Sissela om intersektionalitet

3 frågor om intersektionalitet

3 frågor om intersektionalitet

sissela-fi-8

Beskriv för dina väljare vad intersektionalitet är för dig.

Det handlar om att se hur olika strukturer hänger ihop och förstärker varandra. För feminismen innebär det att en inte bara ska uppmärksamma ojämställdhet mellan kvinnor och män, utan även se hierarkier som finns kvinnor emellan.

Kan du minnas det tillfälle som du för första gången gjorde den intersektionella analysen?

Jag har lärt mig mycket av min mamma, som så länge jag kan minnas gjort mig medveten om strukturer genom att prata om sina erfarenheter av förtryck som kvinna, ursprungsfolk, invandrare och arbetare. Med det i bagaget går det inte att se till exempel könsdiskriminering frikopplat från klass och rasism, för allt är sammanflätat. Våra möjligheter på arbetsmarknaden, i det offentliga rummet, i hemmet och familjen, i världen, ja hela vår tillvaro påverkas så djupt av maktrelationer som ger fördelar eller nackdelar beroende på vem du är. När jag i politiken talar om diskriminering på arbetsmarknaden, om rasprofilering, om hatbrott och våld, så är det problem som varit närvarande i mitt liv sen jag var liten. Sedan har jag fått verktyg att förstå på ett djupare plan och se nya strukturer, bland annat genom att läsa och lyssna på andra. Den viktigaste insikten är nog att man aldrig blir färdig, och att man själv aldrig kan stå utanför samhällets strukturer.

Hur kommer du föra ut budskapet om intersektionell feminism i valrörelsen?

Inom politiken handlar det om att fråga sig vilka som gynnas eller missgynnas av olika förslag, och lyfta fram den politik som krävs för att skapa ett jämlikt samhälle fritt från alla former av diskriminering. Men jag tycker också att det handlar om att lyfta fram röster som sällan kommer till tals i det offentliga samtalet. Att söka upp samarbeten med andra aktivister och sociala rörelser som vill få upp feminism, antirasism och mänskliga rättigheter på agendan. Jag vill att Fi ska vara en plattform för alla som har fått nog av att den förda politiken inte är till för dem, tillsammans kan vi vända riktningen!

Tillbaka till huvudsidan