Feministisk skattepolitik

En feministisk skattepolitik utgår från globala mål om mänskliga rättigheter och insikten om planetens ändliga resurser

En feministisk skattepolitik utgår från globala mål om mänskliga rättigheter och insikten om planetens ändliga resurser

F! arbetar för att:

 • utforma och införa en modern förmögenhetsskatt.
 • sträva efter en mer likartad beskattning av arbete och kapital.
 • fastighetsskatten som en procentsats på taxeringsvärdet återinförs. Bostadsrätter ska taxeras på samma sätt som fastigheter.
 • utreda hur ett system rörande hur taxeringsvärde sätts utformas, i syfte att hindra att förändringar i marknadsvärdet i ett specifikt område gör att människor måste flytta på grund av hastigt ökad skatt.
 • bolagsskatten höjs till OECD:s genomsnittsnivå.
 • införandet av en EU-gemensam bolagsskatt i enlighet med CCCTB.
 • införa en transaktionsskatt på finansmarknaden i Sverige.
 • Sverige ska ansluta sig till en finansiell transaktionsskatt inom EU.
 • utvidga finansiella transaktionsskatter inom EU till att även omfatta valutahandel.
 • för en internationell skatt på finansiella transaktioner, till exempel i FN:s regi.
 • anpassa skattesystemet till cirkulär och biobaserad ekonomi.
 • utforma och införa miljöskatter enligt Pollutor Pays Principle.
 • utforma riktade punktskatter och avgifter för att motverka icke hållbara konsumtionsmönster.
 • differentierad lägre moms för bl.a. reparationer och återanvändning.
 • fackavgiften ska vara avdragsgill.
 • som första steg avveckla jobbskatteavdragen för dem som tjänar över 30.000 kronor i månaden. Det skulle innebära att 8 av 10 förvärvsarbetande kvinnor, och 6 av 10 förvärvsarbetande män, behåller avdragen i nuläget.
 • på sikt helt avveckla jobbskatteavdragen.
 • RUT-avdraget avskaffas.
 • ROT-avdraget avskaffas.
 • successivt fasa ut ränteavdraget.
 • värna grundavdraget.
 • arbeta för multinationella avtal om automatiskt informationsutbyte av skatteinformation mellan länder och skatteparadisen, så att skatt kan tas ut på företags, stiftelsers och privatpersoners förmögenheter, vinster, royalties och utdelningar.
 • Sverige ska verka för att FN:s skattekommitté ska ges en starkare politisk roll i kampen mot skatteflykten.
 • införa en avgift på globala finanstransaktioner (se även avsnitt Skatt på finansmarknaden), en så kallad Tobinskatt.

Skatt, liksom välfärd och ekonomi, är verktyg i byggandet av ett demokratiskt, jämlikt, jämställt och hållbart samhälle fritt från diskriminering, våld och exploatering av miljö och människor.

Skatter är ett viktigt redskap för att möjliggöra genomförandet av en visionär feministisk politik som ser till helheten och ska därför utformas för att uppfylla målsättningarna i vår välfärdspolitik. En feministisk skattepolitik utgår från globala mål om mänskliga rättigheter och insikten om planetens ändliga resurser, en unik utgångspunkt som erkänner att målsättningar om en hållbar ekonomi måste integreras med mänsklighetens största utmaningar. Detta är en utgångspunkt som knyter väl an till de sex jämställdhetspolitiska mål som antogs av Sveriges riksdag 2006 och de 16 miljöpolitiska mål som antogs av Sveriges riksdag 1999. Riksdagens mål går att nå men det kräver att resurser frigörs och omfördelas.

Att så tydligt sätta agendan – för att skattepolitiken måste svara upp mot frågan om vad som ska finansieras – ställer också särskilda krav på budgetarbetet inom all offentlig verksamhet. Riktlinjerna för jämställdhetsbudgetering måste följas och budgetarbetet ska formas av en tydlig analys av hur inkomst- och utgiftssidan samverkar för att uppnå målen för en hållbar sammanhängande ekonomi.

Skatt på arbete och kapital

Borttagandet av förmögenhetsskatterna har, tillsammans med införandet av jobbskatteavdragen, både bidragit till ökade ekonomiska klyftor och till att urholka skattebasen. Det har kraftigt försämrat omfördelningseffekten i det svenska skattesystemet där skattebasen utgör grunden för en stark offentlig ekonomi som möjliggör reformer för att uppnå politiska mål och visioner. För att stärka skattekraften anser Feministiskt initiativ att det är nödvändigt att utforma en ny, modern skatt på förmögenhet, gåvor och arv.

Ytterligare ett sätt att stärka skattekraften är att sträva efter en mer likartad beskattning av arbete och kapital. Sverige har idag en progressiv skatt på arbetsinkomst på 0–60 procent men platta skatter på kapitalinkomster på cirka 20–30 procent.

Fastighetsskatt

Den ekonomiska klyftan mellan de som äger sitt boende och de som hyr sitt boende har varit en av de starkast bidragande orsakerna till att dra isär samhället. Omarbetningen av fastighetsskatten till en kraftigt reducerad kommunal avgift har förvärrat situationen och tagit bort en viktig utjämnande faktor mellan inkomstklasser, såväl som mellan män och kvinnor då män äger sitt boende i större utsträckning än kvinnor.

En återinförd fastighetsskatt bör innehålla skydd så att den inte kan slå mot personer med låg inkomst, men en dyrbar ägd bostad.

Bolagsskatt

Bolagsskatten har sedan 2008 sänkts från 28 procent till dagens 22 procent. En höjning här är önskvärd, åtminstone till OECD:s genomsnittsnivå.

Feministiskt initiativ ställer sig samtidigt positivt till EU kommissionens förslag om en EU-gemensam bolagsskattebas, The Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB). Syftet är att bredda bolagsskatten samt att motverka skattekonkurrens mellan medlemsstaterna och utflyttningen av bolagsvinster till lågskatteländer.

Finansmarknaden utgör en allt större del av vår ekonomi, och att stora delar av denna marknad fortfarande är oreglerad gör den globala ekonomin instabil. Feministiskt initiativ vill, liksom flera länder i EU, införa skatt på finansiella transaktioner. Vi vill dessutom utvidga den till att även gälla valutahandel.

Moms, punktskatter och avgifter

Att beskatta konsumtion är en viktig del av det allmännas skatteintäkter som ökar i betydelse. Skatt behöver en stabil skattebas och vi bör beskatta det som kan begränsas. Varje svensk konsumerar nu resurser som motsvarar 4,2 jordklot enligt Världsnaturfonden WWF (2016).

Feministiskt initiativ förespråkar en grön skatteväxling och ser såväl moms som riktade punktskatter och avgifter som användbara verktyg för att främja hållbar konsumtion och skapa utrymme för reformer i linje med vår politiska vision.

Feministiskt initiativ vill öka trycket i den ekologiska omställningen genom höjda avgifter och skatter på resursanvändning och energi, samt på utsläpp och sopor för företag och offentlig verksamhet enligt den så kallade “Pollutor Pays Principle”.

Feministiskt initiativ är också positiva till högre punktskatter för konsumtion knuten till ohållbara livsstilar. Vi vill se en minskad konsumtion av kött, fossila bränslen och andra miljö- eller hälsofarliga produkter och tjänster. För att ge utrymme åt en effektiv styrning av de riktade miljöskatterna bör fler direkta konsumtionsskatter införas. Feministiskt initiativ ställer sig också positiv till lägre moms kring bland annat reparationer och återanvändning.

Avveckling av skattesubventioner

Feministiskt initiativ ser ett behov av att avveckla ett antal skattesubventioner som har varit ineffektiva och kostsamma – de fyra största skatteavdragen kostar staten över 200 miljarder kronor varje år – samtidigt som de har haft en snedfördelande effekt och bidragit till att upprätthålla och förstärka maktordningar.

Jobbskatteavdrag

Jobbskatteavdragen infördes i fem steg under Alliansregeringen 2006-2014. De har haft en motsatt omfördelande effekt då skattelättnaderna inte innefattar personer som får sina inkomster via transfereringar, det vill säga arbetslösa, studerande, sjukskrivna, föräldralediga och pensionärer, trots att avdragen finansierats med gemensamma medel. Avdragen som står i proportion till inkomsten har dessutom ytterligare förstärkt skillnaderna i disponibel inkomst mellan kvinnor och män. Effekten har blivit kraftigt ökade inkomstklyftor överlag.

RUT och ROT

RUT och ROT är riktade skatteavdrag för köp av tjänster. Subventionen är utformad på ett sådant sätt att endast personer som uppnår en viss inkomstnivå kan ta del av den, vilket gör att den inte är tillgänglig för alla trots att den finansieras med gemensamma medel. Det geren sned fördelningspolitisk profil, både i inkomstklasser och mellan könen.

De branscher som vuxit fram kring till exempel privat städhjälp dras med en mängd problem, exempelvis låga löner, dåliga arbetsvillkor, dålig facklig organisering och utnyttjande av svaga grupper på arbetsmarknaden. Till detta ska läggas att en stor “grå” sektor vuxit fram där oseriösa arbetsgivare undanhåller staten skatteintäkter eller fuskar med avdragen. Regeringen tillsatte 2015 en utredning för att minska det utbredda fusket som beräknades kunna nå så högt som 10 procent, det vill säga miljardbelopp. Det har även uppmärksammats hur den organiserade brottsligheten kunnat använda RUT/ROT för bedrägerier.

Feministiskt initiativ vill stödja de som arbetar inom de branscher som omfattas av RUT och ROT, men vi vill inte premiera ett beteende som innebär att de som har råd att nyttja dessa tjänster ska behöva en morot för att inte skattefuska. Genom att avskaffa skatteavdraget för en redan privilegad grupp kan vi använda pengarna bättre för gemensamma behov där det både finns en efterfrågan och ett behov av dessa tjänster.

Ränteavdrag

Feministiskt initiativ vill successivt fasa ut ränteavdraget. Ränteavdraget bidrar till en orättvis bostadsmarknad där de som äger sin bostad får subventioner via avdraget medan de som bor i hyresrätter i allmännyttan betalar extra avgifter till det allmänna där många kommunala bostadsbolag gör stora vinster.

Ränteavdraget bidrar vidare till artificiellt höga priser på bostadsmarknaden, och ökar hushållens belåningsgrad till en farlig nivå. EU och OECD uppmanar regelbundet Sverige att åtgärda ränteavdragen då de potentiellt anses kunna leda till en bostadskrasch.

Grundavdrag

Grundavdrag, eller skattefri inkomst, är – till skillnad från de riktade avdragen – ett skatteavdrag som når alla med beskattningsbar inkomst, det vill säga även pensionärer, arbetslösa och sjuka. Det har därmed en viktig fördelningspolitisk funktion.

Globala skatter och skatteflykt

I takt med den ökande tekniska utvecklingen och internationaliseringen av ekonomin, särskilt efter liberaliseringen av kapitalmarknaderna, finns möjligheter till internationell skatteplanering vilken grundas på skillnader i skattesatser och ineffektiva kontrollmöjligheter. Denna skatteflykt innebär stora inkomstbortfall för många länders skattebaser – enligt Skatteverkets försiktiga beräkning kan det röra sig om åtminstone 46 miljarder kronor i skatteintäkter per år för Sverige; det motsvarar över en procent av BNP. Feministiskt initiativ anser att detta är ett område som behöver regleras omgående.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.