Ekonomi för en hållbar utveckling

En feministisk ekonomi hushållar med de mänskliga och miljömässiga resurserna - inte slösar.

En feministisk ekonomi hushållar med de mänskliga och miljömässiga resurserna - inte slösar.

F! arbetar för att:

  • Alla genomgripande reformer på samtliga politiska nivåer ska innehålla konsekvensanalyser utifrån ett maktperspektiv.
  • BNP-måttet ska innefatta även obetalt arbete så som hushållsarbete och omsorg om familjemedlemmar.
  • Finansieringsprincipen används även vid transfereringar såsom sjukpenning och arbetslöshetsersättning.
  • Det obetalda arbetet räknas in i BNP, för att tydliggöra kvinnors samhällsinsatser.
  • Avskaffa RUT-avdraget och ROT-avdraget.
  • Resurstilldelningen för välfärden ökas, bl.a. genom riktade statsbidrag.
  • En non profit-princip ska vara rådande inom skola, vård och omsorg.
  • För att lagen om valfrihetssystem (LOV) avskaffas.
  • Begränsa möjligheten att genom uppköp omvandla skattefinansierade investeringar till privat förmögenhet.
  • Alla verksamheter och enheter där minst 50 procent av verksamheten finansieras med skattemedel åläggs att öppet redovisa sin ekonomi.

Patriarkala ekonomiska teorier fokuserar på konsumismen

Ordet ekonomi betyder ursprungligen att hushålla med resurser. Det kan ske på olika sätt, men medan patriarkala ekonomiska teorier fokuserar främst på finansiell tillväxt med marknaden och konsumismen som sina viktigaste markörer lyfter den feministiska ekonomin fram helhetsperspektivet. En feministisk politik grundas på respekt för de miljömässiga och mänskliga resurserna – och hushållar med dem – med sikte på att skapa en hållbar utveckling. Ett gott liv på jorden kräver att vi människor samverkar med miljön, naturen och jordens naturtillgångar på ett balanserat och uthålligt sätt.

Ekonomisk tillväxt värderas högre än natur

I och med att kvinnor och de arbetsuppgifter och egenskaper som betraktats som kvinnliga har nedvärderats har också omsorg om andra människor, djur och natur nedvärderats till förmån för mäns engagemang i den ekonomiska tillväxten. Det finns en grundläggande obalans i politiken när ekonomisk tillväxt värderas högre än den resurs som natur, djur och människor är. Utan dessa gemensamma värden och utan respektfulla relationer har vi inget liv och heller ingen produktion eller ekonomi.

Offentliga budgetar är inte könsneutralt

Feministisk ekonomi utgår från att offentliga budgetar inte är ett könsneutralt styrinstrument. Tvärtom har staten, kommuner, landsting och regioner stora möjligheter att reducera eller öka, ojämlikheter mellan olika grupper genom budgetens innehåll och inriktning. En feministisk ekonomi uppmärksammar flödet mellan olika samhällssektorer och är medveten om att en kortsiktig besparing kan dyka upp som en kostnad i nästa led om inte helheten beaktas – en kostnad som ofta drabbar delar av befolkningen. Indragningar utan helhetsperspektiv och grundläggande könsanalyser har till exempel under senare år främst drabbat kvinnor, äldre och barn.

Vår gemensamma välfärd ska betalas av staten

Nedskärningar i den gemensamma välfärden kan inte ersättas med att människor själva ska betala för sina behov av omsorg och stöd. Feministiskt initiativ anser att rätten till läxläsning, hemtjänst och en bra bostad inte ska vara en fråga om hur stor plånbok en har. Därför ska staten inte subventionera hushållsnära tjänster eller privata renoveringar av bostäder, utan istället använda skattepengar för den gemensamma välfärden och en generell bostadspolitik.

Stoppa vinster i välfärden

De senaste decenniernas långtgående privatisering av tjänster inom välfärdssektorn har krockat med ambitionen om en likvärdig och trygg välfärd för alla. Många privata företag har en vårdidé som bidrar till en uppskattad mångfald i utbudet av välfärdstjänster. Feministiskt initiativ vill värna om denna mångfald. Men privata aktörer med långtgående ekonomiska avkastningskrav har urholkat kvaliteten inom flera sektorer och en ständig konkurrensutsättning utarmar möjligheterna att erbjuda en kvalitativt bra verksamhet till alla medborgare. Att på ett oreglerat sätt låta privata bolag ta ut vinster ur den skattefinansierade verksamhet som utgör basen för välfärden skapar problem. Skattepengar som är avsedda för skola, vård och omsorg ska användas till detta – inte till att öka riskkapitalisters och privata aktieägares förmögenhet. Huvudprincipen ska vara att den skattefinansierade välfärden bedrivs i offentlig regi men med inslag av alternativa driftsformer enligt utarbetade non profit-principer.

Fördjupning

Ladda ner ”Ekonomi för en hållbar utveckling”

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.