Ekonomi för en hållbar utveckling

Vår syn på ekonomi

Vår syn på ekonomi

F! arbetar för att:

 • andra mått än BNP-tillväxt etableras som mått på god samhällsutveckling.
 • minskade inkomst- och förmögenhetsklyftor i Sverige och globalt.
 • en högre grad av ekonomisk demokrati, samt att koppla detta till rörelser för lika rättigheter och ekologisk omställning.

Ett samhälle som bygger på en feministisk grund prioriterar målen jämställdhet, jämlikhet, antidiskriminering och ekologisk hållbarhet framför en syn som sätter tillväxten – oavsett om den består av oändlig materiell konsumtion eller av gränslös finansiell expansion – som överordnat mål. För att uppnå detta behöver Sverige genomföra en ekonomisk omställning.

Feministisk ekonomi bidrar till ett jämställt, jämlikt och hållbart samhälle

Ordet ekonomi betyder ursprungligen att hushålla med resurser. För det krävs ett helhetsperspektiv, som går vida utöver begreppet bruttonationalprodukt (BNP). En feministisk ekonomi erbjuder detta. Vi ser att den feministiska rörelsen, arbetarrörelsen, miljörörelsen, urfolksrörelsen, tillgänglighetsrörelsen och den globaliseringskritiska rörelsen tillsammans kan agera som föregångare för ett jämställt, jämlikt och hållbart samhälle.

Alla ska ha möjlighet att påverka resursflöden

Ett av de mest odemokratiska områdena i samhället är ekonomin – en infrastruktur som är tätt sammanvävd med andra former av ojämlikhet, liksom med begränsningar av möjligheterna till ekologisk och militär omställning. Strukturella mönster för diskriminering, arbetslöshet och marginalisering förstärks i en ojämställd ekonomi. Även grupper som inte diskrimineras kan drabbas av maktlöshet och osäkra arbets- och livsvillkor. De flesta har högst marginella möjligheter att påverka resursflödena i en riktning som verkar för behovsbaserad och meningsfull sysselsättning, jämställdhet, jämlikhet, fred och ekologisk hållbarhet.

Fördelning enligt rättighetesprinciper

En grundläggande uppgift för den politiska sfären är att avgöra var gränserna för marknaden ska gå, vilka resurser som ska fördelas enligt marknadsprinciper (en krona = en röst) och vilka som ska fördelas enligt rättighetsprinciper (en människa = en röst). Balansen har tippat över till marknadens förmån under de senaste 30 åren och rätten till bostad, utbildning, hälsa och en god ålderdom har gjorts beroende av plånbokens tjocklek. Det är en snedvridning vi vill åtgärda.

Vår gemensamma välfärd

Nedskärningar i den gemensamma välfärden kan inte ersättas med att människor själva ska betala för sina behov av omsorg och stöd. Vi anser att rätten till läxläsning, hemtjänst och en bra bostad inte ska vara en fråga om personlig ekonomi. Därför ska staten inte subventionera hushållsnära tjänster eller renoveringar av privata bostäder, utan istället använda skattepengar för den gemensamma välfärden och en generell bostadspolitik. Likaså innebär regler som flyttar över kvalitetssäkringen för välfärdstjänsterna från folkvalda politiker till brukarna, som lagen om valfrihet (LOV), i praktiken att kvalitetsansvar för välfärdstjänsterna läggs på barn och äldre. Detta är orimligt.

Ekonomi som verktyg för politisk måluppfyllelse

Vi vill utforma ekonomiska verktyg och strategier som främjar sociala och ekologiska värden så att dessa blir en drivkraft för en jämställd, jämlik och hållbar samhällsutveckling. I det perspektivet finns det tre vägar att gå: att höja nivån och progressiviteten i skattesystemet, att ta fram nya intäkter via skatt på finanssektorn, energi och på resursanvändning i syfte att styra globaliseringen i en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar riktning, samt att ge viktiga samhällsorgan, myndigheter och verk nya direktiv som leder deras verksamhet och åtgärder i önskad riktning. Vi vill använda samtliga dessa verktyg för att skapa ett jämställt, jämlikt och hållbart samhälle. Feministisk ekonomisk politik handlar inte bara, eller ens i första hand, om nya inkomstkällor utan om att använda de ekonomiska och politiska resurser som finns för att nå de mål vi sätter upp.

Sektorn har en roll i omställningsekonomin

Den finansiella sektorns roll i en omställningsekonomi ska inte underskattas, men bör inte heller lämnas oreglerad och okontrollerad. Samhället måste se till att det råder konkurrens på marknader som annars hotar att monopoliseras eller underordnas privat vinstmotiv (banker, bolåneinstitut, pensionsfonder och försäkringsbolag) med kända negativa konsekvenser i form av ineffektivitet, höga vinstuttag och orimliga ersättningar som följd. Samtidigt måste finanssektorn styras så att den inte på egen hand skapar återkommande spekulationskriser där samhället får betala slutnotan. Därför behöver vi skärpta regleringar, smarta krav på reserver som jämnar ut konjunktursvängningarna, gränser för bonusar samtidigt som det offentliga garanterar att konkurrens upprätthålls inom finanssektorn genom pris- och spekulationsdämpande institutioner för konsumtionskrediter och bostadslån.

Stärk medlemsägda banker

Feministiskt initiativ vill främja och utveckla de demokratiska och medlemsägda bankerna. I dessa möjliggörs en annan form av demokratisk kontroll än i de kommersiella storbankerna eftersom de medlemsägda bankerna ofta fokuserar på social och ekologisk hållbarhet, omställning, lokal utveckling och rättvis ekonomi. Genom att stå utanför de riskfyllda globala finansmarknaderna skapas fler möjligheter att investera i konstruktiva och lokala verksamheter som har svårt att få finansiering idag. Feministiskt initiativ vill verka för ett ökat demokratiskt inflytande av betalningsmedel och att inflationsmål inte ska vara enskilt styrande för penningpolitik.

F! arbetar för att:

 • en ansvarsfull finanssektor som bidrar till en jämställd, jämlik och hållbar utveckling.
 • främja utveckling och tillväxt av demokratiska och medlemsägda banker.
 • proportionalitet i regelverk och krav för banker, så att de tar hänsyn både till bankens omsättning, risk- och vinstnivåer samt inriktning mot social och ekologisk hållbarhet.
 • utreda möjligheter och former för en offentligt ägd infrastruktur för betalningar, transaktioner och kontanthantering, där en mångfald av offentliga, kooperativa och privata aktörer kan ansluta sig och erbjuda sina tjänster.
 • E-legitimation ska kunna utfärdas av offentliga aktörer och inte bara av privata banker och företag.
 • ökat demokratiskt inflytande över betalningsmedel.

En feministisk skattepolitik utgår från globala mål om mänskliga rättigheter och insikten om planetens ändliga resurser

Skatt, liksom välfärd och ekonomi, är verktyg i byggandet av ett demokratiskt, jämlikt, jämställt och hållbart samhälle fritt från diskriminering, våld och exploatering av miljö och människor.

Skatter är ett viktigt redskap för att möjliggöra genomförandet av en visionär feministisk politik som ser till helheten och ska därför utformas för att uppfylla målsättningarna i vår välfärdspolitik. En feministisk skattepolitik utgår från globala mål om mänskliga rättigheter och insikten om planetens ändliga resurser, en unik utgångspunkt som erkänner att målsättningar om en hållbar ekonomi måste integreras med mänsklighetens största utmaningar. Detta är en utgångspunkt som knyter väl an till de sex jämställdhetspolitiska mål som antogs av Sveriges riksdag 2006 och de 16 miljöpolitiska mål som antogs av Sveriges riksdag 1999. Riksdagens mål går att nå men det kräver att resurser frigörs och omfördelas.

Att så tydligt sätta agendan – för att skattepolitiken måste svara upp mot frågan om vad som ska finansieras – ställer också särskilda krav på budgetarbetet inom all offentlig verksamhet. Riktlinjerna för jämställdhetsbudgetering måste följas och budgetarbetet ska formas av en tydlig analys av hur inkomst- och utgiftssidan samverkar för att uppnå målen för en hållbar sammanhängande ekonomi.

Skatt på arbete och kapital

Borttagandet av förmögenhetsskatterna har, tillsammans med införandet av jobbskatteavdragen, både bidragit till ökade ekonomiska klyftor och till att urholka skattebasen. Det har kraftigt försämrat omfördelningseffekten i det svenska skattesystemet där skattebasen utgör grunden för en stark offentlig ekonomi som möjliggör reformer för att uppnå politiska mål och visioner. För att stärka skattekraften anser Feministiskt initiativ att det är nödvändigt att utforma en ny, modern skatt på förmögenhet, gåvor och arv.

Ytterligare ett sätt att stärka skattekraften är att sträva efter en mer likartad beskattning av arbete och kapital. Sverige har idag en progressiv skatt på arbetsinkomst på 0–60 procent men platta skatter på kapitalinkomster på cirka 20–30 procent.

Fastighetsskatt

Den ekonomiska klyftan mellan de som äger sitt boende och de som hyr sitt boende har varit en av de starkast bidragande orsakerna till att dra isär samhället. Omarbetningen av fastighetsskatten till en kraftigt reducerad kommunal avgift har förvärrat situationen och tagit bort en viktig utjämnande faktor mellan inkomstklasser, såväl som mellan män och kvinnor då män äger sitt boende i större utsträckning än kvinnor.

En återinförd fastighetsskatt bör innehålla skydd så att den inte kan slå mot personer med låg inkomst, men en dyrbar ägd bostad.

Bolagsskatt

Bolagsskatten har sedan 2008 sänkts från 28 procent till dagens 22 procent. En höjning här är önskvärd, åtminstone till OECD:s genomsnittsnivå.

Feministiskt initiativ ställer sig samtidigt positivt till EU kommissionens förslag om en EU-gemensam bolagsskattebas, The Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB). Syftet är att bredda bolagsskatten samt att motverka skattekonkurrens mellan medlemsstaterna och utflyttningen av bolagsvinster till lågskatteländer.

Finansmarknaden utgör en allt större del av vår ekonomi, och att stora delar av denna marknad fortfarande är oreglerad gör den globala ekonomin instabil. Feministiskt initiativ vill, liksom flera länder i EU, införa skatt på finansiella transaktioner. Vi vill dessutom utvidga den till att även gälla valutahandel.

Moms, punktskatter och avgifter

Att beskatta konsumtion är en viktig del av det allmännas skatteintäkter som ökar i betydelse. Skatt behöver en stabil skattebas och vi bör beskatta det som kan begränsas. Varje svensk konsumerar nu resurser som motsvarar 4,2 jordklot enligt Världsnaturfonden WWF (2016).

Feministiskt initiativ förespråkar en grön skatteväxling och ser såväl moms som riktade punktskatter och avgifter som användbara verktyg för att främja hållbar konsumtion och skapa utrymme för reformer i linje med vår politiska vision.

Feministiskt initiativ vill öka trycket i den ekologiska omställningen genom höjda avgifter och skatter på resursanvändning och energi, samt på utsläpp och sopor för företag och offentlig verksamhet enligt den så kallade “Pollutor Pays Principle”.

Feministiskt initiativ är också positiva till högre punktskatter för konsumtion knuten till ohållbara livsstilar. Vi vill se en minskad konsumtion av kött, fossila bränslen och andra miljö- eller hälsofarliga produkter och tjänster. För att ge utrymme åt en effektiv styrning av de riktade miljöskatterna bör fler direkta konsumtionsskatter införas. Feministiskt initiativ ställer sig också positiv till lägre moms kring bland annat reparationer och återanvändning.

Avveckling av skattesubventioner

Feministiskt initiativ ser ett behov av att avveckla ett antal skattesubventioner som har varit ineffektiva och kostsamma – de fyra största skatteavdragen kostar staten över 200 miljarder kronor varje år – samtidigt som de har haft en snedfördelande effekt och bidragit till att upprätthålla och förstärka maktordningar.

Jobbskatteavdrag

Jobbskatteavdragen infördes i fem steg under Alliansregeringen 2006-2014. De har haft en motsatt omfördelande effekt då skattelättnaderna inte innefattar personer som får sina inkomster via transfereringar, det vill säga arbetslösa, studerande, sjukskrivna, föräldralediga och pensionärer, trots att avdragen finansierats med gemensamma medel. Avdragen som står i proportion till inkomsten har dessutom ytterligare förstärkt skillnaderna i disponibel inkomst mellan kvinnor och män. Effekten har blivit kraftigt ökade inkomstklyftor överlag.

RUT och ROT

RUT och ROT är riktade skatteavdrag för köp av tjänster. Subventionen är utformad på ett sådant sätt att endast personer som uppnår en viss inkomstnivå kan ta del av den, vilket gör att den inte är tillgänglig för alla trots att den finansieras med gemensamma medel. Det geren sned fördelningspolitisk profil, både i inkomstklasser och mellan könen.

De branscher som vuxit fram kring till exempel privat städhjälp dras med en mängd problem, exempelvis låga löner, dåliga arbetsvillkor, dålig facklig organisering och utnyttjande av svaga grupper på arbetsmarknaden. Till detta ska läggas att en stor “grå” sektor vuxit fram där oseriösa arbetsgivare undanhåller staten skatteintäkter eller fuskar med avdragen. Regeringen tillsatte 2015 en utredning för att minska det utbredda fusket som beräknades kunna nå så högt som 10 procent, det vill säga miljardbelopp. Det har även uppmärksammats hur den organiserade brottsligheten kunnat använda RUT/ROT för bedrägerier.

Feministiskt initiativ vill stödja de som arbetar inom de branscher som omfattas av RUT och ROT, men vi vill inte premiera ett beteende som innebär att de som har råd att nyttja dessa tjänster ska behöva en morot för att inte skattefuska. Genom att avskaffa skatteavdraget för en redan privilegad grupp kan vi använda pengarna bättre för gemensamma behov där det både finns en efterfrågan och ett behov av dessa tjänster.

Ränteavdrag

Feministiskt initiativ vill successivt fasa ut ränteavdraget. Ränteavdraget bidrar till en orättvis bostadsmarknad där de som äger sin bostad får subventioner via avdraget medan de som bor i hyresrätter i allmännyttan betalar extra avgifter till det allmänna där många kommunala bostadsbolag gör stora vinster.

Ränteavdraget bidrar vidare till artificiellt höga priser på bostadsmarknaden, och ökar hushållens belåningsgrad till en farlig nivå. EU och OECD uppmanar regelbundet Sverige att åtgärda ränteavdragen då de potentiellt anses kunna leda till en bostadskrasch.

Grundavdrag

Grundavdrag, eller skattefri inkomst, är – till skillnad från de riktade avdragen – ett skatteavdrag som når alla med beskattningsbar inkomst, det vill säga även pensionärer, arbetslösa och sjuka. Det har därmed en viktig fördelningspolitisk funktion.

Globala skatter och skatteflykt

I takt med den ökande tekniska utvecklingen och internationaliseringen av ekonomin, särskilt efter liberaliseringen av kapitalmarknaderna, finns möjligheter till internationell skatteplanering vilken grundas på skillnader i skattesatser och ineffektiva kontrollmöjligheter. Denna skatteflykt innebär stora inkomstbortfall för många länders skattebaser – enligt Skatteverkets försiktiga beräkning kan det röra sig om åtminstone 46 miljarder kronor i skatteintäkter per år för Sverige; det motsvarar över en procent av BNP. Feministiskt initiativ anser att detta är ett område som behöver regleras omgående.

F! arbetar för att:

 • utforma och införa en modern förmögenhetsskatt.
 • sträva efter en mer likartad beskattning av arbete och kapital.
 • fastighetsskatten som en procentsats på taxeringsvärdet återinförs. Bostadsrätter ska taxeras på samma sätt som fastigheter.
 • utreda hur ett system rörande hur taxeringsvärde sätts utformas, i syfte att hindra att förändringar i marknadsvärdet i ett specifikt område gör att människor måste flytta på grund av hastigt ökad skatt.
 • bolagsskatten höjs till OECD:s genomsnittsnivå.
 • införandet av en EU-gemensam bolagsskatt i enlighet med CCCTB.
 • införa en transaktionsskatt på finansmarknaden i Sverige.
 • Sverige ska ansluta sig till en finansiell transaktionsskatt inom EU.
 • utvidga finansiella transaktionsskatter inom EU till att även omfatta valutahandel.
 • för en internationell skatt på finansiella transaktioner, till exempel i FN:s regi.
 • anpassa skattesystemet till cirkulär och biobaserad ekonomi.
 • utforma och införa miljöskatter enligt Pollutor Pays Principle.
 • utforma riktade punktskatter och avgifter för att motverka icke hållbara konsumtionsmönster.
 • differentierad lägre moms för bl.a. reparationer och återanvändning.
 • fackavgiften ska vara avdragsgill.
 • som första steg avveckla jobbskatteavdragen för dem som tjänar över 30.000 kronor i månaden. Det skulle innebära att 8 av 10 förvärvsarbetande kvinnor, och 6 av 10 förvärvsarbetande män, behåller avdragen i nuläget.
 • på sikt helt avveckla jobbskatteavdragen.
 • RUT-avdraget avskaffas.
 • ROT-avdraget avskaffas.
 • successivt fasa ut ränteavdraget.
 • värna grundavdraget.
 • arbeta för multinationella avtal om automatiskt informationsutbyte av skatteinformation mellan länder och skatteparadisen, så att skatt kan tas ut på företags, stiftelsers och privatpersoners förmögenheter, vinster, royalties och utdelningar.
 • Sverige ska verka för att FN:s skattekommitté ska ges en starkare politisk roll i kampen mot skatteflykten.
 • införa en avgift på globala finanstransaktioner (se även avsnitt Skatt på finansmarknaden), en så kallad Tobinskatt.

Ekonomin är en del av samhället och samhället en del av naturen.

Ekonomin är en del av samhället och samhället en del av naturen. En utgångspunkt i vår syn på ekonomi är att den är förenlig med de krav ekosystemen ställer. Vi måste befinna oss inom ramarna för vad de naturliga kretsloppen klarar av, nationellt och globalt. Det gäller såväl hur mycket resurser vi tar i anspråk som hur mycket avfall vi producerar. Det gäller dessutom det ansvar vi måste ta för den exploatering av arbetskraft och naturresurser som sker för vår konsumtion, inom såväl som utom Sveriges gränser.

Sol, vind, vatten och biomassa

Vårt energisystem måste bygga på förnybar energi – exempelvis sol, vind, vatten och biomassa. Sverige måste ta fram en strategi för en biobaserad samhällsekonomi – i syfte att fasa ut fossil energi, skapa nya jobb och bidra till en hållbar ekologisk utveckling. Här har skattesystemet en nyckelroll och Feministiskt initiativ vill se höjda skatter och avgifter på energi och resursanvändning. Det krävs en strikt tillämpning av principen att den som förorenar också ansvarar och betalar (Polluter Pays Principle). Vi vill därför införa skatt på växthusgaser från mat. Denna skatt ska ta hänsyn till växthusgasutsläpp från varornas hela livscykel.

Miljöanpassning av skattesystemet

Vi vill också se över och eventuellt skärpa befintliga miljöskatter – till exempel energi, drivmedel, svavel, fordon och vägtullar – samt utreda möjligheten till ytterligare miljöskatter. Andra satsningar vi vill göra med hjälp av en miljöanpassning av skattesystemet är upprustning av tågtrafiken och järnvägarna, subventionerade tågbiljetter och subventionerad eller avgiftsfri och tillgänglig kollektivtrafik. Att införa avgiftsfri kollektivtrafik skulle kosta ytterligare 15 miljarder kronor, ungefär motsvarande ROT- och RUT-subventionerna idag.

Styrsystem och finansiering

Hittills har diskussionen om finanserna handlat om hur vi kan dra in pengar till statskassan eller slopa subventioner, allt i syfte att skapa utrymme för att finansiera nya investeringar och satsningar som är avgörande för den samhällsomvandling vi vill se. Men skattesystemet bör också användas som ett sätt att styra vårt beteende från det vi vill minska till det vi vill öka. Höga skatter på sprit och tobak skapar utrymme för subvention av kultur, och en skatteväxling som för över skattetrycket från arbete till energi- och resursanvändning ökar sysselsättningen och minskar miljöbelastningen. Det finns fler åtgärder som inte kräver nya inkomster, bara en bättre användning av de resurser som finns. Den statliga budgeten är ett verktyg vars syfte är att omfördela resurser för att forma det samhälle vi strävar efter att leva i.

Vi vill sätta pensionskapitalet i arbete för den nödvändiga ekonomiska omställningen genom att det placeras på sådant sätt att det stärker och stimulerar produkter, lösningar och verksamheter som tar socialt ansvar och som vi behöver för en framtid som är ekologiskt hållbar. För att åstadkomma detta behöver direktivet till AP-fonderna skrivas om. Samma resonemang bör tillämpas på offentlig upphandling. EU-kommissionen har nyligen slagit fast att medlemsländerna kan använda offentlig upphandling för att förverkliga sina politiska målsättningar, vilket öppnar för en helt ny roll för offentlig upphandling där man aktivt kan vrida utvecklingen mot jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet. Lagen om offentlig upphandling måste anpassas till dessa mål. Av liknande skäl ska Riksbanken och Medlingsinstitutet få nya direktiv, där hög sysselsättning och jämställda löner blir uttalade målsättningar.

Skattemedel som är avsedda för skola, vård och omsorg ska användas till detta – inte till att öka privata förmögenheter i Sverige eller utomlands. Huvudprincipen ska vara att den skattefinansierade välfärden bedrivs i offentlig regi men med inslag av alternativa driftsformer, där även kooperativ och bolag som drivs med begränsningar av vinstuttagen (så kallade SVB-bolag) bör komma i fråga för offentlig upphandling av välfärdstjänster.

Styrelser präglar en organisations verksamhet. Styrelser i aktienoterade bolag och offentliga verksamheter bör vara sammansatta med en representativ fördelning av alla kön. Styrelserna bör också aktivt arbeta för att ha en sammansättning som speglar den mångfald som kännetecknar Sverige.

Jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering är effektiva verktyg för att synliggöra könsbundna orättvisor i både nationell och internationell politik.

 1. Fi ska verka för att metoderna för jämställdhetsbudgetering utvecklas och används som ett verktyg i den ekonomiska politiken.
 2. Fi ska verka för att statens, kommunernas och landstingens budgetar utformas enligt principerna för genusbudgetering, inklusive måluppfyllelse.
 3. Fi ska verka för att alla genomgripande reformer på samtliga politiska nivåer ska innehålla konsekvensanalyser utifrån ett makt- och genusperspektiv.
 4. Fi ska verka för förändringar av lagen om offentlig upphandling så att offentliga sektorns inköp styrs med en uttalad strävan mot jämställdhet, jämlikhet, antidiskriminering och hållbarhet.
 5. Fi ska verka för att AP-fonderna, Riksbanken och Medlingsinstitutet får nya direktiv som ålägger dem att aktivt bidra till jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet.
 6. Fi ska verka för att lagen om valfrihetssystem (LOV) avskaffas samtidigt som kvalitetsansvaret skärps.
 7. Fi ska verka för att begränsa möjligheten att genom uppköp omvandla skattefinansierade investeringar till privat förmögenhet.

F! arbetar för att:

 • verka för en miljöanpassning av skattesystemet.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.