering av långtidssjukskrivna förbättras och att den genomförs ur ett genusperspektiv i syfte att minska kvinnors förtidspensionering.
 • Det inrättas en handlingsplan med genusperspektiv för att förebygga och minska sjukskrivningarna.
 • Inrättas en handlingsplan för att säkerställa att arbetsmiljölagen tillämpas i syfte att förebygga och undvika depressioner och självmord i arbetslivet.
 • Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) utarbetar ett handlingsprogram för detta ändamål.
 • All personal hos Försäkringskassan som bedömer fall med anmäld arbetsskada samt Försäkringskassans förtroendeläkare ska utbildas i kvinnors speciella arbetsmiljöproblematik
 • För inrättandet av rehabpooler.

Avskaffa vardagspusslet

Ett feministiskt välfärdsbegrepp kräver en ny syn på relationen mellan arbete och fritid. För att komma till rätta med den ”tidsfattigdom” som präglar många människors vardag måste den traditionella synen på arbetstid ifrågasättas. Normer och lagar som styr samhällets tidsuppfattning måste belysas med utgångspunkt i de behov vi har av att kunna utvecklas som människor, ta föräldraansvar, umgås med nära och kära, bygga en bra hälsa, förebygga stress, miljöhänsyn, etc. Feministiskt initiativ vill bygga ett samhälle där människor tagit tillbaka makten över tiden och ska verka för en generell arbetstidsförkortning ned till sex timmars arbetsdag.

Deltidsproblematik inom kvinnodominerande yrken

Parallellt med kraven på arbetstidsförkortning kräver Feministiskt initiativ att deltidsproblematiken kommer upp på bordet. Det är nödvändigt att diskutera och ifrågasätta hur tjänster konstrueras inom kvinnodominerade arbetsområden. Vi vill skapa en mänskligare arbetsmarknad med plats för olika förmågor och erfarenhet. En arbetsmarknad som erbjuder sunda miljöer, utan den rädsla och stress som kännetecknar dagens arbetsplatser.

Arbetsmiljöproblematiken har en tydlig könsdimension

Kvinnodominerade arbetsplatser har en arbetsmiljö som i högre utsträckning leder till förslitningsskador och långtidssjukskrivningar. Feministiskt initiativ vill vidta kraftåtgärder för att minska ohälsan och anser det nödvändigt att analysera de höga ohälsotalens orsaker ur ett könsperspektiv.

Flexibel arbetsmarknad på människans villkor

För att bryta de negativa mönster som sätter tydliga spår i sjukfrånvaro och psykisk ohälsa måste arbetsmarknaden bli flexibel på människors villkor. Anställda ska garanteras kompetensutveckling, möjligheter att ta tjänstledigt för att underlätta – och stimulera till – jobbyte och en strukturerad arbetsrotation bör införas för att förebygga arbetsskador. Inrättande av speciella resurspooler ska dessutom göra det möjligt för företag och institutioner att samarbeta om arbetskraft och möjliggöra jobbrotation mellan företag/institutioner.

Fördjupning

Jämställdhetsfond för jämställda löner

Jämstallda löner tomma ord

Uppföljning av jämställdhetsintegrerad statsbudget

Jämställd arbetsmarknad – jämställda löner

Ladda ner ”En ny syn på arbete”

Alla ska ha rätt till en arbetsplats fri från våld och trakasserier.

I ett välfärdssamhälle accepteras inte någon form av mobbning eller kränkande särbehandling. Alla ska ha rätt till en arbetsplats fri från våld och trakasserier. Dagens arbetsmiljölagstiftning skyddar inte mobbade individer fullt ut och måste därför stärkas. Kunskapen kring vuxenmobbning måste utvecklas och adekvata metoder för rehabilitering, information, förebyggande arbete etc. tas fram.

F! arbetar för att:

 • Vi kräver att det upprättas ett kunskaps- och resurscentrum för personer som utsatts för kränkande särbehandling av vuxna.

För att skapa ett jämlikt arbetsliv måste krafttag riktas mot de som diskriminerar.

Makt över sitt arbetsliv

Feministiskt initiativ strävar efter ett samhälle där människor känner sig fria och har makt att påverka sina egna liv och sina arbetsplatser. Så ser samhället inte ut idag. Könsmaktsordningen, rasism, otillgänglighet och andra maktstrukturer skapar förhållanden som leder till att människor diskrimineras i arbetslivet. Kvinnor drabbas ofta av otrygga anställningar, brist på inflytande och löper störst risk att utsättas för våld och hot. Mannen som norm” för den förvärvsarbetande människan skapar förhållanden som leder till att kvinnor diskrimineras.

Att bli rasifierad

Det finns också en rasifierad arbetsdelning där människor som tillskrivs utländsk bakgrund på grund av mörkare hudfärg, muslimsk tro eller för att de talar bruten svenska får jobb inom lågbetalda och slitsamma arbeten med dålig arbetsmiljö. Det sker dagligen en positiv särbehandling av människor som betraktas som svenskar för att de är vita, det vill säga har tillräckligt ljus hud- och hårfärg, talar svenska utan brytning och så vidare.

Trång rekrytering

Människor med psykisk och fysisk funktionsnedsättning diskrimineras både genom aktiv uteslutning i rekryteringsprocesser och genom otillgänglighet på arbetsplatser. De drabbas ofta av otrygga anställningar, brist på utvecklingsmöjligheter och brist på inflytande över arbetsförhållanden. Trots forskning som visar på en omfattande diskriminering på arbetsmarknaden har antalet fällande domar varit ytterst få. Detta visar att diskrimineringslagstiftningen i sig inte är tillräcklig för att åtgärda det stora problemet. För att skapa ett jämlikt arbetsliv måste krafttag riktas mot de som diskriminerar.

Fördjupning

Ladda ner ”Likabehandling”

F! arbetar för att:

 • Alla offentliga upphandlingar ska innehålla en antidiskrimineringsklausul
 • Diskrimineringsombudsmannen tillsammans med arbetsmarknadens parter upprättar en uppförandekod
 • Kvalifikationskrav vid rekrytering till den offentliga sektorn måste vara tydligt utformade för att motverka diskriminering.
 • Asylsökande ska ges tidsbegränsat arbetstillstånd.
 • Arbetsgivares skyldigheter att vidta aktiva åtgärder för att främja jämställdhet och annan likabehandling ska utökas.
 • Tillsynen av jämställdhetslagen och annan diskrimineringslagstiftning ska skärpas.
 • Införa möjligheten till positiv särbehandling i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning samt för rasifierade personer.
 • Diskrimineringslagen ställer krav på att alla arbetsförmedlare och arbetsgivare ska informera om lagarna mot diskriminering
 • Diskrimineringsombudsmannens sanktionsmöjligheter gentemot företag ska utvecklas och ökas.
 • Organisationer i det civila samhället som förebygger och motverkar diskriminering ska få flerårig finansiering.

Nu måste EU-direktivet likalöneprincipen "Lika lön för likvärdigt arbete" tillämpas!

Förlegat med lön efter kön

Kvinnors arbete värderas generellt lägre än mäns. De könsbundna löneskillnaderna består, trots EU-direktiv om att tillämpa likalöneprincipen, lika lön för lika och likvärdigt arbete, och trots att det åligger medlemsstaterna att vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa att bestämmelser i kollektivavtal, löneskalor, löneavtal eller individuella anställningsavtal inte strider mot likalöneprincipen. Feministiskt initiativ anser att löneorättvisan upprätthålls med hjälp av ”systemfel” som måste rättas till med ”systemåtgärder” och att en nationell arbetsvärdering som förmår jämföra arbetsuppgifter över gränserna för olika sektorer och över den stora könsbarriären på arbetsmarknaden genomförs.

Arbetsvärderingen syftar till att höja lönerna inom kvinnodominerade sektorer. För att starta processen krävs en ”lönekorrigering” med utgångspunkt från en nationell arbetsvärdering.

Fördjupning

Ladda ner ”Lön och anställningsvillkor”

F! arbetar för att:

 • För principen om ”lika lön för likvärdigt arbete” ska gälla.
 • En ”lönekorrigering” med utgångspunkt från en nationell arbetsvärdering.
 • För 6 timmars arbetsdag för alla med bibehållen lön.
 • Fasta anställningar baserade på heltid, ska vara regel inom hela arbetsmarknaden.
 • EU:s tjänstedirektiv inte får innebära några inskränkningar i föreningsfriheten, den fria förhandlingsrätten, rätten att teckna kollektivavtal och rätten att vidta stridsåtgärder samt att vård, omsorg och utbildning undantas.
 • För en lag som gör företag ansvariga för hur underleverantörers personal behandlas.
 • För att tidigare tillsvidare- och visstidsanställda ska ha företrädesrätt framför så kallade bemanningsföretag.

Det måste bli ett stopp på att kvinnor får som pensionärer sämre ekonomi än män.

Kvinnor får som pensionärer generellt sämre ekonomi än män

Löneskillnaderna på arbetsmarknaden och fördelningen av det obetalda arbetet ger avtryck i ersättningssystemen och pensionen. Eftersom det nuvarande pensionssystemet baseras på livsinkomsten, missgynnas kvinnor konsekvent. Kvinnor får, som grupp, till följd av låga löner och färre antal betalda timmar, i genomsnitt 20% lägre offentlig pension än män. Feministiskt initiativ anser att pensionssystemets intjänandegrunder måste göras könsneutrala och att människors framtida ekonomiska trygghet inte ska bygga på spekulation.

Fördjupning

Ladda ner ”Pensioner”

F! arbetar för att:

 • 35 Fi ska verka för att pensionssystemets intjänandegrunder ändras och görs jämställda mellan kvinnor och män.
 • 36 Fi ska verka för att det ska bli olagligt för försäkringsbolag att i pensionsförsäkringar diskriminera kvinnor på grund av deras förväntade längre livslängd.

Arbetslöshet har blivit en mångmiljonmarknad för förmedlingar och coacher för att upprätthålla "Arbetslinjen".

Se nytt på perioder utan lönearbete

I ett välfärdssamhälle ska människors integritet inte vara beroende av deras position på arbetsmarknaden. Utvecklingen gör att allt fler kommer att uppleva perioder utan lönearbete. Det är därför viktigt att människor kan använda den tiden på ett konstruktivt sätt – ett sätt som kan vidga perspektiv och stimulerar en positiv utveckling. Feministiskt initiativ anser det därför självklart – och nödvändigt – att koppla det minskade utbudet av lönearbete till en generell arbetstidsförkortning.

Arbetslöshet har blivit en ”marknad”

Studier visar att arbetslöshetssystemet är lika kostnadskrävande som att skapa reguljära arbeten och de nya, mer omfattande, regler som införts utgör ett slöseri med mänskliga och ekonomiska resurser. Arbetslöshet har blivit en ”marknad” som omsätter gigantiska summor på administration och privata förmedlingar och coacher, som bjuds in för att upprätthålla arbetslinjen.

Ny form av anställningsstöd

Övergången mellan arbetslöshet och reguljärt arbete ska överbryggas med hjälp av speciellt utformade och tidsbegränsade anställningsstöd riktade mot nya tjänster. Genom att använda en ny form av anställningsstöd, istället för en direkt överföring av medel till den offentliga sektorn, öppnas möjligheter att överföra pengar för omläggningen också till den privata sektorn.

Verktyg för nya idéer

För att stärka arbetsmarknaden och utveckling av denna behövs också verktyg för att pröva nya idéer. Dagens satsningar på nyföretagande siktar framför allt in sig på att stimulera enskilda individer till att starta eget. För att skapa företag med tillväxtpotential krävs dock ofta olika former av resurser. Genom en omfördelning av medlen för arbetslöshetsbekämpning skulle de regionala partnerskapen kunna gå in och agera ”riskföretag”, det vill säga bygga upp nya verksamheter, så kallade utvecklingsföretag i syfte att utveckla nya affärsidéer, organisationer och/eller utvecklingsspår. Den nya utvecklingsformen skulle skapa konkreta förutsättningar för kommunerna att möta strukturomvandlingar och ta ansvar för den lokala arbetsmarknaden. Företagen får inte drivas i vinstsyfte, utan istället ”bryta ny mark” och förena arbetssökandes behov av arbetstillfällen med behov av lokal utveckling.

För att systemet ska fungera ska Arbetsförmedlingen ha ett tydligt feministiskt och antirasistiskt perspektiv samt skiljas från sin kontrollerande funktion och flytta fokus till att stärka individer och effektiv matchning mot arbete/sysselsättning.

Fördjupning

Ladda ner ”Arbetslöshet”

F! arbetar för att:

 • Arbetsförmedlingen, i sitt arbete med arbetslöshetsfrågor, problematiserar konsekvenserna av kvinnors underordning.
 • Arbetsmarknadsstatistiken ersätts av beräkningsgrunder som synliggör kvinnors villkor.
 • Slopa de 45 karensdagarna för a-kasseersättning vid uppsägning på egen begäran. Det ska vara möjligt att lämna ett arbete man far illa av.
 • Reglerna för tidsbegränsad anställning ses över så att företag och organisationer med förutsägbara och kontinuerliga behov av extra personal åläggs att inrätta resurspooler med tillsvidareanställd personal för att möta behoven.
 • AF skiljs från sin kontrollerande funktion och inriktar sin verksamhet på att stärka individer.
 • Arbetslöshetsersättning ska uppgå till 80% av inkomsten och inte som idag sänkas efter en viss tid av arbetslöshet.
 • Alla arbetssökande ska få ta del av individuellt anpassade arbetsmarknadsprojekt.
 • Stimulera sysselsättning genom stöd till så kallade utvecklingsföretag.
 • Arbetssökande och bidragssökande ska kunna starta företag och under minst ett år kunna fortsätta att uppbära ekonomiskt stöd på deltid.
 • Förenkla regelverket för att starta eget, samt att förlänga Starta eget-bidraget från sex månader till ett år.

Vi vill stimulera småföretagandet och öronmärka statligt riskkapital för kvinnors företagande.

Röj undan de hinder som gör det svårare för kvinnor

Eget företagande eller småföretagande är en form för yrkesutövning som rymmer betydligt färre kvinnor än män. Feministiskt initiativ ska verka för att stimulera småföretagandet och undanröja de hinder som gör det svårare för kvinnor än män att starta och driva företag. Ett led i det arbetet är att öronmärka speciella statliga riskkapitalfonder för kvinnors företagande.

Styrelser inom offentlig verksamhet bör spegla den mångfald av medborgare som lever i vårt land. Valberedningar ska vid rekryteringsprocesser åläggas att aktivt arbeta med ett mångfaldsperspektiv, där faktorer som kön, ålder, funktionalitet och etnicitet inkluderas.

Kontrollera lämplighet av verksamhetschefer

Privata företag inom skola, vård och omsorg måste drivas med god kvalitet och kompetent ledarskap. Idag omfattas inte dessa verksamheter av tillståndsprövning och kontroll i belastningsregistret, vilket innebär att det kan förekomma verksamhetschefer med olämplig bakgrund. Målgruppen kan dessutom vara väldigt utsatt och i behov av omfattande stöd. Socialstyrelsens enhet för socialtjänsttillstånd bör därför få utvidgat uppdrag så att det även omfattar denna kontroll.

Utöka trygghetssystem för företagare

Vi ska verka för att könsdiskriminering och etnisk diskriminering vid kreditbedömning av kvinnors verksamhetsidéer ska kunna åtgärdas via jämställdhetslagen på samma sätt som exempelvis diskriminering vid anställning samt att trygghetssystemen utformas så att företagare får samma villkor som den som är anställd, exempelvis vid vård av sjukt barn.

Fördjupning

Ladda ner ”Företagande”

F! arbetar för att:

 • En lagstadgad skyldighet till kvotering av underrepresenterat kön till börsnoterade styrelser.
 • Stimulera småföretagandet.
 • Öronmärka speciella statliga riskkapitalfonder för kvinnliga företagare.
 • Samtliga partnerskap inom arbetsmarknadspolitiken ska ha jämn könsfördelning och vid större regionalutvecklingsprojekt ska minst 50 procent av pengarna fördelas till kvinnor.
 • Förenkla skattesystemet för små företag och se över arbetsgivaravgifter för fåmansföretag.
 • All statistik och forskning som rör statliga insatser till näringslivet även ska redovisas efter könsuppdelning.
 • Kontroll i belastningsregistret inkluderas vid tillståndsprövning av privat driven verksamhet inom skola, vård och omsorg.

Feministisk politik utgår från att föräldrar kan kombinera föräldraskap och arbete på ett harmoniskt sätt.

Oavsett familjekonstellation, ska barnen vara i fokus

Ett välfärdssamhälle förutsätter att samhällets insatser fokuseras på barnen och deras bästa, oavsett hur familjekonstellationen ser ut med en, två eller flera försörjare. Att utgå från barnets perspektiv istället för familjens, där de vuxnas behov inte alltid överensstämmer med barnens, öppnar för nya lösningar som stärker barnens position i samhället. Feministisk politik utgår från att föräldrar kan kombinera föräldraskap och arbete på ett harmoniskt sätt.

Näringen i en relation stavas närvaro

Feministiskt initiativ anser att en generell arbetstidsförkortning kommer att ge föräldrar och barn möjlighet till mer gemensam tid och en mindre stressad vardag med en jämnare fördelning av föräldraansvar och obetalt arbete. Mer resurser bör även satsas på att öka tillgången till gemensamma lösningar för hushållstjänster i form av servicecentraler för tvätt, reparationer, gemensamma fritidsaktiviteter för barn, etc. där alla får samma tillgång till subventionerade tjänster.

Det är klart vi ska dela på ansvaret!

Även om dagens föräldraförsäkring i teorin är individuell och möjlig att dela, ser verkligheten helt annorlunda ut. 83% av all föräldraledighet tas ut av mammorna. Invanda mönster och förlegade attityder dikterar villkoren och det så kallade fria valet är i själva verket ofta en illusion. Feministiskt initiativ anser därför att en individualiserad föräldraförsäkring måste införas.

Föräldraskapet är inte bara mamma & pappa

Den nuvarande lagstiftningens heteronormativa syn på föräldraskapet behöver ändras och bli öppen för föräldraskap bortom kärnfamiljen. Väldigt många familjer i dagens samhälle faller utanför den normen, på ena eller andra viset. Ensamstående föräldrar, ombildade familjer och regnbågsfamiljer är några exempel. Feministiskt initiativ vill skapa ett samhälle som uppvärderar och ligger till rätta för mångfald i levnadssätt, både kulturellt och strukturellt. Detta innebär bland annat att det ska vara möjligt att leva ekonomiskt bra som ensamstående förälder eller pensionär, att hbtq-familjer inte diskrimineras och att fler än två personer kan erkännas som vårdnadshavare för ett barn.

Inför ”samlevnadsbalken”

Feministiskt initiativ vill att den lagstiftning som reglerar den juridiska och ekonomiska sidan av samlevnad förnyas. Äktenskapsbalken och sambolagen bör ersättas med en ny, gemensam samlevnadsbalk, som täcker alla samlevnadsformer. De personer, två eller flera, som har ett gemensamt boende, gemensam ekonomi och olika former av gemensamt ägande ska, om de så önskar, kunna ingå juridisk/ekonomisk samlevnad. De får då samma lagliga stöd som äktenskapsbalken ger idag. Den ekonomiska och juridiska sidan av samlevnaden bör dessutom frikopplas från religiösa ceremonier.

Fördjupning

Ladda ner ”Familj, föräldraskap och barn”

F! arbetar för att:

 • Föräldraförsäkringen ska reformeras. Inför individualiserad föräldraförsäkring.
 • Ändra föräldrabalken så att den utgår ifrån barnets rätt till omsorg snarare än från föräldrarnas rätt till ”sina” barn.
 • Ensamstående föräldrars situation måste förbättras. Höj underhållsbidraget rejält.
 • Sverige ska aktivt driva homosexuellas och ensamståendes rätt till adoption på lika villkor som andra familjeformer i det internationella adoptionsrådet.
 • Försörjningsstödet ska ses över ur ett genusperspektiv och att större hänsyn tas till barnens situation.
 • Vi ska verka för en förbättrad kunskap om rätten och skyldigheten till underhåll.
 • Äktenskapsbalken och sambolagen ersätts av en ny samlevnadsbalk där två eller flera personer som lever ihop och kan antas ha gemensam ekonomi och gemensamt ägande ska kunna ingå samlevnad.
 • Förbjud mot tvångsäktenskap och verka för förbättrad bevisföring i misstänkta fall.
 • Vårdnadsbidraget ska avskaffas.
 • Barnbidraget delas lika mellan vårdnadshavarna.

Dags för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten att samordnas under samma tak.

En ekonomisk grundtrygghet

Oro för ekonomin utgör ett stort hinder för utveckling och att ta sig fram i dagens djungel av olika inkomstrelaterade, försörjningsrelaterade och behovsrelaterade bidrag tenderar att skapa långa passiva perioder i sökandes liv. För att kunna behålla ett tydligt sikte på en återgång till ekonomisk självständighet måste bidragsnormerna slås samman och kopplingen till inkomstbortfall kompletteras med en enhetlig miniminivå som garanterar individen en ekonomisk grundtrygghet.

Slå ihop Försäkringskassan, AF och socialtjänsten

Som ett första steg sker en samordning av verksamheterna inom Försäkringskassan, AF och socialtjänsten. Att samla försäkringarna får inte uppfattas som en fråga om administrativa vinster.  Tvärtom handlar det om att med utgångspunkt från varje människas behov av stöd och utveckling samordnas olika specialkompetenser i speciella resursteam, som sedan följer individen hela vägen fram till målet. Ekonomisk grundtrygghet skapas genom en miniminivå, som omfattar alla, vilken följs av en inkomstrelaterad utbetalning, med samma tak som i föräldraförsäkringen. Verksamheten ska genomsyras av ett genus-, hbtq- och antirasistiskt perspektiv och samlas i en myndighet.

Fördjupning

Ladda ner ”En enhetlig och samlad social försäkring”

F! arbetar för att:

 • Slå ihop Försäkringskassan, AF och socialtjänsten till en ny myndighet
 • Verksamheten ska genomsyras av ett genus-, hbtq- och antirasistiskt perspektiv.
 • Ekonomisk grundtrygghet skapas genom en miniminivå.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.