En demokratisk försvarspolitik

I det breddade säkerhetsbegreppet kommer försvarspolitiken att beröra allt fler samhälleliga instanser. Feministiskt initiativ menar att samhällets resurser ska vara behovsprövade och inte tilldelade på grund av tradition.

I det breddade säkerhetsbegreppet kommer försvarspolitiken att beröra allt fler samhälleliga instanser. Feministiskt initiativ menar att samhällets resurser ska vara behovsprövade och inte tilldelade på grund av tradition.

F! arbetar för att:

 • Fi ska verka för en utveckling av global mänsklig säkerhet, bort från föreställningar om militär säkerhet. Det förutsätter stopp för militär upprustning, ett aktivt nedrustningsarbete, stopp för vapenexport och omställning av krigsmaterielproduktion till civil produktion.
 • Fi ska verka för att Sverige regelbundet tar fram handlingsplaner för och implementerar FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om Kvinnor, Fred och Säkerhet samt efterföljande resolutioner 1820, 1888, 1889,1960, 2106, 2122, 2242, 2250. I denna process ska det svenska civila samhället konsulteras och specifika uppgifter ska ges till berörda myndigheter med mätbara kriterier på dess implementering.
 • Fi ska verka för att inga militära avtal sluts med länder som bryter mot folkrätten eller de mänskliga rättigheterna, samt att sådana pågående avtal bryts.
 • Fi ska verka för att Sverige inte bedriver kommersiell militär verksamhet eller hyr ut svensk mark eller luftrum för vapenprov och militära övningar till försvarsföretag eller andra länders försvarsmakter.
 • Fi ska verka för att vidga det globala säkerhetspolitiska begreppet så att det innefattar allt våld i vardagen, som i synnerhet utförs av män och är rotat i ett strukturellt uppbyggt maskulinitetsideal.
 • Fi ska verka för att det konfliktförebyggande arbetet och civil krishantering prioriteras, att det får tillräckliga resurser, att mekanismer för tidiga varningssignaler stärks och att civilbefolkningens deltagande och säkerhet sätts i första rummet.
 • Fi ska verka för att allmän värnplikt inte återinförs. Istället bör en frivillig ettårig utbildning inom samhällsskydd och civil krisberedskap utredas. Den bör organiseras under MSB istället för Försvarsmakten vilket kräver en omallokering av resurser mellan de två myndigheterna.
 • Fi ska verka för att lokala, regionala och internationella kvinnorätts-, hbtq- och urfolksorganisationer och antirasistiska organisationer alltid bereds möjlighet att delta i förebyggandet och lösandet av konflikter samt deltar i fredsbyggande. De ska konsulteras av internationella aktörer.
 • Fi ska verka för att i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1820 synliggöra sexuellt våld mot kvinnor i konflikter som en institutionaliserad form av en krigsstrategi.
 • Fi ska verka för kvinnors deltagande i diplomatiska processer om vapenvila och fredsförhandlingar. Upphörandet av sexuellt och genusbaserat våld och våldtäkt som vapen ska ingå som en del av avtalen.
 • Fi ska verka för att totala avväpningsprocesser sker efter väpnade konflikter, där lokala kvinnorätts- och urfolksorganisationer ska vara en del av processen.
 • Fi ska verka för att Sverige alltid arbetar för kvinnors deltagande före, under och efter en konflikt på alla nivåer i enlighet med resolution 1325.
 • Fi ska verka för att all utsänd insatspersonal från Sverige ska ha utbildning i genusanalys och vara införstådda och förberedda på kvinnors och barns särskilt utsatta position i kris och konfliktområden.
 • Fi ska verka för att vikten av nedrustning och kvinnors säkerhet tydligt kopplas samman på nationell och internationell nivå.
 • Fi ska verka för att synliggöra de genusbaserade och sexuella hot som politiskt aktiva kvinnor särskilt drabbas av, och verka för ökat skydd mot dem. Kvinnor som politiska aktörer är särskilt utsatta och lever under ständigt hot utöver de normaliserade hot som kvinnor i allmänhet utsätts för.
 • Fi ska verka för att kvinnor som utsatts för konfliktrelaterat sexuellt och genusbaserat våld ses som offer för konflikt och krig och därmed får samma status och insatser som andra typer av krigsoffer.
 • Fi ska verka för att kvinnor som utsatts för konfliktrelaterad våldtäkt ska kunna få status som flyktingar på samma sätt som människor som förföljs för sin tro, politiska åsikt eller sexuella läggning.
 • Fi ska verka för att kvinnor ska finnas med i på alla nivåer i svensk internationell konflikthantering och förebyggande av konflikter.
 • Fi ska verka för att Sverige ska minska utsänd militär personal och öka utsänd civil personal, exempelvis i roller som observatörer eller genusrådgivare. Det krävs därför en omallokering av resurser från Försvarsmakten till civila grupperingar.
 • Fi ska verka för att Sverige ska stärka sin roll i internationella samarbeten som bygger på andra grunder än militarism, som FN och OSSE. Fi ska även verka för att Sverige i samtliga internationella sammanhang ska verka för en breddad syn på säkerhet med mänsklig säkerhet och mänskliga rättigheter som fokus.
 • Fi ska verka för att Sverige tar en aktiv roll i arbetet för ett förbud mot kärnvapen, andra massförstörelsevapen och för att Sverige ska vara en aktiv röst för global nedrustning.
 • Fi ska verka för att lag stiftas som tydligt förbjuder införsel av kärnvapen på svensk mark.
 • Fi ska verka för total global nedrustning.
 • Fi ska verka för alliansfrihet och att Sverige inte blir medlem i Nato, inte agerar som värdland åt eller har andra nära samarbeten med Nato.
 • Fi ska verka för att MSB ges resursmässiga förutsättningar att kunna göra en övergripande lägesbild om informationssäkerheten hos civila statsförvaltningar och kunna bistå med nödvändigt stöd.
 • Fi ska verka för demokratiska utredningar av myndigheters och privata aktörers befogenheter rörande övervakning och lagring av information kopplat till cybersäkerhet.
 • Fi ska verka för att mer insatser läggs på krishanterande insatser än krigshanterande och att fokus för insatserna alltid blir skydd av individen istället för nationsgränsen.
 • Fi ska verka för att samtliga samhällsinsatser för säkerhet ska grunda sig i säkerhetsanalyser baserade i reella hot mot reella grupper i samhället. De ska genomföras med intersektionellt perspektiv och resurserna som tilldelas myndigheter med säkerhetsansvar ska sedan omallokeras baserat på analysernas resultat.

De resurser som idag läggs på Försvarsmakten bör omfördelas utefter en säkerhetsanalys som ser till reella hot och risker. Vi ser initialt ett behov av nedrustning snarare än nedläggning av Försvarsmakten. Sveriges roll i världens konflikter ska inte vara i form av militärt bidrag. Istället bör delar av Försvarsmakten ställas om till krishantering och humanitära insatser. Feministiskt initiativ är emot värnplikt och vill istället se en frivillig könsneutral utbildning i krishantering med fokus på civila- och samhälleliga insatser. Mer resurser ska läggas på myndigheter och organisationer med förmåga att arbeta utifrån en bredare säkerhetsanalys med förebyggande våldspreventivt arbete och utifrån metoder som ökar den demokratiska dialogen och deltagandet.

Vi står inför en värld med allt mer komplexa hotbilder och myndigheternas olika ansvarsområden måste utredas och offentliggöras. De myndigheter som utövar det statliga våldsmonopolet måste noggrannare utvärderas och krav bör ställas utifrån demokratiska grundprinciper som personlig integritet och frihet. Det gäller även cybersäkerhet där det inte får råda några oklarheter över myndigheters befogenheter, som Försvarets Radioanstalt (FRA), och där lagstiftningen inte får innehålla gråzoner. Även om det i dagsläget bara är kommunikation med utlandet som får övervakas och lagras innebär det med dagens globala nätverksstruktur i realiteten att den mesta informationen studsas mellan servrar i utlandet och därmed utgör övervakad information. Vi ser mycket kritiskt på dessa långtgående befogenheter med massövervakning som konsekvens, särskilt i kombination med de misstankar som lyfts om att Sverige skulle utbyta information med andra underrättelsetjänster. Makten ska utgå från folket och komplexa teknologiska möjligheter ska inte stå mellan staten som maktutövare och medborgarens personliga integritet.

Ett stärkt förebyggande säkerhetsarbete innebär en väl fungerande internationell, regional och lokal krisberedskap vid exempelvis naturkatastrofer, men också stabil informationssäkerhet. Attacker mot våra informationssystem ökar allt mer. Det riskerar att allvarligt skada den elektroniska infrastruktur som vår välfärd idag till stora delar vilar på. Det kan också få omfattande konsekvenser för individers säkerhet och förtroendet för civila myndigheter om personuppgifter sprids. Gedigna utredningar ska föreligga all form av statliga samarbeten med privata aktörer som hanterar information om medborgare.

Centralt för att stärka säkerhet och hållbar fred är demokrati, möjlighet till deltagande och att tillfredsställa människors grundläggande behov. Feministiskt initiativ ser ett fritt flöde av information samt en ärlig och realistisk kris- och hotbildskommunikation från staten till medborgare som en viktig grundpelare i en demokratisk stat. Statens uppgift är att skydda sin befolkning och verka för ett tryggt samhälle. Information från myndigheter som berör säkerhet ska vara saklig och underbyggas av fakta. Förstärkt nationalism eller tal om unika svenska värderingar ska inte användas i kommunikationen. Samhälleliga insatser utförda av dessa myndigheter ska vidare vara baserade i reella säkerhetsanalyser istället för populism. Samhällsresurser ska omallokeras så att de grupper som befinner sig under hot ska beredas tryggare liv.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.