Djurrätt

En syn där djur finns för sin egen skull.

En syn där djur finns för sin egen skull.

F! arbetar för att:

  • Fi ska verka för djurs rätt att inte utsättas för lidande orsakat av människor. Om djur föds upp för mat ska det ske utan lidande och utifrån en stark hänsyn till djurens intressen och behov.
  • Fi ska verka för en reducering av storskalig uppfödning av djur för mat.
  • Fi ska verka för att förbjuda all pälsdjursuppfödning och import av päls inom Sverige och i EU.
  • Fi ska verka för att förbjuda djur på cirkusar.
  • Fi ska verka för att innehav och spridning av djurpornografi förbjuds.
  • Fi ska verka för att öka den finansiella satsningen på utveckling av alternativa metoder till djurförsök.
  • Fi ska verka för att förbudet mot djurtestad kosmetika- och hygienprodukter även ska gälla produkter, eller råvaror, där djurtester utförs i tredje land.
  • Fi ska verka för att djurrätts- och djurskyddsfrågor skrivs in i skolans och förskolans läroplaner samt i styrdokument för lärarutbildningen.
  • Fi ska verka för att skolväsendet ska vara en oberoende opartisk instans där reklam eller gratismaterial från djur- och livsmedelsbranschen i skolorna inte kan ges utan att ha flera perspektiv.
  • Fi ska verka för att vegetarisk kost ska vara norm inom all kommunala-, landstings- och statliga verksamheter.

Feministiskt initiativ står för en syn på djur där djur finns för sin egen skull. Då är det viktigt att branscher, som underhållning, inte förmedlar en syn om att djur finns för människors skull. Språkbruket ger också en felaktig syn på djur då det förekommer benämningar på djur som “värphöns” och “slaktdjur”. Då framställs hönor som att de är till för att värpa och grisar för att slaktas.

För att samhället ska utvecklas i riktning mot mer empati för djur menar Feministiskt initiativ att etiska frågor om djur ska diskuteras redan i skolan. Idag använder en del skolor undervisningsmaterial från djurindustrin som förmedlar en ensidig bild. Som en del i utvecklingen behövs en översyn av vilka budskap om människors förhållande till djur som förmedlas i skolornas verksamhet.

Vegetarisk kost gynnar både människor, djur, miljön och klimatet. Feministiskt initiativ ser gärna att den offentliga sektorn ska sprida kunskap och vara en källa till inspiration genom att visa att en vegetarisk kost är fullgod och i de flesta fall mer hälsosam än en animalisk kost.

Räv- och chinchillauppfödning inom pälsindustrin har upphört i Sverige men uppfödning av minkar för päls är fortfarande är tillåtet och innebär ett stor lidande.

Enligt EU:s djurförsöksdirektiv är det yttersta målet att på sikt helt ersätta djurförsök vilket Feministiskt initiativ finner väldigt positivt. Det finns redan många djurfria alternativ inom forskningen, bland annat celler, vävnader och prover från patienter och från frivilliga försökspersoner, liksom datorsimulering och beräkningsmodeller. Däremot efterlevs i praktiken inte förbudet mot till exempel djurtestade kosmetika- och hygienprodukter. Jordbruksverket har sedan 2016 inrättat ett forskningscenter för fler alternativ till djurförsök men saknar adekvat finansiering till det.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.