Djur och jakt

Fler åtgärder för att skydda vilt.

Fler åtgärder för att skydda vilt.

F! arbetar för att:

  • Fi ska verka för strängare krav på jägares träffsäkerhet och utökad eftersöksverksamhet för att jakt ska få lov att bedrivas.
  • Fi ska verka för att fler ämneskunniga organisationer samt lokalsamhället involveras i ansvaret för viltövervakningen och kunskapsförmedlingen om rovdjur och annat vilt.
  • Fi ska verka för att endast de, för djuren, mest skonsamma jaktmetoderna får användas. Plågsamma metoder som grytjakt ska förbjudas, undantaget eftersöks- och skyddsjakt på skadade eller sjuka djur.
  • Fi ska verka för att större hänsyn ska tas till om ett djur har ungar vid jakt.

Att dödas vid jakt kan vara ett relativt smärt- och stressfritt sätt att dö för ett djur. Jaktlagen ger även ett visst skydd för djuren, bland annat finns en lydelse om att djuren ska skyddas från onödigt lidande. Undersökningar visar dock på att en förhållandevis stor andel skadeskjutningar sker i samband med jakt, djuren dör alltså inte direkt av jägarens skott utan skadas och lider. För att ytterligare minska detta lidande vill Feministiskt initiativ ha strängare krav på jägare vad gäller utbildning och kompetens och förbättrad eftersöksverksamhet av skadeskjutna djur.

Vi ser en konflikt i att Svenska Jägareförbundet ensamt står för viltövervakning och kunskapsförmedlingen om rovdjur. Även organisationer som i första hand värnar om de vilda djuren bör vara delaktiga i detta.

I Sverige jagas djur för köttets och pälsens skull, som en del av viltvården, för nöjes skull och efter trafikolyckor när djuret har skadats allvarligt men inte dött. Det är vanligt att jakten i Sverige motiveras med att de vilda djuren annars skulle bli för många. Det finns många exempel på att människans samexistens med de vilda djuren kan skapa konflikter. Om de vilda djuren är många kan människor till exempel drabbas i form av fler trafikolyckor eller skador på skog och grödor. Lösningen behöver dock inte alltid vara att den starkare parten tar sig rätten över den svagare, ibland behöver vi människor anpassa oss efter djuren. Det kan handla om att investera i fler viltstängsel eller minska väghastigheter för att minska risken för trafikolyckor med vilda djur.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.